Главная Профсловари (термины) Глосарій - Логістика. Гурч Л. М. (2008)

Продающие страницы, повышение конверсии

Фрагмент из кейса

Один из крупнейших производителей автомобилей в мире продает миллионы единиц своей продукции в год коммерческим заказчикам, имеющим парки автомобилей в...
В этой игре у Вас будет шанс попробовать свои навыки в качестве покупателя товара. Вы будете пользоваться информацией той же самой, что имеется у г-жи...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR

Разместить рекламу на сайтеГлосарій - Логістика. Гурч Л. М. (2008)

Font Size Larger Font Smaller Font
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Профсловари (логистика, транспорт)
26.01.2017 18:09

Метки (тэги, tags):

С.358

Агент — посередник, що є представником або помічником іншої основної щодо нього особи (принципала).

Асортимент продукції — склад і співвідношення товарів певного виду або назви, що різняться сортністю, типами, розмірами, марками, зовнішнім оформленням та іншими ознаками.

Брокер — посередник при підписанні договорів, що зводить контрагентів.

Вертикальна інтеграція — зв'язок між плановою, диспозитивною і виконавчою системами за допомогою вертикальних інформаційних потоків.

Визначення потреб — виявлення продуктів та послуг за їх якістю та кількістю.

Вимірність — здатність логістичної системи до вимірювання її характеристик.

Виробнича логістика — управління матеріальним потоком, який переміщується виробничими ланками від первинного джерела сировини до кінцевого споживача.

Виробничий (операційний) менеджмент — сукупність дій з планування, координації і виконання виробничо-технологічного циклу для створення продуктів і сервісу.

Витрати втрачених можливостей (навіяні витрати) — втрачена вигода, пов'язана з тим, що обмежений обсяг ресурсів може бути використаний тільки певним способом, який виключає застосування іншого можливого варіанта, що забезпечує отримання прибутку.

Відмова на користь держави — митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови на користь держави на товари не нараховуються і не справляються податки і збори, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання.

Горизонтальна інтеграція — зв'язок між окремими комплексами завдань у диспозитивних та виконавчих системах за допомогою горизонтальних інформаційних потоків.

 

С.359

Державна підтримка процесу товароруху — використання цілеспрямованих економічних та організаційних методів управління, які становлять систему фінансових заходів раціоналізації процесів товароруху та зменшення пов'язаних з ними витрат.

Дилер — оптовий, рідше роздрібний посередник, що здійснює операції від власного імені та за власний рахунок.

Дистриб'ютор — оптовий або роздрібний посередник, що здійснює операції від імені виробника за власний рахунок.

Експертні системи в логістиці — спеціальні комп'ютерні програми, за допомогою яких спеціалісти приймають рішення, пов'язані з управлінням матеріальними потоками.

Експорт — митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за межі митної території України для вільного обігу без зобов'язання про їх повернення на цю територію та без встановлення умов їх використання за межами митної території України.

Електронна комерція — ведення бізнесу в Інтернеті та за допомогою Інтернету.

Елемент логістичної системи — функціонально відособлений об'єкт, що не підлягає подальшій декомпозиції в межах поставленого завдання аналізу та синтезу логістичної системи і здійснює локальну цільову функцію, пов'язану з виконанням певних логістичних процедур.

Ефективність логістичної системи — показник (або система показників), що характеризує рівень якості функціонування логістичної системи за заданого рівня загальних логістичних витрат.

Запаси — частина активу підприємства, що залежить від виду його діяльності.

Збутова фармацевтична логістика — ефективна організація розподілу виробленої продукції, що сприяє підвищенню економічної ефективності функціонування фармацевтичного підприємства і забезпеченню переваг над фірмами-конкурентами.

Знищення, або руйнування — митний режим, відповідно до якого товари, ввезені на митну територію України, знищуються під митним контролем чи доводяться до стану, який виключає їх використання, без справляння податків, встановлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання.

 

С.359-360

Імпорт — митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження терміну їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень.

 

С.360

Інтермодальна система — система доставки вантажів різними видами транспорту за єдиним перевізним документом із переданням вантажів у пунктах перевантаження з одного виду транспорту на інший без участі вантажовласника.

Інтернет-торгівля — процес купівлі-продажу товарів чи послуг, коли весь цикл комерційної/фінансової транзакції або її частина здійснюється електронним способом із застосуванням Інтернет-технологій.

Інформаційна логістика — система опрацювання зростаючого масиву інформації, необхідної для планування і контролю логістичних заходів, а також розвитку комунікацій та комп'ютеризації господарської діяльності. Іншими словами, це управління інформаційним потоком на підприємстві та в зовнішньому середовищі з метою використання інформації для регулювання економічних процесів.

Інформаційна система — відповідним способом організована сукупність взаємопов'язаних засобів обчислювальної техніки, довідників і засобів програмування, які забезпечують виконання функціональних завдань (у логістиці — управління матеріальними потоками).

Інформаційний потік — сукупність інформації (зовнішньої, внутрішньої), необхідної для управління логістичними операціями і їх контролю.

Канал розподілу — сукупність підприємств і організацій, через які проходить продукція від місця її виготовлення до місця споживання, тобто шлях, яким товари переміщуються від виробника до споживача.

Комісіонер — оптовий або роздрібний посередник, який здійснює операції від власного імені та за рахунок виробника.

Комплексна логістична активність (логістична функція) — сукупність логістичних операцій, спрямованих на реалізацію завдань логістичної системи.

Концепція логістики — система поглядів на раціоналізацію господарської діяльності шляхом оптимізації потокових процесів.

 

С.360-361

Логістизація митної обробки вантажів — цілеспрямований процес поширення логістичного підходу на основні митні режими, пов'язані з фізичним переміщенням товарів через митний кордон.

 

С.361

Логістика — нова ідеологія оптимізації управління і планування матеріальних та пов'язаних з ними інформаційних, фінансових потоків на основі системного підходу і економічних компромісів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Логістична альтернатива — можливий, незалежний спосіб дій для досягнення поставленої мети.

Логістична модель — будь-який образ, абстрактний чи матеріальний, логістичного процесу або логістичної системи, який використовується як їх замінника.

Логістична проблема — невідповідність між необхідним (бажаним) і фактичним станом справ у галузі логістики підприємства.

Логістична система — адаптивна система зі зворотним зв'язком, що виконує певні логістичні функції, складається з підсистем і має розвинені зв'язки із зовнішнім середовищем.

Логістична функція — укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію цілей логістичної системи.

Логістична операція — будь-яка операція з речовинними предметами, продуктами праці у сферах виробництва і обігу, за винятком технологічних з виробництва матеріальних благ.

Логістична мета — бажаний кінцевий результат чи стан логістичної системи, що повинен бути досягнутий чи виникнути як результат прийняття рішень.

Логістичні витрати — витрати, пов'язані з виконанням логістичних операцій.

Магазин безмитної торгівлі — митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні товарам роботи, не призначені для споживання на митній території України, перебувають та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, в інших, визначених митними органами України зонах митного контролю без справляння мита, податків, встановлених на експорт та імпорт таких товарів, і без застосування заходів нетарифного регулювання.

Макрологістична система — система управління потоками за участю кількох незалежних суб'єктів господарювання, не обмежених у територіальному розташуванні.

 

С.362

Матеріальний потік — вантажі, деталі, товарно-матеріальні цінності, які розглядаються у процесі застосування до них логістичних операцій і зараховані до часового інтервалу.

Митний склад — митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння податків і зборів і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України.

Міжнародна комерційна угода — сукупність цивільних і правових норм, що визначають порядок і форми укладення угод, їх правовий зміст, умови дійсності та юридичні наслідки недійсності. Угода від імені та в інтересах однієї особи може бути укладена уповноваженою на це іншою особою і у відповідний спосіб оформлена домовленістю.

Мікрологістична система — внутрішньовиробнича логістична сфера одного підприємства або групи підприємств, об'єднаних на корпоративних засадах.

Неторговельний оборот — переміщення через митний кордон речей і предметів фізичними особами (туристами, особами, що прямують у службових і приватних справах); предмети, які вони переміщують, не є об'єктом зовнішньоекономічних договорів і призначені, як правило, для власного користування, подарунку тощо.

Норма запасів — мінімальна розрахункова кількість предметів праці, які повинні розміщуватись на виробничих чи торговельних підприємствах для забезпечення безперебійного постачання на виробництво продукції чи реалізації товарів.

Нормативи транспортних витрат — витрати на перевезення одиниці продукції, що регулярно коригуються та рекомендовані для використання закупівельно-торговельними та комерційно-посередницькими організаціями.

Оборот — одна або кілька поїздок, причому автомобілі обов'язково повинні повертатися в початковий пункт.

 

С.362-363

Оптимальність — характеристика якості прийнятих рішень (оптимальний розв'язок завдання: оптимальний план, оптимальне управління), а також стану системи або її поведінки (оптимальна траєкторія, оптимальний розподіл ресурсів, оптимальне функціонування системи).

 

С.363

Оптимізація логістичної системи — процедура (процес) управління логістичною системою для досягнення екстремального значення критерію оцінки її якості.

Переробка за межами митної території України — митний режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України, вивозяться без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки за межами митної території України та наступного повернення в Україну.

Переробка на митній території України — митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки відповідно до митного режиму експорту.

Поїздка — завершений цикл транспортної роботи, який складається з навантаження автомобіля, його руху з вантажем, розвантаження та подання для наступного навантаження (руху без вантажу).

Принцип логістики — узагальнені дані, закон явищ, виведений зі спостережень фахівців з логістики, тобто це постійно і послідовно застосовуваний метод.

Реекспорт — митний режим, відповідно до якого товари, що походять з інших країн, не пізніше як у встановлений законодавством термін з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з її території в режимі експорту.

Реімпорт — митний режим, відповідно до якого товари, що походять з України та вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту, не пізніше ніж у встановлений законодавством термін ввозяться на митну територію України для вільного обігу на ній.

Рівень розподілу логістичного потоку — будь-який посередник — учасник логістичної системи, який виконує розподільчі функції, трансформуючи матеріальні потоки у процесі їх переміщення до кінцевого пункту призначення.

 

С.364

Розподільча логістика — управління матеріальними і нематеріальними операціями (транспортуванням, складуванням та ін.), які здійснюються у процесі доведення готової продукції до споживача, а також передавання, зберігання та опрацюванням потрібної інформації.

Сервіс — діяльність з надання послуг для задоволення різних потреб.

Система управління запасами — сукупність правил і показників, які визначають час і обсяг закупівлі продукції для поповнення запасів.

Системний підхід — напрямок методології наукового пізнання, згідно з яким кожна система є інтегрованим цілим навіть тоді, коли складається з підсистем.

Складська логістика — процеси і операції, безпосередньо пов'язані з переробкою та оформленням вантажів і координацією зі службами закупівлі та продажу, розрахунком оптимальної кількості складів та місць їх розташування, систем і засобів складування, контролю товарних запасів.

Спеціальна митна зона — митний режим, відповідно до якого до товарів, які ввозяться на території відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж митної території України, а також до товарів, які вивозяться з територій зазначених зон за межі митної території України, не застосовуються заходи тарифного і нетарифного регулювання, якщо інше не передбаче­но законом. Іншими словами, це частина території України, де запроваджено спеціальний митний режим. Для цілей оподаткування товари, ввезені на цю територію, вважаються такими, що перебувають за межами митної території України.

Стан зовнішнього середовища (або зовнішні вихідні дані) — реальний стан справ, що не може піддаватися впливу і контролюватися фахівцем з логістики, який приймає рішення в межах планування.

Стратегія додаткового резерву — гарантія необхідності за рахунок резерву матеріальних ресурсів.

Структуризація — часткове впорядкування елементів і їх відносин за певною ознакою.

 

С.364-365

Тимчасове ввезення (вивезення) — митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за її межі з обов'язковим наступним поверненням без жодних змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування.

 

С.365

Торговельна логістика — новий науковий напрямок, пов'язаний з розробкою раціональних методів управління матеріальними та відповідними фінансовими потоками.

Торговельний оборот — товари, що переміщуються в межах міжнародних комерційних операцій. Основні потоки вантажів (понад 99 %) переміщуються в межах цього обороту. Відповідно контроль за цими потоками — одне з основних завдань митних органів.

Транзит — митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України.

Транспортна логістика — значна частина логістичних операцій на шляху руху матеріального потоку від постачальника до кінцевого споживача, що здійснюються транспортними засобами.

Транспортний термінал — місце для надання транспортно-експедиційних та складських послуг.

Транспортно-експедиційна агенція — підприємства з доставки товарів, тобто які виконують роботи та послуги для забезпечення ефективного розподілу товарів.

Тягнуча система — система, в якій деталі та напівфабрикати подаються на наступну технологічну операцію з попередньої в міру необхідності.

Фармацевтична логістика — упорядкована система знань, а також цілеспрямовані дослідження процесів формування і розвитку наскрізних (інтегрованих) матеріальних та нематеріальних потоків у фармацевтичній галузі.

Фінансова логістика — система знань, що вивчає питання управління та раціоналізації фінансових потоків на всіх етапах руху грошових засобів з метою вироблення і використання відповідних методів та фінансових інструментів для досягнення цілей підприємства.

Фінансовий потік — спрямований рух фінансових коштів у логістичній системі, необхідний для забезпечення ефективного руху відповідного товарного потоку.

 

С.366

Функціональна підсистема — сукупність розв'язуваних завдань, згрупованих за ознакою спільності цілей.

Цільовий ринок — ринок, на який орієнтується діяльність підприємств логістичної системи.

Штовхаюча система — система, в якій предмети праці надходять на виробничу ділянку, хоча безпосередньо цією ділянкою у попередньої технологічної ланки не замовляються.

Штрафна вартість для кожного рядка та стовпця — різниця між найдешевшим маршрутом та наступним за ним (за критерієм мінімізації вартості перевезень).

Fuzzy технологія — сукупність теоретичних принципів, методів, алгоритмів, процедур і програмних засобів, що базуються на використанні нечітких даних, оцінок і знань кваліфікованих спеціалістів при розв'язанні практичних завдань.

 

Джерело: Гурч Л. М. Логістика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. — 560 с.


Метки (тэги, tags):Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Последние новости на сайте

LOGISTICS SUMMER CAMP 2020 - літній бізнес-табір для професіоналів та управлінців логістики та ланцюгів постачання, генеральних директорів та власників...
Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Рассчитайте необходимое количество кранов, если за сутки необходимо переработать 600 т груза, производительность крана составляет 20...
Определить выгодность применения 5-тонного автомобиля по сравнению с 4-тонным тягачом для работы на расстоянии 25 км,...

Facebook-страница

Фрагмент из задачи

Определить среднетехническую скорость автомобиля и количество ездок , если известно, что время на маршруте = 10 ч, время в движении...
Автомобиль грузоподъемностью 5 т совершил три ездки: за первую он перевез 5 т на 30 км, за вторую — 4 т на расстояние 25 км и за...

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Результаты тестов

Последние результаты
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 76.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 61.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 52.00 %
Перейти к тестам
Проект работает
11 years, 5 months, 8 days.

Рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами. Потребность в материале...
Автомобиль грузоподъемностью 5 т совершил три ездки: за первую он перевез 5 т на 20 км, за вторую - 4 т на расстояние 25 км, и за третью...
Ян Брюс доставляет товары в восемь городов, данные по размещению которых и по спросу показаны на рис. 5.12. Он хочет отыскать место...
Определим оптимальный размер партии заказываемых запасных частей по формуле Уилсона,...
Исследование зависимостей показывает, что определение периодичности вывоза грузов является экстремальной задачей. В зоне, близкой к оптимуму, приведенные...
Таким чином, з одного боку, є «дубль двобункерна система» управління запасами, а з іншого — «умовно добово-комплектна система» управління їх...
Другой способ оценки конкурентоспособности компании — оценка конкурентоспособности производителя «методом профилей». Он базируется на положениях теории...
Для оценки результативности деятельности транспортно-складских подразделений предприятия целесообразно использовать комплекс показателей, позволяющих...
International Business Systems — самый крупный международный продавец программного обеспечения, применяемого для управления цепями поставок. Ее акции...
Deloitte & Touche Fantus разработала список факторов, которые отрасли высоких технологий учитывают при принятии решений о местах размещения своих...
Ellis and Everard — крупный дистрибьютор химических продуктов. Его оборот составляет свыше 600 млн ф. ст., на территории США и Европы у него 70 офисов и...
В Европе контрактная логистика уже развилась в самостоятельный бизнес. По оценкам Datamonitor, общие логистические издержки в 1999 г. составили 150 млрд...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер