Главная Профсловари (термины) Глосарій - Виробнича логістика. Таньков К. М., Тридід О. М., Колодизєва Т. О. (2004)

Фрагмент из кейса

Известный московский завод — производитель ликеро-водочных изделий заключил договор на эксклюзивную продажу своей продукции с американской фирмой,...
Покажем, как происходит выбор подходящего набора показателей затрат, обеспечивающих заданный уровень сервиса, на примере одной крупной австралийской...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR

Разместить рекламу на сайтеГлосарій - Виробнича логістика. Таньков К. М., Тридід О. М., Колодизєва Т. О. (2004)

Font Size Larger Font Smaller Font
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Профсловари (логистика, транспорт)
26.01.2017 20:29

С.333

ABC-метод — метод аналізу, згідно з яким сукупність об'єктів (виробів, клієнтів, постачальників, ринків збуту) поділяється за певними критеріями за пріоритетністю та визначається частка певних груп разом.

Агент - юридична чи фізична особа, яка здійснює операції за дорученням іншої особи (принципала) за його рахунок і від його імені, але не є при цьому його службовцем.

Адміністрування логістичне — організація виконання певних логістичних задач.

Альтернатива - спосіб досягнення поставленої мети, відмінний від інших можливих способів.

Аналіз витрат і вигід — співставлення витрат і вигід при прийнятті рішення стосовно того, чи слід направляти ресурси і в якій кількості на будівництво підприємства чи здійснення програми з виробництва певного товару або послуги.

Арбітраж — порядок розгляду та вирішення суперечок господарського характеру, що виникають між суб'єктами підприємницької діяльності. Всі суперечки такого характеру розглядає Вищий господарський суд України, рішення якого є остаточним та обов'язковим для обох сторін.

Аудит логістичний - аналіз логістичної діяльності підприємства за найбільш важливими показниками.

Бартер - форма натурального товарообміну, за якої певна кількість одного або кількох товарів (видів продукції) обмінюється на еквівалентну за ціною кількість іншого товару, але на безгрошовій основі.

Бай-бек — довгострокова товарообмінна операція, згідно з якою поставка машин і устаткування здійснюється в кредит із наступною оплатою виробленою з їх допомогою продукцією.

Беззбитковий розподіл - логістична стратегія, яка передбачає вилучення зайвих операцій і перепон на шляху інформаційного та матеріального потоків.

Бирка та ярлик — носії маркування, які приклеюються, прикладаються чи підвішуються до товару. Для них є характерними менша інформаційна ємність, обмежений перелік даних, відсутність рисунків.

Біржа — основна форма регулярно функціонуючого оптового ринку.

 

С.334

Біржа товарна — організаційне утворення, яке спеціалізується на оптовій торгівлі насамперед масовими товарами, що мають чіткі і сталі якісні параметри (за стандартами або зразками).

Брокер - посередник, який сприяє здійсненню різних угод (комерційних, кредитних, страхових тощо) між зацікавленими сторонами — клієнтами — за їх дорученням та за їх рахунок.

Брутто — а) маса товару з упаковкою; б) валовий дохід без відрахування витрат.

Вантажна одиниця - деяка кількість продукції, що занурюють, транспортують, вивантажують і зберігають як єдину масу, яка своїми параметрами інтегрує технологічні процеси на різних ділянках логістичного ланцюга в єдине ціле. Основні види вантажних одиниць: первинна вантажна одиниця — вантаж у транспортній тарі, наприклад у шухлядах, бочках, мішках тощо; укрупнена вантажна одиниця — вантажний пакет, сформований на піддоні з первинних вантажних одиниць, тобто вантажів у транспортній тарі.

Вантажообіг складу — показник, що характеризує трудомісткість роботи та визначається обсягом продукції різних найменувань, що пройшла через склад за певний відрізок часу (добу, місяць, рік). Можливий розрахунок вантажообігу складу після прибуття або після відправлення (однобічний вантажообіг).

Вилучення товару — прийняття підприємством екстраординарних заходів із повернення від споживачів товарів, які виявилися неякісними чи небезпечними для здоров'я.

Виробничі операції в комерційно-посередницькій діяльності - процеси, пов'язані з безпосереднім рухом вантажів, їх зберіганням, завантаженням, розвантаженням, транспортуванням, фасуванням, сортуванням, упакуванням тощо.

Витрати - економічний показник роботи підприємства, компанії, фірми, що характеризує суму витрат, понесених у процесі господарчої діяльності.

 

С.334-335

Витрати логістичні — витрати, пов'язані з виконанням логістичних операцій: розміщенням замовлень на матеріали, закупівлею, складуванням матеріалів, що надходять, внутрішньовиробничим транспортуванням, проміжним складуванням, складуванням готової продукції, відвантаженням, зовнішнім транспортуванням тощо, а також усі види витрат: на персонал, устаткування, приміщення, складські запаси, на збирання, збереження та передачу даних про замовлення, запаси, постачання тощо; відповідна інтерпретація витрат у пасажирських перевезеннях.

 

С.335

Витрати на замовлення — витрати на закупівлю кожної партії продукції, що включають витрати на контроль наявності, підготовку замовлення, передачу замовлення, одержання продукції, перевірку кількості та якості, розкладання по місцях зберігання, перевірку документів, підготовку рекламації, поставлення на облік.

Вкладиш - різновид етикетки, що відрізняється від неї спрямованістю товарної інформації, призначений для надання коротких відомостей про найменування товару та його виробника. Інколи вкладиші можуть містити стислу характеристику споживчих властивостей товару, в першу чергу — функціонального призначення.

Дефіцит запасу — відсутність наявного товару у випадку, коли з'являється покупець чи споживач товару.

Диверсифікація виробництва — одночасний розвиток багатьох не пов'язаних одне з одним виробництв, розширення асортименту продукції, що виробляється.

Дилер — особа (чи фірма), яка здійснює біржове чи торгове посередництво на умовах перепродажу товарів від свого імені та за власний рахунок.

Дисципліна обслуговування — комплекс правил (алгоритм) обслуговування заявки замовника в логістичній системі.

Договір (контракт, угода) — форма закріплення партнерських зв'язків, тобто предмета договору, взаємних прав і обов'язків, наслідків порушення домовленостей.

Договір поручительства — договір, що укладається між трьома сторонами (поручителем, кредитором і боржником) і є доповненням до кредитного договору. Поручитель зобов'язується відповідати перед кредитором так само, як і боржник; він повинен протягом зазначеного періоду після настання строку платежу відшкодувати кредиторові несплачену боржником суму.

 

С.336

Договір поставки — угода між підприємствами, за якою підприємство-постачальник (виробник продукції) зобов'язується передати підприємству-покупцю у встановлені терміни продукцію узгодженого між ними асортименту, кількості та якості. Покупець зобов'язується прийняти та оплатити її.

Документ (свідоцтво) — матеріальний носій інформації, призначений для її опрацювання та передачі в часі і просторі.

Дослідження ринку матеріальних запасів - однин з елементів планування матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємства.

Доставка товару «від дверей до дверей» — доставления вантажу в контейнерах безпосередньо від відправника до споживача.

Економічний (оптимальний) розмір замовлення — розмір замовлення, за якого сумарні витрати на його розміщення та зберігання запасу є мінімальними.

Експорт — продаж товарів в іншу країну.

Ембарго — заборона на імпорт якого-небудь товару.

Емерджентність — властивість системи виконувати задану цільову функцію тільки логістичної системи в цілому, а не окремих її елементів.

Етикетка — наноситься друкарським (або іншим) способом на товар, упаковку, може бути самостійним носієм інформації, який приклеюється чи прикладається до товару.

Ешелонований логістичний канал - характеризується переміщенням матеріальних потоків від виробників через посередницькі структури.

Європіддон - піддон  розміром 1200 х 1000 мм.

Замовлення — комерційний документ, в якому покупець детально позначає всі необхідні умови для виготовлення чи підготовки товару, що замовляється. Вказуються всі значущі елементи, які потрібні для укладення торгової угоди.

Запаси під спеціальне замовлення — запаси, зарезервовані для пріоритетного споживача, що відвантажуються йому в першу чергу.

Запаси товарно-матеріальні — запаси товарів і матеріалів, які зберігають для подальшого використання у виробничій сфері. Запаси виконують роль «буфера» між процесом виробництва товарів та їх продажем, який є необхідним для переходу від виробничої одиниці товару до споживчої одиниці. Вони потрібні для захисту споживачів від помилок фірми-постачальника.

 

С.337

Збирання, опрацювання, аналіз та оцінка ринкової інформації - процес збирання відомостей про потенційних постачальників, асортимент матеріальних запасів, нові технології виробництва важливих для підприємства матеріальних запасів, ціни на матеріальні запаси.

Знак відповідності національний - знак, що підтверджує відповідність вимогам, встановленим національними стандартами чи іншими нормативними документами. Він розробляється, затверджується і реєструється національним органом із стандартизації та сертифікації. Знак відповідності дозволяється використовувати для маркування лише сертифікованої продукції.

Знак відповідності (якості) - захищений у встановленому порядку знак, який застосовується чи виданий відповідно до правил системи сертифікації і зазначає, що забезпечується необхідна впевненість у тому, що дана продукція, процес чи послуга відповідають конкретному стандарту чи іншому нормативному документу.

Знаки відповідності транснаціональні (регіональні) - знаки, що підтверджують відповідність вимогам, встановленим регіональними стандартами.

Знаки інформаційні — умовні позначення, що служать для ідентифікації окремих чи сукупних характеристик товару.

Знаки найменування місця походження товару — до них відносять: знаки країни походження товару, населеного пункту, історичної назви географічного об'єкта.

Знаки товарні (знаки обслуговування) — позначення, що допомагають відрізнити товари та послуги одних юридичних осіб від однорідних товарів і послуг інших юридичних чи фізичних осіб.

Зустрічна закупівля (паралельний бартер) - торгівля за одним або кількома контрактами (договорами), кожний з яких має бути сплачений негайно, але з наступною закупівлею певного товару на відповідну суму. У цьому випадку операції оплати та закупівлі розмежовані в часі.

Імідж — формування та підтримання сталого позитивного враження клієнтів (покупців) і комерційних контрагентів від товару чи послуг і підприємства, яке виготовляє та реалізує цей товар чи послугу.

 

С.337-338

Інвестиція [від лат. investire «облачати» (нім. investition, англ. investments)] — вкладення капіталу в будь-які юридично самостійні підприємства на тривалий термін (не менше року) з метою отримання додаткового прибутку або впливу на компанію чи у зв'язку з тим, що такий вклад коштів є вигіднішим порівняно з організацією власних операцій у цій галузі.

 

С.338

Інжиніринг - надання на комерційній основі (у формі контракту) різних інженерно-консультаційних послуг.

Інновація - впровадження чи вкладення коштів у нову техніку, технологію, нові форми організації праці та управління, що охоплюють не тільки окремі підприємства, але й їх сукупність або галузь.

Інформаційне забезпечення логістики — діяльність із переробки, обліку, аналізу та прогнозування інформації в цілях інтеграції елементів системи управління - планування, контролю та регулювання.

Інфраструктура — сукупність галузей національного господарства, які обслуговують основне виробництво (виробнича інфраструктура) та населения (невиробнича, чи соціальна інфраструктура).

Катраж - місцеве перевезення вантажів.

Клейма і штампи — носії інформації, призначені для нанесення ідентифікуючих умовних позначень на товари, упаковку, етикетки з допомогою спеціальних пристроїв встановленої форми. Залежно від місця нанесення розрізняють клейма і штампи виробничі і торгові.

Кольєретка - різновид етикетки, що має певну форму і наклеюється на шийці пляшок. Вона не несе великого інформаційного навантаження і в основному призначена для естетичного оформлення. Застосовується для пляшок із алкогольними, безалкогольними напоями та пивом разом із основною етикеткою, самостійного значення не має. На кольєретці можуть бути вказані найменування, напою, виробник, рік виготовлення чи інформаційні знаки. Інколи на кольєретках інформація взагалі відсутня.

Комерційна триангуляція («трикутник») - одна із форм співробітництва (партнерських відносин) у сфері товарообміну, за якої у здійсненні бартерних операцій можуть брати участь не дві, а три чи більше сторін, якщо цього вимагає пошук необхідних видів (груп) товарів.

Комерційні операції у комерційно-посередницькій діяльності — процеси, пов'язані зі зміною форм вартості, тобто купівлею-продажем товарів, це організація ринкових досліджень, оцінка інфраструктури, основних конкурентів, формування дієвої реклами тощо.

 

С.339

Комерційно-посередницька діяльність - оперативно-організаційна система, спрямована на забезпечення здійснення процесів купівлі-продажу з урахуванням поточних і перспективних ринкових змін з метою повного задоволення попиту населення й отримання прибутку.

Комівояжер — підприємець-посередник, який не просто продає, а й доставляє товари покупцям.

Комісіонер - агент-оптовик, який самостійно розпоряджається товаром, беручи його на комісію. За здійснення комісійних операцій встановлюється винагорода у вигляді певного відсотка від суми бізнес-операції або різниці між призначеною комітентом та фактичною продажною цінами.

Комітент - сторона в угоді комісії, яка доручає іншій стороні (комісіонеру) за винагороду комісійний продаж товарів, валюти та цінних паперів. Угода між комісіонером і комітентом укладається в інтересах та за рахунок комітента.

Компенсаційна угода (операція) — домовленість про бартер, але з можливим частковим погашенням заборгованості грошима чи цінними паперами.

Коносамент — розписка, що видається агентом транспортного підприємства (як правило, судна чи літака) вантажовідправнику і засвідчує прийняття вантажу до перевезення. Вона містить зобов'язання перевізника видати вантаж у пункті призначення утримувачу розписки.

Консолідація вантажів - об'єднання різних вантажів в один для зниження витрат на транспортування. Тарифи на перевезення консолідованого вантажу (фрахтові ставки) менші в розрахунку на один кілограм вантажу при одноразовому перевезенні його крупних партій.

Контейнер [англ. containtrs] - оборотна тара (висота 2,5 м; ширина 2,2 м; довжина 6—18 м), в якій можна перевозити вантажі водним, залізничним, повітряним чи автомобільним транспортом. Морські контейнери мають довжину 6 і 12 м, об'єм 33 і 66 м3.

Контрейлерні перевезення [англ. Trailer on flatcar - TOFC] — змішані автомобільно-залізничні перевезення контейнерів на платформах.

Короткотермінове планування роботи [англ. short-interval scheduling] — розподіл виконуваних робітниками завдань на найближчий короткий період часу. Кожний робітник виконує конкретні завдання у заздалегідь встановлені графіком певні проміжки часу.

 

С.340

Корпоративний перевізник [англ. private carrier] — фірма, яка перевозить свої товари власними транспортними засобами.

Корпоративний товарний склад [англ. private warehouse] - склад, який знаходиться у володінні чи на умовах оренди (в тому числі й частини складського простору) та призначений для інклюзивного користування власником.

Лізинг - договір на право довгострокового користування устаткуванням та іншим майном на основі орендних відносин. Договір характеризується певними умовами використання орендованого майна.

Логістика: а) потік матеріалів і послуг, а також зв'язки, необхідні для управління цим потоком; б) види діяльності, пов'язані з просуванням товарів, послуг та інформації між економічними суб'єктами. В рамках окремого підприємства до логістики відносяться всі просування товарів, послуг чи інформації всередині підприємства та ці ж потоки, що направляються на підприємство або залишають його.

Логістика контрактна — надання логістичних послуг на основі довгострокової угоди між відправником вантажу і сторонньою організацією.

Логістика розподілу — комплекс стратегічних, організаційних, фінансових та інших заходів, щільно пов'язаних між собою в гнучку систему управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками у післявиробничий період.

Логістична концепція — полягає в управлінні (плануванні, організації та контролі) матеріальними, інформаційними та іншими потоками, орієнтованому на ефективне використання потенційних можливостей, засобів і зусиль для розв'язання комплексу задач із фізичного переміщення продукції як всередині фірми, так і в навколишньому середовищі з метою задоволення потреб споживачів у транспортно-експедиційних послугах і постачально-збутових роботах.

Логістична мережа — сукупність елементів логістичної системи, пов'язаних між собою матеріальними, сервісними або пасажирськими і відповідними їм інформаційними та фінансовими потоками.

Логістична система — сукупність елементів, що знаходяться між собою у певних функціональних зв'язках, створюючи певну цілісність та єдність.

Логістичний канал — частково упорядкована множина різних суб'єктів, що здійснюють доведення матеріального потоку від джерела генерації (продуцента) до місця призначення (споживача).

 

С.341

Логістичний ланцюг - логістичний канал за умов визначення конкретних учасників (суб'єктів) і ланок (пунктів трансформації) процесу просування матеріального потоку від продуцента до споживача.

Логотип - спеціально розроблене оригінальне накреслення повного чи скороченого найменування фірми (чи групи товарів даної фірми).

Лот: а) стандартна за кількістю та якістю партія товару; б) один контракт на біржі; в) будь-яка група товарів, що пропонуються на продаж як єдине ціле.

Маркетинг: а) комплексна система заходів з організації управління виробничо-збутовою діяльністю, що базується на дослідженні ринку з метою максимально можливого задоволення потреб покупців; б) система організації діяльності фірми у процесі товарного відтворення, що включає комплексне вивчення ринку, планування асортименту вироблених товарів, здійснення певної політики цін, рекламування й стимулювання збуту, управління реалізацією та післяпродажним сервісом продукції.

Маркування - текст, умовні позначення чи рисунок, нанесені на упаковку і (або) товар, а також інші допоміжні засоби, призначені для ідентифікації товару чи окремих його властивостей, доведення до споживача інформації про виробника, кількісні та якісні характеристики товару.

Маркування виробниче - текст, умовне позначення чи рисунок, нанесені виробником (виконавцем) на товар і (чи) упаковку і (чи) інші носії інформації.

Маркування відправне - містить пункти відправлення й призначення, найменування отримувачів, загальну кількість місць, масу брутто й нетто. Наноситься вантажовідправником.

Маркування спеціальне - містить попереджувальні написи та знаки, приписуючи форми упаковки й транспортування, а також специфічні умови зберігання для особливо шкідливих і небезпечних вантажів. Наноситься вантажовідправником.

Маркування товарне - включає найменування товару, заводську марку, номери замовлення й наряду. Наноситься вантажовідправником.

 

С.341-342

Маркування торгове - текст, умовні позначення чи рисунок, нанесені виробником на товарні (чи) касові чеки, упаковки і (чи) товар. Носіями торгового маркування є цінники, товарні та касові чеки. Маркування товарне наноситься не на товар, а на вказані носії чи експлуатаційні документи, воно більшою мірою пов'язане з відомостями про продавця, ніж з інформацією про товар.

 

С.342

Маркування транспортне — вказує кількість місць у партії, що перевозиться за одним транспортним документом, а також порядковий номер вантажного місця в партії. Наноситься перевізником чи його агентом.

Матеріал пакувальний — додатковий елемент упаковки. Призначений для захисту товарів від механічних впливів.

Матеріал перев'язувальний — додатковий елемент упаковки, призначений для підвищення міцності тари.

Матрична система управління — в логістиці використовується як альтернатива лінійному управлінню при вирішенні конкретної проблеми. При матричному управлінні створюється група висококваліфікованих спеціалістів із різних функціональних галузей, яких торкається проблема. Після її вирішення групу розформовують.

Менеджмент: а) управління виробництвом; б) сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом, розроблених з метою інтенсифікації виробництва та збільшення прибутків.

Менеджмент матеріалів — управління потоком сировини, матеріалів, деталей і комплектації, що надходять у виробництво.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) — міжурядова організація, яка встановлює тарифи на міжнародні повітряні перевезення.

Накопичення товарів — поступове накопичення чи складання товарів перед відправленням.

Парафування — форма підтвердження згоди з текстом договору, розроблена в результаті переговорів шляхом нанесення представниками сторін своїх ініціалів—обов'язково в кінці тексту і, як правило, на кожній сторінці.

Патентна чистота товару — можливість продажу товару на даному ринку без порушення чужих патентних прав.

Персональний продаж — частина руху товарів і послуг, що включає їх усне подання в розмові з одним чи кількома потенційними покупцями з метою продажу.

 

С.342-343

План закупівлі матеріальних ресурсів — складова частина планування матеріально-технічного забезпечення виробництва, яка обумовлює раціональну закупівлю матеріальних ресурсів для їх отримання підприємством за необхідністю: потрібної якості в необхідній кількості в потрібний час у надійного постачальника і за прийнятною ціною. Формується на основі дослідження ринку матеріальних ресурсів.

 

С.343

Планування - управлінський процес виробничої діяльності фірми для досягнення її цілей з позицій ринкової орієнтації.

Планування продукції — систематичне прийняття рішень з усіх аспектів розробки й управління продукцією фірми, включаючи створення торгової марки та упаковки.

Планування товароруху - систематичне прийняття рішень щодо фізичного переміщення і передачі власності на товар чи послугу від виробника до споживача, включаючи транспортування, зберігання та здійснення угод.

Попит — платоспроможність покупців, тобто забезпечена грошима частина потреб покупців у товарах і послугах. Величина попиту — це кількість даного товару чи послуги, яку споживач бажає купити за конкретною ціною протягом певного періоду.

Попит еластичний - попит, що має тенденцію змінюватися залежно від незначних коливань цін.

Попит нееластичний — попит, який залишається незмінним, не дивлячись на незначні зміни цін.

Портфель — сукупність будь-чого, широке поняття, що застосовується в усіх сферах економіки.

Посередник — фізична чи юридична особа, яка представляє на ринку інтереси виробників чи споживачів, але сама не є ні виробником, ні споживачем.

Послуга — будь-який захід чи вигода, які одна сторона може запропонувати іншій і які в основному невідчутні. Виробництво послуги може бути, а може й не бути пов'язане з товаром у його матеріальному вигляді.

Поставка — продаж і доставка продукції оптовим покупцям.

Постачальник - фірма (підприємство) чи окрема особа, що забезпечує виробників матеріальними ресурсами, необхідними для виробництва конкретних товарів і послуг.

Принципал — особа, від імені та на користь якої діє агент (брокер, дилер тощо).

Пролонгація - продовження терміну дії договору, угоди, позики і т. ін.

 

С.344

Пропозиція — обсяг товарів і послуг, який виробники готові продати за певних умов, величина пропозиції, запропонована кількість даного товару чи послуги, яку продавець пропонує до продажу за конкретною ціною протягом певного періоду.

Просування — будь-яка форма повідомлень, які використовуються фірмою для інформації, переконання чи нагадування потенційним клієнтам про свої товари, послуги, образи, ідеї, громадську діяльність чи вплив на суспільство.

Процес продажу — етапи продажу товару, що здійснюється торговими агентами, пошук та оцінка потенційних покупців до укладення угоди і перевірки результатів.

Прямий логістичний канал — характеризується управлінням руху матеріальних потоків без участі посередницьких структур.

Реінжиніринг бізнес-процесів — фундаментальний переогляд та радикальне реконструювання логістичних бізнес-процесів із метою поліпшення показників логістичної діяльності.

Реклама — платна форма наочного подання та просування ідей, товарів чи послуг.

Рефакція - корекція базисної ціни товару відповідною знижкою, що фіксується в договорі (контракті) як обов'язкова умова.

Ритмічність поставлянь — дотримання часових і кількісних параметрів поставлянь, обумовлених контрактом, із врахуванням сезонних і циклічних особливостей виробництва, продажу, просування товарних потоків і споживання.

Рівень розподілу логістичного потоку — будь-який торговий посередник — учасник логістичної системи, який виконує розподільні функції, трансформуючи матеріальні потоки в процесі їх просування до кінцевого пункту призначення.

Рівномірність поставлянь — дотримання господарськими партнерами зобов'язань із надходження товарних потоків однакової потужності через рівні проміжки часу.

Розробка «стратегії постачання» — процес вирішення питання про те, чи буде підприємство само виробляти матеріали, деталі або напівфабрикати, чи закуповувати їх. При цьому приймаються до уваги: стан ринку сировини та матеріалів, рівень цін, виробничі можливості самого підприємства.

 

С.345

Сервіс у комерційно-посередницькій діяльності — сукупність послуг, пов'язаних з обігом товарів, їх купівлею, продажем і збутом.

Синергія: а) ефект від взаємного посилення зв'язків однієї системи з іншою на рівнях матеріального, сервісного, пасажирського потоків; б) сумісний (корпоративний) ефект взаємодії елементів у системі.

Системний підхід: а) інтеграція, синтез, розгляд різних аспектів явища, об'єкта; б) адекватний засіб дослідження та розробки об'єктів, що являють собою органічне ціле.

Склад — складна технічна споруда (будівля, різне обладнання та інше устаткування) для приймання, розміщення, накопичення, зберігання, переробки, відпуску продукції споживачу та її розподілу між споживачами.

Стандарт — основні шляхи виконання дій у певній послідовності.

Тара — основний елемент упаковки, що являє собою виріб для розміщення товару. Маса тари — це маса пустої тари чи незавантаженого транспортного засобу.

Тариф — плата за різні послуги виробничого та невиробничого характеру, які надаються підприємствам, організаціям, населенню. Тариф — це різновид ціни.

Товар — це все, що може задовольнити потребу і пропонується на ринку для привернення уваги, придбання, використання або споживання. До товарів відносяться не лише матеріальні речі, але й фізичні об'єкти, послуги, конкретні місця, організації, ідеї або їх поєднання, а також, до певної міри, окремі особи.

Точка наступного замовлення — мінімальний рівень матеріального запасу, при досягненні якого для відновлення спожитого запасу потрібно розмістити наступне замовлення на поставку.

Умови поставки товарів — сукупність показників і вимог, що пред'являються до постачальника та покупця в процесі поставляння товарів.

Фонди підприємства - сукупність матеріальних цінностей і грошових коштів, що застосовуються для забезпечення виробничо-господарської діяльності та економічного стимулювання працівників.

Форс-мажор — обставини непереборної сили (пожежа, стихійне лихо, війна, економічна блокада, заборона експорту або імпорту), за яких виконання умов угоди (договору, контракту) стає неможливим.

 

С.346

Франчайзинг — у широкому розумінні означає надання права на виробництво та (або) збут продукції чи послуг, а також практичної допомоги у справі організації та управління бізнесом. Це метод здійснення підприємницької діяльності, за якого достатньо потужна фірма (франчайзодавець) делегує іншій фірмі (франчайзоотримувачу) право виготовляти або продавати її продукцію. За право діяти під торговельною маркою та від імені фірми- франчайзодавця інше підприємство-франчайзоотримувач має виплачувати певний відсоток від свого доходу.

Ф'ючерсна угода — строкова угода на товарних та фондових біржах щодо купівлі-продажу товарів, золота, валюти, цінних паперів тощо за фіксованою в момент її укладання ціною з виконанням такої ж комерційної операції через певний проміжок часу (до 2 — 3 років).

Цикл замовлення — інтервал часу між моментом розміщення замовлення та моментом отримання товарів.

Ціна — грошовий вираз вартості товару.

Ціна договірна — ціна, що встановлюється за домовленістю між виробником (продавцем) і споживачем (покупцем) продукції.

Ціна змінна — застосовується в контрактах із тривалими термінами поставки, протягом яких економічні умови виробництва товарів можуть істотно змінюватися.

Ціна контракту — ціна товару, зафіксована в контракті, тобто фізична ціна.

Ціна контракту змінна — визначається з урахуванням змін у витратах виробництва, що сталися в період виконання контракту.

Ціна контракту рухома — переглядається в подальшому залежно від стану ринкової кон'юнктури.

Ціна контракту тверда — встановлюється в момент підпису і перегляду не підлягає. ,

Ціна номінальна — ціна товару, надрукована у прейскурантах чи довідниках.

Ціна оптова - ціна на товар, роботу чи послугу при їх реалізації у великих обсягах (оптом) торговим, промисловим та іншим організаціям. Такі ціни не включають у себе роздрібну торгову знижку.

Ціна ринкова — грошовий вираз вартості товарів, що реалізуються на ринку. Ринкова ціна прямо залежить від стану ринкової кон'юнктури на конкретний чи аналогічний товар.

 

С.347

Ціна світова — грошовий вираз інтернаціональної ціни виробництва, що складається на світовому ринку.

Ціна стартова — початкова ціна, що встановлюється аукціонатором (власником товару) і аукціоністом (організатором). З цієї ціни розпочинається торг під час проведення аукціону.

Штриховий код — знак, що призначений для автоматизованої ідентифікації та обліку інформації про товар. Закодований у вигляді цифр і штрихів. Товар, який отримав штриховий код, стає «легальним», входить у світову інформаційну систему, що, крім інших переваг, різко знижує ризик піратських підробок чи порушень прав промислового власника.

Якість — «сукупність характеристик об'єкта, що відносяться до його здатності задовольняти встановлені та передбачувані вимоги» (Міжнародний стандарт ІСО 9000).

Ярмарок — організований ринок машин, устаткування, транспортних засобів і багатьох інших товарів, який періодично та регулярно функціонує. Проведення ярмарків здійснюється за чітко визначеним графіком із запрошенням широкого кола вітчизняних та закордонних комерсантів. При цьому створюється широка інфраструктура для організації та проведення ярмарків, до якої входять готелі, транспорт, телекомунікації, засоби зв'язку, об'єкти соціально-побутового призначення та ін.

 

Джерело: Таньков К. М., Тридід О. М., Колодизєва Т. О. Виробнича логістика: Навчальний посібник.- X.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2004.- 352 с.
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Последние новости на сайте

Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...
Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Компания Bannerman Industries планирует построить хранилище для обслуживания семи крупных заказчиков, расположенных в местах с...
Известна информация про товарооборот, объем перевозок, удельный показатель объема перевозок, удельный вес перевозок,...

Facebook-страница

Фрагмент из задачи

Рассчитайте полезную площадь формовочных материалов способом нагрузки на 1 м2, если нагрузка на 1 м2 пола составляет 5 т; а величина...
Компания Semple-Brown собирает кухонные столы, закупая для этого ножки (4 шт. на стол) и столешницы. Время выполнения заказов на...

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Результаты тестов

Последние результаты
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 52.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 59.00 %
<->(Лог-М) Тема 01. Основні поняття логістики (27 тест.завдань) 29.63 %
Перейти к тестам
Проект работает
11 years, 0 months, 24 days.

В компании А&В Coaches из Блэкпула планируют использование своей мощности в показателях «число дней обслуживания...
Определить выгодность применения автомобиля грузоподъемностью 5,0 т по сравнению с автомобилем 4,0 т при следующих условиях:...
На станцию железной дороги в адрес Акционерного общества (АО) прибыл вагон бумажной тары емкостью =40т, которую необходимо...
Удельные затраты потребителя на содержание запасов соответственно равны 0.4; 0.32; 0.28 денежных единиц. Годовое потребление...
Методы оценки эффективности инвестиционных вложений при реализации и разработанного проекта инвестирования   Оценка эффективности...
Основываясь на принципах системного подхода к анализу и синтезу ЛС, изложенных нами выше, технологию его применения к проблеме формирования региональной...
Каждому автомобилю в зависимости от его эксплуатационных свойств соответствуют определенные значения коэффициента использования грузоподъемности ?ст и...
Главной целью управления процессом закупок является адекватное и полное удовлетворение потребностей производства. Организация процесса закупок имеет свои...
В 2001 г. группа, специализирующаяся на операционном менеджменте в бизнес-школе Warwick Business School, провела исследование, чтобы выявить, какие...
RP Turner Corp. выпускает клапаны трубопроводов для нефтяной отрасли в Западной Канаде. Компания покупает детали и сырье в Японии, США и Восточной Канаде,...
Для многих видов продуктов в качестве предварительного показателя спроса на него мы можем использовать численность населения в регионе. Так, численность...
Магазин «Книжная лавка архитектора» (КЛА) расположен рядом с метро «Кузнецкий мост» в соседнем здании с Московским архитектурным институтом (МАрхИ)....

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер