Главная Профсловари (термины) Глосарій - Логістика. Теорія та практика. Кислий В. М. та ін. (2010)

Продающие страницы, повышение конверсии

Фрагмент из кейса

Pentagon Plastics выпускает малые партии инжекторов для ряда производителей. Несколько лет назад эта компания столкнулась с новой проблемой, связанной с...
В апреле у Эла Мэйфэра, менеджера по внутренним закупкам компании Brewing Materials, осталось 8 недель, чтобы принять решение о недавнем предложении от...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR

Разместить рекламу на сайтеГлосарій - Логістика. Теорія та практика. Кислий В. М. та ін. (2010)

Font Size Larger Font Smaller Font
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Профсловари (логистика, транспорт)
26.01.2017 18:05

С.348

Вантажообіг — сума всіх вантажопотоків, що переміщуються виробничим транспортом за одиницю часу.

Вантажопотік — це кількість вантажів, що переміщуються у заданому напрямку за одиницю часу.

Витрати логістичні — витрати на виконання логістичних операцій (складування, пакування, транспортування тощо).

Витрати на логістичне обслуговування — це витрати, пов’язані з наданням споживачу комплексу послуг, пов’язаних з допродажним та післяпродажним обслуговуванням, а також безпосередньо під час продажу продукції (наприклад, витрати на доставку продукції, пакування, обробку замовлень, інформаційну систему і т.і.).

Господарство транспортне підприємства — сукупність загальнозаводських та цехових підрозділів що забезпечують переміщення людей та вантажів між окремими виробничими ділянками, цехами, робочими місцями та за межами підприємства.

Економічний ефект логістики виявляється у високому рівні організації виробництва і, як результат, в економії матеріальних і фінансових ресурсів.

Закупівлі оптові — це придбання товарів великими партіями з метою їх подальшого перепродажу.

Запаси виробничі — запаси, що ув’язують неперервність споживання ресурсів з дискретністю їх надходження від постачальників, і поділяються на запаси, необхідні безпосередньо на виробництві, та транспортні запаси, тобто ті, що створюються при транспортуванні ресурсів.

Запаси гарантійні (або страхові запаси) призначені для безперервного по-стачання споживачів у випадку непередбачених обставин: відхилення в періодичності та величині партій поставок від запланованих, зміни інтенсивності споживання, затримки поставок та ін. і є постійною величиною, що залежить від умов виконання конкретних поставок.

Запаси готової продукції — дозволяють службі збуту забезпечувати більш короткі строки поставок, ніж повний цикл постачання та виготовлення цієї продукції, вирівнюють нерегулярності або зупинки виробництва, дозволяють уникнути або відстрочити наслідки призупинення виробництва через ремонт, простої, страйки та ін., є регулятором виробництва у випадку сезонних коливань попиту, що дає можливість, якщо це бажано, працювати на постійному рівні продуктивності.

 

С.349

Запаси купованих матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів) — дозволяють шляхом зниження періодичності замовлень користуватись торгівельними знижками для одержання великих партій ресурсів та «спекулювати» на коливаннях цін або курсах кон’юнктури для сировинних матеріалів і забезпечують захист проти збоїв у постачальників, наприклад, при закупівлях у монополістів.

Запас максимальний бажаний рівень запасу, економічно оптимальний у даній системі управління запасами, що використовується як орієнтир для розрахунку обсягу замовлення.

Запаси матеріальні це продукція виробничо-технічного призначення, яка знаходиться на різних стадіях виробництва і обігу, вироби народного споживання та інші товари, що очікують на вступ у процес виробничого або особистого споживання.

Запаси незавершеного виробництва (наприклад, напівфабрикатів власного виробництва) — формуються на різних стадіях виробництва таким чином, що зупинка процесу на будь-якій стадії не призводить до раптової зупинки всіх наступних операцій виробничого процесу.

Запаси неліквідні виробничі або товарні запаси, які довго не використовуються і утворюються в результаті погіршення якості товарів під час зберігання, а також морального зношення.

Запаси підготовчі (або буферні запаси) виділяються з виробничих запасів при необхідності додаткової їх підготовки перед використанням у виробництві (наприклад, сушіння лісу).

Запаси перехідні це залишки матеріальних ресурсів на кінець звітного періоду, призначені для забезпечення безперервності виробництва та споживання у звітному та наступному періодах до наступної поставки.

Запаси поточні забезпечують безперервність постачання необхідними матеріальними ресурсами виробничого процесу між їх двома черговими поставками, а також забезпечити торгівлю та споживачів товарами між двома черговими відправками товарів.

Запаси сезонні утворюються при сезонному характері виробництва продукції, її споживання або транспортування і повинні забезпечити нормальну роботу організації під час сезонної перерви у виробництві, споживанні або транспортуванні продукції.

Запаси товарні запаси, що ув’язують інтервали надходження продукції від постачальників з інтервалами відпускання її споживачам.

Канал збуту — це шлях від виробника товару безпосередньо до кінцевого споживача без посередників.

Канал постачання — частково впорядкована сукупність юридичних або фізичних осіб — постачальників сировини, матеріалів, полуфабрикатів, комплектуючих тощо, які забезпечують початкове створення матеріального потоку.

Канал товароруху — це частково впорядкована сукупність посередників (роздрібних та оптових, транспортно-експедиційних компаній) для доведення товарів від конкретного виробника до його кінцевих споживачів. Іншими словами це система, де продукція і відповідальність за неї або власність на неї передаються від рівня до рівня (від посередника до посередника), в результаті досягаючи споживача. У маркетингу синонімом каналу товароруху може бути маркетинговий канал.

 

С.350

Канал товароруху нульового рівня (або канал збуту, канал прямого маркетингу чи прямий канал) — канал, що складається з виробника, який реалізує товар безпосередньо споживачам, минаючи проміжні зупинки та зміни права власності.

Канал товароруху за участю посередників (непрямий канал).короткийміж виробником і кінцевими споживачами (по вертикалі) існує один або два посередники; — однорівневий канал, який містить одного посередника (на ринках споживчих товарів — роздрібний торговець, на ринках товарів промислового призначення — агент із збуту або брокер); — дворівневий канал, який передбачає наявність двох посередників, представлених на ринку споживчих товарів підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, на ринку товарів виробничого призначення — промисловими дистриб’юторами та дилерами; —  довгийбільше двох посередників, які купують товар один у одного; —  трирівневий канал — охоплює трьох посередників; —  багаторівневий канал, який характеризується наявністю великої кількості посередників.

Канал товароруху вузький — канал, в якому на одному рівні є один учасник.

Канал товароруху широкий — канал, в якому на одному рівні є декілька учасників.

Канал товароруху традиційний являє собою сукупність окремих незалежних юридичних та фізичних осіб, які приймають на себе або допомагають передати третім особам право власності на конкретний товар або послугу на їх шляху від виробника до споживача, тобто вони складаються з незалежного виробника й одного або декількох незалежних посередників.

Канал товароруху горизонтальний — об’єднання зусиль компаній одного рівня для освоєння нових маркетингових можливостей.

Канал товароруху вертикальний — сукупність незалежних юридичних та фізичних осіб, які приймають на себе або допомагають передати третій особі право власності на конкретний товар або послугу на їх шляху від виробника до споживача та діють як єдина система, забезпечуючи ефективний контроль над роботою всього каналу та управління конфліктами.

Канал товароруху вертикальний корпоративний - канал, в якому всі рівні каналу товароруху належать одному власнику і збільшується роль фінансової, а не соціологічної інтеграції.

 

С.350-351

Канал товароруху вертикальний договірний - це сукупність незалежних компаній, що здійснюють діяльність з виробництва та товароруху, об’єднаних шляхом укладання відповідних угод з метою досягнення кращих результатів господарювання (збільшення обсягів продаж або економії ресурсів), яких неможливо досягти, діючи окремо. Існує три основних типи договірних вертикальних систем товароруху:

-- добровільні об'єднання роздрібних торговців, що фінансуються за рахунок оптових торгівельних підприємств, які створюються з метою сприяння роздрібним торговцям у їх конкурентній боротьбі з розвиненою мережею магазинів великих організації шляхом розробки оптовими підприємствами для підлеглих організацій спеціальних програм стандартизації методів роздрібних продаж та економних схем закупок товарів;

-- добровільні обєднання, що фінансуються роздрібними торговцями — об’єднання роздрібних торговців, які створюють спільні підприємства з метою здійснення оптових закупок (рекламної діяльності), а іноді й виробництва товару. При цьому прибуток розподіляється прямо пропорційно обсягам закупок, здійснених кожним з учасників;

-- франчайзингові організації, які виступають як з’єднувальний елемент між декількома етапами процесу виробництва та товароруху. Виділяють три основні форми франчайзингу:

— система роздрібних франчайзі під егідою виробника — передбачає функціонування дилерів, якими є незалежні підприємства, та дотримання ними певних умов щодо торгівлі та сервісного обслуговування продукції товаровиробника (найбільш поширена в автомобільній промисловості);

— система оптових франчайзі під егідою виробника, — застосовується при торгівлі безалкогольними напоями;

— система роздрібних франчайзі під егідою компанії сфери послуг, яка передбачає створення мережі ліцензованих роздрібних торговців.

 

С.351

Канал товароруху вертикальний керований - канал, що координує послідовні етапи виробництва та реалізації продукції шляхом щільної співпраці з роздрібними торговцями завдяки розмірам та ринковій владі одного з учасників системи, а не за допомогою прав власності одного з учасників над усіма учасниками системи товароруху або договірних стосунків.

Канал товароруху комбінований канал, де окремі функції раціонально розподіляються між товаровиробником та його посередниками-партнерами.

Канал товароруху прямого зв 'язку — канал, в якому здійснюється рух товарів в одному напрямку – від виробника до споживача.

Канал товароруху зворотного зв'язку — канал, що передбачає існування двох потоків — товарів від виробника до споживача та вторинної сировини від споживача до товаровиробника.

Канал товароруху зовнішній канал, що складається між різними підприємствами і формується за межами підприємства і буває:

довгостроковийза наявності довгострокових контрактів між підприємствами (більше 3 років);

середньостроковий — за наявності контрактів між підприємствами (від 1 до 3);

короткостроковий — за наявності  короткострокових контрактів між підприємствами (до одного року).

Канал товароруху внутрішній канал між ділянками самого підприємства, як правило, циклічний і періодично поновлюється.

Канал товароруху гнучкий канал, при якому доведення товарного і супроводжуючого потоків до споживача здійснюється як за допомогою безпосередніх зв’язків, так і за участі посередників.

Канал товароруху ешелонований канал, при якому товарний і супроводжуючий потоки на шляху від виробника до споживача проходить принаймні через одного посередника.

 

С.351-352

Канал логістичний це шлях, що формується частково впорядкованою сукупністю юридичних або фізичних осіб (постачальників, виробника і посередників), що об’єднані для досягнення спільної мети, і забезпечують створення та доведення матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої та до кінцевого споживача. У маркетингу синонімічними поняттями можуть бути канал розподілу і дистрибуційний канал. Логістичний канал складається з каналу постачання та каналу товароруху.

 

С.352

Конкуренція у каналах товароруху — це форма взаємовідносин між учасниками каналів (товаровиробниками, посередниками), що грунтується на взаємному упорядкованому протиборстві з чітко визначеними й усвідомленими цілями та кінцевим результатом, метою якого є отримання певної вигоди.

Консигнація безповоротна означає, що якщо якусь частину товарів, поставлену на умовах консигнації, не буде реалізовано консигнатором (роздрібним торговцем), то він зобов’язаний купити їх у консигнанта (постачальника – власника товару).

Консигнація частково поворотна має місце, коли консигнатор бере на себе зобов’язання реалізувати товари на певну частину суми, а товари на решту суми, якщо він їх не зможе реалізувати, треба повернути консигнанту.

Консигнація поворотна означає, що всі нереалізовані товари підлягають поверненню консигнанту.

Конфлікт у каналах товароруху — це форма взаємовідносин між учасниками каналів (товаровиробниками, посередниками), яка ґрунтується на зіткненні їх економічних інтересів, виникненні непорозумінь, які пов’язані з несумісністю цілей, нечітким розподілом ролей і прав учасників каналу, різною оцінкою господарської ситуації і винагородою, що отримують учасники каналу.

Ланцюг логістичнийце складна система, що формується впорядкованою і взаємодіючою сукупністю фізичних чи юридичних осіб на ринку виробництва і постачання матеріальних ресурсів, виробництва та розподілу продукції, які виконують логістичні операції, спрямовані на доведення матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої та до кінцевого споживача.

Логістика — системоохоплюючий механізм, який можна трактувати як досягнення компромісу (узгодження) між виконанням зобов’язань і необхідними для цього витратами в сфері виробництва, транспортно-складського забезпечення, у процесі отримання потрібних товарів або послуг у потрібному місці, у потрібний час, у необхідній кількості з мінімальними загальними витратами при високій якості обслуговування споживача.

Логістика виробничагалузь логістики, що охоплює функціональну сферу безпосереднього виробництва як процесу виготовлення, тобто процеси від початку виробничого процесу до передання готової продукції у підсистему логістичного розподілу і збуту, в тому числі виробниче транспортування сировини, матеріалів, комплектуючих тощо, а також виробниче складування.

Логістика постачання — галузь логістики, спрямована на задоволення потреб виробництва у сировині, матеріалах, напівфабрикатах з максимально можливою ефективністю.

Логістика розподільчагалузь логістики, яка забезпечує найбільш ефективну організацію розподілу продукції, охоплюючи систему товароруху і виконуючи логістичні операції транспортування, складування, упакування та ін.

 

С.352-353

Логістика сервісного відгуку (service response logisticSRL) — процес координації логістичних операцій, необхідних для надання послуг найбільш ефективним способом з точки зору витрат та задоволення запитів споживачів.

 

С.353

Логістика транспортна галузь логістики, що інтегрує планування, управління та фізичне транспортування матеріалів, покупних частин, виробів, виробничих відходів у супроводі необхідного для цього інформаційного потоку для мінімізації транспортних витрат і витрат часу.

Макрологістика вид логістики, що розглядає глобальні проблеми управління матеріальними та інформаційними процесами.

Метод товаропостачання децентралізований передбачає виконання транспортно-експедиційних операцій силами і засобами роздрібних торговельних підприємств.

Метод товаропостачання централізований передбачає постачання товарів силами і засобами постачальників або транспортних підприємств за заявками магазинів і на основі завчасно розроблених графіків, маршрутів і технологічних карт.

 

С.353-354

Метод продажу товарів це сукупність способів і прийомів, за допомогою яких забезпечується обслуговування покупців у процесі продажу товарів і бувають:

(1) з особистим відбиранням товарів передбачає, що представники роздрібних підприємств відповідно до затвердженого графіка мають можливість приїздити і детально ознайомитися з їх асортиментом, одержати кваліфіковану консультацію щодо якості і властивостей товарів, підібрати товари відповідно до попиту населення. Ознайомлення з асортиментом і відбір товарів провадиться безпосередньо на складах чи в спеціальних залах (на невеликих базах — кімнатах) товарних зразків;

(2) за телефонними чи письмовими замовленнями передбачає відбирання товарів без особистої присутності представників покупців за допомогою системи вимог-замовлень;

(3) методом стандартного постачання всі товари поділяють на групи залежно від товарообігу, інтенсивності і варіації попиту, рівня і мобільності замовлень. У кожну групу об’єднують різновиди товарів, що мало відрізняються за частотою попиту, рівнем реалізації та іншими ознаками. Для кожної групи встановлюється єдиний інтервал завезення;

(4) пересувні кімнати товарних зразків організовуються на базі автомобілів з закритим кузовом, які оснащують лише зразками товарів, що є на складах оптового підприємства. Товарознавці оптового підприємства в процесі об’їзду магазинів за встановленими графіками і маршрутами інформують їх працівників про асортимент наявних товарів і приймають заявки на завезення товарів;

(5) розїзні товарознавці об’їжджають магазини за встановленими графіками, знайомлячи працівників магазинів з наявним на базах асортиментом товарів і приймаючи замовлення на завезення товарів. Прийняті пересувними складами або роз’їзними товарознавцями заявки передаються на склади оптового торговельного підприємства для їх виконання; термін виконання прийнятих заявок не перевищує, як правило, 3—4 днів;

(6) продаж через автосклади передбачає, що обладнані в автомобілях з закритим кузовом склади за встановленими графіками та маршрутами об’їжджають роздрібну торговельну мережу, при цьому визначення потреби в товарах і оформлення їх відпуску для потреб магазину проводиться безпосередньо на місці комірником і працівником підприємства роздрібної торгівлі.

 

С.354

Мікрологістика — вид логістики, що вивчає локальні проблеми управління матеріальними та інформаційними потоками на рівні окремої фірми.

Модель логістичнабудь-який образ, абстрактний чи матеріальний, логістичного процесу або логістичної системи, що використовується як їх замінник.

Норма запасу — мінімальна але достатня кількість матеріальних елементів, що забезпечують безперервність виробництва та обігу.

Обслуговування складу інформаційне передбачає управління інформаційними потоками і є зв’язувальним стрижнем функціонування всіх служб складу.

Операції логістичні відособлена сукупність дій, скерована на перетворення матеріального та супутніх йому потоків.

Організація логістичного сервісу — це комплекс організаційно-економічних заходів, які забезпечують надання логістичних послуг.

Організація оптових закупівель це комплекс взаємозв’язаних управлінських і комерційних рішень та торгових операцій, виконанням яких забезпечується виявлення і вивчення попиту споживачів відповідно до потреб суспільства, надання й узгодження з постачальниками замовлень на виробництво і постачання товарів, укладання договорів постачання з метою визначення порядку і механізму виконання замовлень та контроль за надходженням товарів і додержанням сторонами умов договору.

Посередництво комерційнепроцес надання послуг з організації товарного обміну на еквівалентній основі товаровиробникам і споживачам.

Послуги з додатковою вартістюце засіб укріплення зв’язків зі споживачами шляхом ухвалення індивідуальних рішень та особливих дій, що створюють додаткову вартість і допомагають споживачам досягти очікуваних результатів, орієнтуючись при цьому, як правило, на крупних споживачів (наприклад, індивідуальна упаковка для клієнта чи особливий ярлик, розроблення особливої тари для масових партій товару чи крупно габаритного вантажу, надання інформаційних послуг, що полегшують процес купівлі та ін.).

Послуги логістичні передпродажні (допродажні) – включають визначення та планування політики виробника товарів у сфері формування системи логістичного сервісу.

Послуги логістичні під час продажу товарів - передбачають наявність товарних запасів на складі, виконання замовлень (у т.ч. підбір асортименту, пакування, формування вантажних одиниць та інші операції), забезпечення надійності доставки, надання інформації про пересування вантажів.

Послуги логістичні післяпродажніохоплюють гарантійне обслуговування, зобов’язання розглянути претензії покупців, проведення ремонтних робіт, підготовку ремонтного персоналу, постачання запасних частин, інфраструктуру сервісу, утилізацію старої продукції.

Потік інформаційнийупорядкована множина повідомлень, що циркулюють у логістичній системі, між логістичною системою та зовнішнім середовищем, необхідна для управління потоковим процесом. Існує в різних формах (мовній, на паперових або магнітних носіях і т.і.).

Потік матеріальнийсукупність сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які у вигляді предметів праці надходять від постачальників до виробничих підрозділів і, перетворюючись там на готові продукти праці, через канали розподілу доводяться до споживачів.

 

С.355

Потік послуг (сервісний потік) особливий вид діяльності, який задовольняє суспільні та особисті потреби (транспортні послуги, оптово-роздрібні, консультаційні і т.п.). Послуги можуть надаватися людьми та обладнанням, у присутності клієнтів та за їх відсутності, бути спрямованими на задоволення особистих потреб або потреб організації.

Потік фінансовий це спрямований рух фінансових коштів, що циркулюють у логістичній системі, а також між логістичною системою та зовнішнім середовищем, необхідних для забезпечення ефективного руху матеріального (товарного) потоку.

Продаж товарів за зразками передбачає здійснення попереднього вибору товару покупцем на основі ознайомлення з натуральними зразками окремих виробів, виставленими в торговому залі.

Продаж товарів на замовлення покупців передбачає здійснення покупцем попереднього замовлення товарів безпосередньо в об’єкті торгівлі або через торгового агента чи за допомогою телефону, персонального комп’ютера, інших технічних засобів зв’язку і одержання товарів в обумовленому місці та в зазначений час.

Продаж товарів через прилавок обслуговування полягає в тому, що в процес, вибору товарів обов’язково беруть участь і покупець, і продавець, який особисто виконує основні операції з відбору і показу товарів покупцеві, проведення розрахунків та вручення покупки.

Процес логістичний трансформація логістичних потоків, що відбувається при головному переміщенні майна (транспортування, складування, вантажно-розвантажувальні роботи, сортування тощо), допоміжних процесах переміщення майна (пакування, позначення тощо), а також процесах передачі та опрацювання замовлення.

Процес логістичний комплектації —  підготовка товару за замовленнями споживачів.

Процес логістичний складування розміщення та укладка вантажу на зберігання.

Процес технологічний це сукупність послідовних робіт та операцій і методів та умов їх виконання, які забезпечують безперервність і ритмічність технології основного виробництва.

Резерв державний специфічний вид запасів, що формуються для гарантованого забезпечення протягом деякого часу необхідного рівня споживання населенням основних видів споживчих товарів в непередбачених випадках (природні катаклізми, війни і т.ін.).

Рівень базовий обслуговування — це однаково визначений рівень обслуговування споживачів, на якому компанії будують свої основні господарські зв’язки, що дозволяє завоювати та зберегти загальну споживацьку лояльність.

Рівень каналу товароруху посередник, який виконує функцію доведення товару й права власності на нього до споживача.

Розподіл — операції, пов’язані зі створенням (поставкою сировини, матеріалів, комплектуючих тощо, їх транспортуванням, складуванням і т.д.) та переміщенням товарів до кінцевих споживачів.

Розподіл комерційний охоплює функції планування, аналізу, контролю та регулювання матеріального потоку, тобто управління матеріальним потоком.

Розподіл фізичний передбачає реалізацію функцій збереження, транспортування, складування, переробки та ін.

 

С.356

Самообслуговуванняце метод продажу, при якому покупці мають вільний доступ до всіх товарів, відкрито викладених у торговому залі магазину на пристінному та острівному обладнанні, і повну можливість самостійно оглядати і вибирати товари без допомоги продавця, а оплачувати покупки у вузлі розрахунку, розташованому при виході з торгового залу магазину.

Сервіс логістичнийце сукупність функцій і видів діяльності всіх підсистем підприємства, що забезпечують зв’язок «підприємство-споживач» для кожного матеріального та інформаційного потоку за показниками номенклатури, якості, кількості, ціни, місця і часу постачання продукції відповідно до вимог ринку.

Сервіс логістичний виробничийпередбачає надання послуг, спрямованих на ефективне використання продукції та виявлення її можливостей (доробка та модифікація, усунення помилок, випробування, монтаж і наладка, організація експлуатації, навчання персоналу).

Сервіс логістичний жорсткиймістить послуги, пов’язані з забезпеченням працездатності, безвідмовності та обумовлених параметрів експлуатації товару.

Сервіс логістичний інформаційного обслуговування - визначається обсягом та різноманітністю інформації, що надається потенційному споживачу про продукцію фірми та її сервісне обслуговування (рекламна діяльність, каталоги та прейскуранти, технічна документація, правила гарантії, експлуатаційна документація).

Сервіс логістичний м'якийпередбачає послуги щодо більш ефективної експлуатації товару в конкретних умовах роботи споживача, а також розширення сфери його використання.

Сервіс логістичний непрямиймістить послуги, що не мають до такого споживача прямого відношення.

Сервіс логістичний прямиймістить послуги, спрямовані на безпосереднього споживача.

Сервіс логістичний споживацького попиту - включає послуги, що надаються на всіх етапах і визначають термін поставки, комплектність, якість, обсяг, готовність і частоту поставки, вантаження і розвантаження, безвідмовність та своєчасність, спосіб замовлення.

Сервіс логістичний фінансово-кредитний – полягає у нданні покупцю різноманітних варіантів оплати товару (оплата за фактом, у розстрочку, варіантність системи знижок і пільг, можливість банківських, комерційних, товарних та інших форм кредиту).

Система логістичнацільова інтеграція логістичних елементів у межах певної економічної системи з метою оптимізації процесів трансформації матеріального потоку.

Система логістична підштовхуючасистема організації виробництва, при якій предмети праці, які споживаються конкретною ділянкою, безпосередньо нею у попередньої не замовляються, а матеріальний потік виштовхується з попередньої ділянки на наступну за командою центрального органу управління.

Система логістична тягловасистема організації виробництва, при якій предмети праці передаються від одного підрозділу до іншого тільки після запиту наступного підрозділу, а центральний орган управління ставить завдання кінцевій виробничій ланці.

 

С.357

Система макрологістичнаце велика система управління логістичними потоками і відповідні логістичні процеси у масштабах всієї економіки країни.

Система мезологістичналогістична кооперація металогістичних систем і стосується створення повного логістичного ланцюга, тобто може реалізуватися і шляхом логістичної інтеграції всіх учасників логістичного процесу від місця походження сировини, матеріалів і до місця споживання включно.

Система металогістична охоплює сферу міжорганізаційної кооперації, до якої належить кооперація виробничих, дистрибуційних підприємств, кооперація логістичних підприємств або і перших, і других разом.

Система мікрологістична є підсистемою, структурною складовою макрологістичних систем.

Систем логістична логістики розподільчої - сукупність взаємопов’язаних логістичних ланцюгів, що створюють організаційно-економічну єдність господарських суб’єктів, об’єднаних у збутовому процесі.

Система логістична MRP-I (Materials requirements planning) планування потреби у матеріалах — це комп’ютеризований метод виявлення потреб у матеріалах на різних стадіях виробничого процесу, при якому перелік матеріалів, необхідних для виробництва певної кількості готової продукції комплектується відповідно до прогнозу ринкової кон’юнктури, після чого постачальником здійснюється формування замовлень.

Система логістична MRP-II — система, що містить функції MRP (визначення потреби у матеріалах), а також функції управління технологічними процесами.

Система логістична KANBAN — система, при якій виробник не має завершеного плану та графіка, він жорстко пов’язаний не загальним планом, а конкретним замовленням цеху (споживача) та оптимізує свою роботу не в цілому, а в межах цього замовлення.

Система логістична OPT (Optimized Production Technology) — оптимізована виробнича технологія — передбачає виявлення «вузьких» місць на виробництві або, за термінологією її творців, критичних ресурсів (наприклад, запасів сировини та матеріалів, машин та устаткування, технологічних процесів, персоналу).

Система управління та планування розподілу продукції DRP (Distribution requirement planning — планування розподілу) — система, що дає змогу не тільки враховувати кон’юнктуру ринку, а й активно впливати на неї, і забезпечує стійкі зв’язки між постачанням, виробництвом та збутом продукції, застосовуючи елементи MRP. При управлінні на першому рівні здійснюється агреговане планування з використанням прогнозів та даних про замовлення, що фактично надійшли. На другому рівні формується графік виробництва, складається специфікований план із зазначенням конкретних дій, кількості комплектуючих та готової продукції. На третьому рівні за допомогою системи MRP здійснюється розрахунок потреби у матеріальних ресурсах та виробничих потужностях під графік виробництва.

Система складуванняце оптимальне розміщення вантажу на складі і раціональне управління ним, містить такі складські підсистеми: вантажна одиниця; вид складування; обладнання з обслуговування складу; система комплектації; управління переміщенням вантажу; обробка інформації; конструктивні особливості будівель і споруд.

 

С.358

Система транспортна інтермодальнасистема, що передбачає доставку вантажів деякими видами транспорту за єдиним перевізним документом із переданням вантажів у пунктах перевантаження з одного виду транспорту та інший без участі вантажовласника.

Система транспортна юнімодальнаодновидова система, що передбачає участь автомобільного транспорту, який забезпечує поставку вантажів «від дверей до дверей».

Складце складна технічна споруда, яка складається із взаємопов’язаних елементів, що має певну структуру та виконує ряд функцій з перетворення матеріальних потоків, а також накопичення, переробки та розподілу вантажів між споживачами.

Складування блочнезбереження, яке характеризується тісним (без простору) розміщенням, при якому зберігатися можуть лише комплектні одиниці і відсутній прямий доступ до об’єктів, що зберігаються. Виділяють такі види основних варіантів блочного збереження: складування в штабельованих блоках; складування у висотних стелажах; складування у стелажах до 6 м.; складування в прохідних (в’їзних) стелажах; складування у пересувних стелажах; складування в елеваторних стелажах та ін.

Складування лінійнезбереження, при якому до кожного одиничного збереження забезпечується прямий доступ, зручний для різноманітних товарів з невеликими і середніми розмірами. Виділяють такі види лінійного збереження: розміщення товарів на підлозі; створення полиць-стелажів; рухомі полиці; створення висотних стелажних складів.

Складування одиничне найпростіша форма, що використовується при зберіганні обладнання, транспортних засобів та інших засобів, які тимчасово витримують відкритість.

Співробітництво у каналах товароруху — це форма взаємовідносин між учасниками каналів (товаровиробниками, посередниками), яка грунтується на збігу їх економічних інтересів з метою уникнення надмірних втрат у процесі конкурентної боротьби й отримання більш високих прибутків.

Тараособливий вид промислових виробів, призначений для укладання і упаковування різних вантажів. У тарі вантажі передаються до перевезення транспортним організаціям та зберігаються у ній при транспортуванні і зберіганні на складах.

Товаропостачання роздрібної торгової мережі - це комплекс комерційних і технологічних операцій, спрямованих на доведення товарів до роздрібної мережі в кількості та асортименті, що відповідають попиту населення.

Товарорухдіяльність з фізичного переміщення товарів від місць їх походження до місць споживання.

Товарорух складськийформа товароруху, при якій переміщення товарів переривається у зв’язку із завезенням їх на проміжний склад (склади).

Товарорух транзитнийформа товароруху, що здійснюється без перерви в русі товарів від місця виробництва (промислових або сільськогосподарських підприємств) до місця продажу кінцевому споживачеві.

Товарорух транзитний без участі в розрахунках - різновид транзитного товароруху, при якому роль посередника зводиться до організації товаропросування.

 

С.358-359

Товарорух транзитний з участю в розрахунках - різновид транзитного товароруху, при якому посередник, організовуючи транзитний рух, сам веде розрахунки з підприємством-постачальником за відвантажені товари і, у свою чергу, стягує їх вартість (разом з надбавкою) з покупців-одержувачів.

 

С.359

Торгівля як форма комерційного посередництва — це процес перепродажу товарів на умовах, максимально наближених до потреб товаровиробників (продавців) і споживачів (покупців).

Точка беззбитковості закупівельтакий обсяг закупівель товарів у і-го постачальника, при якому сума валового доходу від реалізації даних товарів покриває суму поточних витрат.

Транспорт це сфера матеріального виробництва, яка здійснює перевезення людей та вантажів.

Транспорт загального користування — це галузь національної економіки котра задовольняє потреби всіх галузей та населення в перевезенні вантажів і людей.

Транспорт незагального користування охоплює виробничий транспорт, а також транспортні засоби всіх видів, що належать нетранспортним організаціям.

Транспортний тарифце форма ціни на послуги транспорту.

Транспортування внутрішньоскладськепереміщення вантажу між різноманітними зонами складу: з розвантажувальної рампи до зони приймання, потім до зон зберігання, комплектації та на навантажувальну рампу за допомогою підйомно-транспортних машин і механізмів.

Упаковказасіб або комплекс засобів, що забезпечують захист продукції від пошкоджень, втрат, а зовнішнє середовище від забруднень.

Форма продажу товарів — це сукупність засобів продажу товарів, за допомогою яких здійснюється торговельне обслуговування населення.

Функція логістичнаукрупнена група логістичних операцій, спрямована на реалізацію цілей системи.

Центр логістичнийодна юридична особа, яка бере на себе виконання значної частини логістичних операцій (транспортування, складування, пакування, комікування, комплектація тощо) з централізацією на одному підприємстві (наприклад, транспортно-експедиційній організації) і на данню нових, раніше нехарактерних логістичних функцій.

Цикл логістичний — це час з моменту оформлення замовлення на постачання продукції до її доставки кінцевому споживачу.

Час виконання замовлення — час з моменту подання замовлення до моменту поставок продукту.

Якість логістичного обслуговування визначається розміром розриву (розбіжності) між очікуваними та фактичними параметрами обслуговування.

 

Джерело: Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М., Смоляник О. М. Логістика: Теорія та практика: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — С. 360 с.
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Последние новости на сайте

Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...
Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Обосновать оптимальное число погрузчиков, необходимое для загрузки автомобилей, прибывающих на склад (базу) по следующим...
Компания Zambracci Transport должна составить график выполнения шести работ, для которых требуется специальный кран, позволяющий...

Facebook-страница

Фрагмент из задачи

Компания Zambracci Transport должна составить график выполнения шести работ, для которых требуется специальный кран, позволяющий...
Компания ежемесячно приобретала определенный продукт. В июле у нее в запасе было восемь единиц этого продукта. Какова стоимость...

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Результаты тестов

Последние результаты
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 76.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 61.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 52.00 %
Перейти к тестам
Проект работает
11 years, 3 months, 29 days.

В настоящее время в компании на каждые 3 единицы упаковочного оборудования выделяется один оператор. Цикл работы этого...
Исходные данные для расчета: расстояние груженой ездки = 15 км, первый нулевой пробег = 5 км, а второй = 10 км. На маршруте...
Компания Zambracci Transport должна составить график выполнения шести работ, для которых требуется специальный кран, позволяющий...
Компания J. Mitchell в настоящее время имеет объем продаж 10 млн. ф. ст. в год, а уровень ее запасов составляет 25% объема продаж....
Один из наиболее важных и наименее разработанных вопросов и в науке о качестве — это вопрос о соотношении категорий качества и эффективности. Научный...
В большинстве случаев с увеличением величины партии поставки продукции на склад транспортная составляющая на один заказ снижается, также как и затраты,...
Концепція "Modular Sourcing" базується на купівлі попередньо змонтованих "модулів" від постачальника "модулів". Таке часткове перенесення процесу монтажу...
Экспедирование в общем виде представляет собой обслуживание процесса транспортировки грузов и предполагает проведение совокупности работ и услуг,...
Каждый книжный магазин имеет структуру (или, по крайней мере, должностное лицо), организующую логистический процесс закупок. В Торговом доме (ТД)...
В Европе контрактная логистика уже развилась в самостоятельный бизнес. По оценкам Datamonitor, общие логистические издержки в 1999 г. составили 150 млрд...
В 1990 г. на Пушкинской площади в Москве открылся самый крупный в мире ресторан компании McDonald's — на 700 мест. Управление им осуществляют совместно...
Millicra Electronic Components — крупный поставщик запасных частей для автомобильной отрасли. До 1997 г. ее операции в основном осуществлялись в...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер