Главная Профсловари (термины) Терминологічний словник - Системний аналіз і логістика. Марунич B.C., Мельниченко О.I., Смоловик О.М. та ін. (2009)

Фрагмент из кейса

Главный офис компании Shimamoto Toy находился в Кобе, Япония. С середины 1930-х годов фирма разрабатывала игрушки для рынка США. После Второй мировой...
Компания «Р. Инвестмент Групп» работает в России с 1990 г. Это большая (по российским меркам) группа компаний, в которую входит 23 фирмы. Основной вид...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR

Разместить рекламу на сайтеТерминологічний словник - Системний аналіз і логістика. Марунич B.C., Мельниченко О.I., Смоловик О.М. та ін. (2009)

Font Size Larger Font Smaller Font
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Профсловари (логистика, транспорт)
28.01.2017 09:27

С.262

Вертикальний інформаційний потік - потік, який переміщується від вищого рівня логістичної системи до нижчого.

Вертикальні канали розподілу - канали, які складаються з виробника і одного або декількох посередників, що діють як єдина система.

Виконавча інформаційна система - система, яка створюється на рівні адміністративного або оперативного управління, де обробка інформації здійснюється в реальному масштабі часу.

Виробнича логістика - система планування, організації та здійснення внутрішньозаводських вантажопотоків сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, готових виробів і продукції, яка включає внутрішньозаводський транспорт, тару багаторазового використання, технічні засоби механізації й автоматизації перевантажувальних, транспортних і складських робіт в основному технологічному процесі виробництва, управління цими вантажопотоками, їх інженерно-технічне, інформаційне, юридичне, науково-методичне, фінансове забезпечення.

Виробничі запаси - запаси матеріальних ресурсів і незавершеного виробництва, які надійшли до споживачів і не буди піддані переробці, які знаходяться на підприємствах всіх галузей сфери матеріального виробництва, призначені для виробничого споживання і які дозволяють забезпечити безперебійність виробничого процесу.

Витрати втрачених можливостей (навіяні витрати) - характеризують втрачену вигоду, яка пов'язана з тим, що обмежений обсяг ресурсів може бути використаний тільки певним чином, що виключає застосування іншого можливого варіанту отримання прибутку.

Вихідний матеріальний потік - потік, який виходить з логістичної системи і надходить у зовнішнє для неї середовище.

Військова логістика - сукупність засобів і способів, необхідних для доставки людей, техніки і боєприпасів до місця бойових дій, а також планування й організація заходів щодо підготовки і здійснення пов'язаних з цим процесів.

Внутрішні логістичні операції - операції, які виконуються всередині логістичної системи.

Внутрішній інформаційний потік - потік, який циркулює всередині логістичної системи або її окремого елемента.

Внутрішній матеріальний потік - потік, який протікає у внутрішньому щодо даної логістичної системи середовищі.

 

С.263

Внутрішня логістика - логістика, спрямована на координацію й удосконалення господарської діяльності, пов'язаної з управлінням потоковими процесами в межах підприємства або корпоративної групи підприємств.

Вхідний матеріальний потік - зовнішній потік, який надходить у логістичну систему із зовнішнього середовища.

Гнучка логістична система - система, у якій доведення матеріального потоку до споживача здійснюється за прямими зв'язками, так і за участю посередників.

Горизонтальний інформаційний потік - потік, який належить до одного рівня ієрархії логістичної системи.

Горизонтальні канали розподілу - традиційні канали розподілу, які складаються з незалежного виробника і одного або декількох незалежних посередників.

Двосторонні логістичні операції - операції, пов'язані з переходом права власності на продукцію і страхові ризики від однієї юридичної особи до іншої.

Децентралізована розподільча система - система, яка складається з декількох і більше розподільчих центрів, що знаходяться на території товарних ринків, поблизу споживачів.

Диспозитивна інформаційна система - система, яка створюється на рівні управління складом або цехом і є засобом для забезпечення налагодженості роботи логістичної системи.

Ділянковий матеріальний потік - сукупний потік, який розглядається на окремій ділянці логістичної системи, основою його обчислення є операційні логістичні потоки.

Елементарний матеріальний потік - сукупність ресурсів одного найменування, які розташовані від конкретного джерела виробництва до моменту споживання.

Ефективність логістичної системи - показник (або система показників), який характеризує якість роботи логістичної системи із заданим рівнем логістичних витрат.

Ешелонована логістична система - система, у якій матеріальний потік доставляється споживачу за участю як мінімум одного посередника.

Жорсткий логістичний сервіс - послуги, пов'язані із забезпеченням працездатності, безвідмовності та узгоджених параметрів експлуатації товару.

Закупівельна логістика - управління матеріальними потоками в процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами.

Закупівля - підсистема підприємства, яка забезпечує надходження матеріального потоку в логістичну систему.

 

С.264

Запаси вантажопереробки - специфічний складський запас, який формується без логістичної операції зберігання (наприклад, перевалка в одному транспортному вузлі з одного виду транспорту на інший, консолідація, сортування і т.д.).

Запаси постачання - матеріальні ресурси, які знаходяться в логістичних ланцюгах від постачальників до складів матеріальних ресурсів товаровиробника, призначені для забезпечення виробництва готової продукції.

Запаси просування - запаси готової продукції, які формуються і підтримуються в дистрибутивних каналах для швидкої реакції на проведену фірмою маркетингову політику просування товару на ринок, за звичай супроводжувану широкомасштабною рекламою в засобах масової інформації, покликані задовольняти можливе різке збільшення попиту на готову продукцію фірми.

Застарілі (неліквідні) запаси - запаси, які утворюються внаслідок розбіжності логістичних циклів у виробництві і дистриб'юції з життєвим циклом товарів, а також через погіршення якості товарів під час зберігання.

Збут - підсистема підприємства, яка забезпечує вибуття матеріального потоку з логістичної системи.

Зовнішні логістичні операції - операції, орієнтовані на інтеграцію логістичної системи із зовнішнім середовищем (операції у сфері постачання і збуту).

Зовнішній інформаційний потік - потік, який циркулює між логістичною системою і зовнішнім середовищем.

Зовнішній матеріальний потік - потік, який протікає в зовнішньому щодо даної логістичної системи середовищі.

Зовнішня логістика - логістика, яка займається питаннями з регулювання потокових процесів, що виходять за межі діяльності, але знаходяться у сфері впливу суб'єкта господарювання.

Інтегральний матеріальний потік - множина елементарних потоків, які формуються на підприємстві.

Інтенсивний розподіл - передбачає забезпечення запасами продукції якомога більшої кількості торгових підприємств.

Інформаційна логістика - логістика, яка організовує потік даних, що супроводжують матеріальний потік, і охоплює управління всіма процесами переміщення і складування реальних товарів на підприємстві, дозволяючи забезпечувати своєчасну доставку цих товарів у необхідних кількостях, комплектації, якості з точки їх виникнення в точку споживання із мінімальними витратами й оптимальним сервісом.

 

С.265

Інформаційний потік - сукупність циркулюючих у логістичній системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління і контролю логістичних операцій.

Канал розподілу - сукупність підприємств і організацій, через які проходить продукція від місця її виготовлення до місця споживання. Іншими словами, канал розподілу - це шлях, яким товари рухаються від виробника до споживача.

Концепція логістики - система поглядів на удосконалення господарської діяльності шляхом раціоналізації управління матеріальними потоками.

Логістика - теорія і практика управління матеріальними і пов'язаними з ними інформаційними потоками.

Логістика сервісного відгуку - процес координації логістичних операцій, необхідних для надання послуг найбільш ефективним способом з погляду витрат і задоволення запитів споживачів.

Логістична інформаційна система - певним чином організована сукупність взаємопов'язаних засобів обчислювальної техніки, різноманітних довідників і необхідних засобів програмування, яка забезпечує вирішення тих чи інших функціональних задач з управління матеріальними потоками.

Логістична операція - відособлена сукупність дій з реалізації логістичних функцій, спрямована на перетворення матеріального І/або інформаційного потоку.

Логістична система - адаптивна система зі зворотнім зв'язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції (операції), складається з підсистем і має розвинуті внутрішньосистемні зв'язки та зв'язки із зовнішнім середовищем.

Логістична система з прямими зв'язками - система, у якій матеріальний потік доводиться до споживача без участі посередників, на основі прямих господарських зв'язків.

Логістична функція - укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію мети логістичної системи.

Логістичний канал - частково впорядкована множина різних посередників, які здійснюють доведення матеріального потоку від конкретного виробника до його споживачів.

Логістичний ланцюг - лінійно впорядкована множина учасників логістичного процесу, які здійснюють логістичні операції з доведення зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої за умови виробничого споживання або до кінцевого споживача за умови особистого невиробничого споживання.

 

С.266

Логістичний сервіс - є певною сукупністю послуг, які надаються в процесі безпосереднього постачання товарів споживачам, що є завершальним етапом просування матеріального потоку логістичними ланцюгами.

Логістичні витрати - витрати, пов'язані з виконанням логістичних операцій.

Макрологістика - логістика, яка досліджує процеси, що протікають на регіональному, міжрегіональному, загальнонаціональному і міждержавному рівнях.

Макрологістична система - велика логістична система управління потоковими процесами за участю декількох і більше незалежних суб'єктів господарювання, не обмежених у територіальному розташуванні.

Матеріальний потік - це сукупність товарно-матеріальних цінностей, які розглядаються на часовому інтервалі в процесі застосування до них різних логістичних операцій.

Матеріальні запаси - це продукція виробниче—технічного призначення, яка знаходиться на різних стадіях виробництва і обігу, вироби народного споживання та інші товари, що очікують на вступ у процес виробничого або особистого споживання.

Метод ABC - спосіб нормування і контролю за станом запасів, який полягає в розбитті номенклатури N, реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три нерівнопотужних підмножин А, В і С на основі деякого формального алгоритму.

Мікрологістика - логістика, яка досліджує комплекс питань з управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками, ґрунтуючись на інтересах окремого підприємства або корпоративної групи підприємств, об'єднаних загальними цілями щодо оптимізації господарських зв'язків.

Мікрологістична система - логістична система, яка охоплює внутрішньовиробничу логістичну сферу одного підприємства або групи підприємств, об'єднаних на корпоративних засадах.

М'який логістичний сервіс - послуги, пов'язані з більш ефективною експлуатацією товару в конкретних умовах роботи споживача, а також розширенням сфери його використання.

Напруженість матеріального потоку - інтенсивність переміщення матеріальних ресурсів, напівфабрикатів і готової продукції.

Нормативний рівень запасів - розрахункова величина запасів, яка досягається під час чергової закупівлі.

Односторонні логістичні операції - операції, непов'язані з переходом права власності на продукцію і страхові ризики, виконуються всередині логістичної системи.

 

С.267

Операційний матеріальний потік - потік матеріальних ресурсів щодо конкретних логістичних операцій.

Оптимальний (економічний) розмір замовлення - показник, що виражає потужність матеріального потоку, направленого постачальником за замовленням споживача, який забезпечує для останнього мінімальне значення суми двох логістичних складових: транспортно-заготівельних витрат і витрат на формування і зберігання запасів.

Планування та управління виробництвом - підсистема підприємства, яка приймає матеріальний потік від підсистеми закупівель й управляє ним у процесі виконання різних технологічних операцій, що перетворюють предмет праці в продукт праці.

Послуга - деяка дія, що приносить користь споживачу.

Потік - це сукупність об'єктів, що сприймаються як одне ціле. Вона існує як процес на деякому часовому інтервалі і вимірюється в абсолютних одиницях за певний період часу.

Поточні (регулярні) запаси - основна частина виробничих і товарних запасів, які призначені для забезпечення неперервності процесу виробництва і збуту між двома черговими постачаннями, утворюються за умов нерівномірного і регулярного постачання через невідповідність обсягів постачання і разового споживання.

Потужність матеріального потоку - обсяги продукції, які переміщуються за одиницю часу.

Продуктовий матеріальний потік - потік, об'єктом вивчення (аналізу, планування) якого є переміщення конкретних продуктів і засобів праці.

Рівень розподілу логістичного потоку - будь-який посередник-учасник логістичної системи, який виконує розподільчі функції, трансформуючи матеріальні потоки в процесі їх просування до кінцевого пункту призначення.

Розподільча логістика - управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, які здійснюються в процесі доставки готової продукції до споживача згідно з інтересами і вимогам останнього, а також передачі, зберігання й обробки відповідної інформації.

Розподільча мережа - сукупність каналів розподілу.

Розподільчий центр - складський комплекс, який отримує товари від підприємств - виробників або від підприємств оптової торгівлі (наприклад, які знаходяться в інших регіонах країни або за кордоном) і розподіляє їх більш дрібними партіями замовникам (підприємствам дрібнооптової та роздрібної торгівлі) через свою або їх товаропровідну мережу.

 

С.268

Сезонні запаси - запаси матеріальних ресурсів і готової продукції, створювані та підтримувані за очевидних сезонних коливань попиту або характеру виробництва, транспортування.

Селективний розподіл - є "золотою серединою" між методами інтенсивного та ексклюзивного розподілу.

Сервіс - комплекс послуг, які надаються в процесі замовлення, купівлі, постачання і подальшого обслуговування продукції.

Система постачання "точно у термін" - система організації постачання, яка ґрунтується на синхронізації' процесів доставки матеріальних ресурсів у необхідних кількостях і в той час, коли ланки логістичної системи їх потребують, з метою мінімізації витрат, пов'язаних зі створенням запасів.

Система управління запасами - сукупність правил і показників, які визначають момент часу й обсяг закупівлі продукції для поповнення запасів.

Системний матеріальний потік - матеріальний потік, який циркулює в цілому у логістичній системі, його параметри визначаються шляхом додавання дільничних матеріальних потоків.

Системний підхід - методологія наукового пізнання, в основі якої лежить розгляд об'єктів як систем, що дозволяє побачити досліджуваний об'єкт як комплекс взаємопов'язаних підсистем, об'єднаних спільною метою, розкрити його інтегративні властивості, а також внутрішні та зовнішні зв'язки.

Склад - це будинок, споруда, призначена для прийняття, розміщення і зберігання товарів, які надійшли, підготовки їх до споживання і відправки споживачу.

Склад буферних запасів - склад, який призначений для забезпечення виробничого процесу.

Склад зберігання - склад, який забезпечує збереженість і захист складованих виробів.

Склад комісіонування - склад, призначений для формування замовлень відповідно до специфічних вимог клієнтів.

Склад перевалки вантажів (термінал) - склад, розташований у транспортних вузлах.

Складські запаси - запаси продукції, які знаходяться на складах різного типу і рівня певних ланок логістичної системи, як внутрішньофірмових, так і логістичних посередників.

Спекулятивні запаси - запаси, які створюються для захисту від можливого підвищення цін на матеріальні ресурси або введення протекційних квот і тарифів.

Страхові (гарантійні) запаси - запаси, які призначені для безперервного постачання за умови непередбачених обставин.

 

С.269

Сукупні матеріальні запаси - запаси, які є об'єктом оптимізації логістичного управління з погляду загальних витрат і містять у собі запаси у постачанні, виробничі запаси і товарні запаси.

Технологічна карта - форма документації, яка відображає детальну поопераційну розробку складського технологічного процесу із зазначенням технічних засобів, витрат часу на його виконання.

Технологічний графік - розклад, який передбачає виконання складських операцій у часі (протягом зміни, доби).

Товарні (збутові) запаси - запаси готової продукції, транспортні запаси, які знаходяться на складах готової продукції фірми виробника і в дистрибутивній мережі, призначені для задоволення попиту споживачів (продажу).

Точка замовлення - мінімальний (контрольний) рівень запасів продукції, за умови настання якого необхідно їх поповнення.

Транспортна логістика - логістика, яка вирішує комплекс задач, пов'язаних з організацією переміщення вантажів транспортом загального користування.

Транспортні запаси (запаси у дорозі, транзитні запаси) - запаси матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва або готової продукції, які знаходяться в процесі транспортування, від однієї ланки логістичної системи до іншої або в межах однієї ланки логістичної системи.

Транспортування - ключова комплексна активність, пов'язана з переміщен­ням матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва або готової продукції певним транспортним засобом логістичним ланцюгом, і яка, в свою чергу, складається з комплексних та елементарних активностей, включаючи експедирування, вантажопереробку, пакування, передачу прав власності на вантаж, страхування і т.п.

"Тягнуча" внутрішньовиробнича логістична система - система організації виробництва, у якій деталі і напівфабрикати подаються на наступну технологічну операцію з попередньої в міру необхідності.

Центральна розподільча система - система, у якій розподільчий центр направляє товари, виготовлені підприємством-виробником, кінцевим і проміжним споживачам у різні регіони країни (оптовим чи дрібнооптовим посередникам або безпосередньо в роздрібну торгову мережу).

"Штовхаюча" внутрішньовиробнича логістична система - система організації виробництва, у якій предмети праці, які надходять на виробничу ділянку, безпосередньо цією ділянкою в попередньої технологічної ланки не замовляються.

 

Джерело: Марунич B.C. Системний аналіз і логістика / Марунич B.C., Мельниченко О.I., Смоловик О.М. та ін.: Навчальний посібник. - К.: НТУ, 2009. - 272 с.
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Последние новости на сайте

6 листопада 2019 року лідери галузі транспортної та складської логістики, професіонали і практики, національні та міжнародні експерти, оператори ринку,...
Ремонт турбин, по словам многих механиков, очень востребован среди владельцев легкового и грузового транспорта. Лучше предотвратить...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Выбрать тип транспортного средства для организации перевозок по критерию «приведенные...
Определить целесообразность применения тягача или автомобиля, если грузоподъемность каждого из них — 5 т, техническая скорость...

Фрагмент из задачи

Из хранилища, расположенного в месте с координатами 120, 90, автомобиль должен доставить продукцию 12 заказчикам, координаты...
Рассчитать интервал времени между заказами, если потребность в трубах за 2005 г. составляет 2500 т, а оптимальный размер заказа 140...

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Facebook-страница

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Результаты тестов

Последние результаты
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 61.00 %
<->(УЦП) Тема 01. Логистические системы (24 тест.заданий) 25.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 78.00 %
Перейти к тестам
Проект работает
10 years, 8 months, 14 days.

Определить среднетехническую скорость автомобиля и количество ездок , если известно, что время на маршруте = 10 ч, время в движении...
Изучение метода определения срока (точки) замены транспортного средства, основанного на точном учете затрат на ремонт в...
В простой комбинации участников цепи поставок каждая организация имеет в запасах продукцию на одну неделю спроса. Другими словами,...
Какой автомобиль выгоднее применять (бортовой или самосвал), если расстояние груженой ездки — 20 км, грузоподъемность бортового...
С увеличением полной массы автопоезда его скорость снижается по зависимости, близкой к линейной, а характер приведенных издержек существенно зависит от...
Для стратегии постоянной периодичности заказа (рис. 6) характерно повторение заказа через равные промежутки времени Т3. Состояние запасов проверяется в...
Последовательность действий при реинжиниринге: - составление списка всех процессов для последующего реинжиниринга; - выбор приоритетного...
Нормативное обеспечение включает набор норм и нормативов, обеспечивающих функциональную деятельность материально-технического снабжения в полном объеме и...
International Business Systems — самый крупный международный продавец программного обеспечения, применяемого для управления цепями поставок. Ее акции...
Bjorg's Pharmaceuticals (BP) — это биотехнологическая компания, разрабатывающая и предлагающая на рынке специализированные лекарственные препараты для...
Deloitte & Touche Fantus разработала список факторов, которые отрасли высоких технологий учитывают при принятии решений о местах размещения своих...
Московский книжный магазин ООО «Адонис» находится недалеко от станции метро «Филевский парк». Можно сказать, что это небольшой районный магазин....

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2019. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер