Главная Профсловари (термины) Терминологічний словник - Системний аналіз і логістика. Марунич B.C., Мельниченко О.I., Смоловик О.М. та ін. (2009)

 trademaster

Фрагмент из кейса

Расположенная в Таксоне, штат Аризона, компания Belle Tzell Cell производила аккумуляторные батареи одного стандартного размера для переносных...
Структура логистической деятельности на предприятии ОАО «Боец» Московский компрессорный завод «Боец» относится к группе традиционных организаций, где...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR

Разместить рекламу на сайтеТерминологічний словник - Системний аналіз і логістика. Марунич B.C., Мельниченко О.I., Смоловик О.М. та ін. (2009)

Font Size Larger Font Smaller Font
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Профсловари (логистика, транспорт)
28.01.2017 09:27

С.262

Вертикальний інформаційний потік - потік, який переміщується від вищого рівня логістичної системи до нижчого.

Вертикальні канали розподілу - канали, які складаються з виробника і одного або декількох посередників, що діють як єдина система.

Виконавча інформаційна система - система, яка створюється на рівні адміністративного або оперативного управління, де обробка інформації здійснюється в реальному масштабі часу.

Виробнича логістика - система планування, організації та здійснення внутрішньозаводських вантажопотоків сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, готових виробів і продукції, яка включає внутрішньозаводський транспорт, тару багаторазового використання, технічні засоби механізації й автоматизації перевантажувальних, транспортних і складських робіт в основному технологічному процесі виробництва, управління цими вантажопотоками, їх інженерно-технічне, інформаційне, юридичне, науково-методичне, фінансове забезпечення.

Виробничі запаси - запаси матеріальних ресурсів і незавершеного виробництва, які надійшли до споживачів і не буди піддані переробці, які знаходяться на підприємствах всіх галузей сфери матеріального виробництва, призначені для виробничого споживання і які дозволяють забезпечити безперебійність виробничого процесу.

Витрати втрачених можливостей (навіяні витрати) - характеризують втрачену вигоду, яка пов'язана з тим, що обмежений обсяг ресурсів може бути використаний тільки певним чином, що виключає застосування іншого можливого варіанту отримання прибутку.

Вихідний матеріальний потік - потік, який виходить з логістичної системи і надходить у зовнішнє для неї середовище.

Військова логістика - сукупність засобів і способів, необхідних для доставки людей, техніки і боєприпасів до місця бойових дій, а також планування й організація заходів щодо підготовки і здійснення пов'язаних з цим процесів.

Внутрішні логістичні операції - операції, які виконуються всередині логістичної системи.

Внутрішній інформаційний потік - потік, який циркулює всередині логістичної системи або її окремого елемента.

Внутрішній матеріальний потік - потік, який протікає у внутрішньому щодо даної логістичної системи середовищі.

 

С.263

Внутрішня логістика - логістика, спрямована на координацію й удосконалення господарської діяльності, пов'язаної з управлінням потоковими процесами в межах підприємства або корпоративної групи підприємств.

Вхідний матеріальний потік - зовнішній потік, який надходить у логістичну систему із зовнішнього середовища.

Гнучка логістична система - система, у якій доведення матеріального потоку до споживача здійснюється за прямими зв'язками, так і за участю посередників.

Горизонтальний інформаційний потік - потік, який належить до одного рівня ієрархії логістичної системи.

Горизонтальні канали розподілу - традиційні канали розподілу, які складаються з незалежного виробника і одного або декількох незалежних посередників.

Двосторонні логістичні операції - операції, пов'язані з переходом права власності на продукцію і страхові ризики від однієї юридичної особи до іншої.

Децентралізована розподільча система - система, яка складається з декількох і більше розподільчих центрів, що знаходяться на території товарних ринків, поблизу споживачів.

Диспозитивна інформаційна система - система, яка створюється на рівні управління складом або цехом і є засобом для забезпечення налагодженості роботи логістичної системи.

Ділянковий матеріальний потік - сукупний потік, який розглядається на окремій ділянці логістичної системи, основою його обчислення є операційні логістичні потоки.

Елементарний матеріальний потік - сукупність ресурсів одного найменування, які розташовані від конкретного джерела виробництва до моменту споживання.

Ефективність логістичної системи - показник (або система показників), який характеризує якість роботи логістичної системи із заданим рівнем логістичних витрат.

Ешелонована логістична система - система, у якій матеріальний потік доставляється споживачу за участю як мінімум одного посередника.

Жорсткий логістичний сервіс - послуги, пов'язані із забезпеченням працездатності, безвідмовності та узгоджених параметрів експлуатації товару.

Закупівельна логістика - управління матеріальними потоками в процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами.

Закупівля - підсистема підприємства, яка забезпечує надходження матеріального потоку в логістичну систему.

 

С.264

Запаси вантажопереробки - специфічний складський запас, який формується без логістичної операції зберігання (наприклад, перевалка в одному транспортному вузлі з одного виду транспорту на інший, консолідація, сортування і т.д.).

Запаси постачання - матеріальні ресурси, які знаходяться в логістичних ланцюгах від постачальників до складів матеріальних ресурсів товаровиробника, призначені для забезпечення виробництва готової продукції.

Запаси просування - запаси готової продукції, які формуються і підтримуються в дистрибутивних каналах для швидкої реакції на проведену фірмою маркетингову політику просування товару на ринок, за звичай супроводжувану широкомасштабною рекламою в засобах масової інформації, покликані задовольняти можливе різке збільшення попиту на готову продукцію фірми.

Застарілі (неліквідні) запаси - запаси, які утворюються внаслідок розбіжності логістичних циклів у виробництві і дистриб'юції з життєвим циклом товарів, а також через погіршення якості товарів під час зберігання.

Збут - підсистема підприємства, яка забезпечує вибуття матеріального потоку з логістичної системи.

Зовнішні логістичні операції - операції, орієнтовані на інтеграцію логістичної системи із зовнішнім середовищем (операції у сфері постачання і збуту).

Зовнішній інформаційний потік - потік, який циркулює між логістичною системою і зовнішнім середовищем.

Зовнішній матеріальний потік - потік, який протікає в зовнішньому щодо даної логістичної системи середовищі.

Зовнішня логістика - логістика, яка займається питаннями з регулювання потокових процесів, що виходять за межі діяльності, але знаходяться у сфері впливу суб'єкта господарювання.

Інтегральний матеріальний потік - множина елементарних потоків, які формуються на підприємстві.

Інтенсивний розподіл - передбачає забезпечення запасами продукції якомога більшої кількості торгових підприємств.

Інформаційна логістика - логістика, яка організовує потік даних, що супроводжують матеріальний потік, і охоплює управління всіма процесами переміщення і складування реальних товарів на підприємстві, дозволяючи забезпечувати своєчасну доставку цих товарів у необхідних кількостях, комплектації, якості з точки їх виникнення в точку споживання із мінімальними витратами й оптимальним сервісом.

 

С.265

Інформаційний потік - сукупність циркулюючих у логістичній системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління і контролю логістичних операцій.

Канал розподілу - сукупність підприємств і організацій, через які проходить продукція від місця її виготовлення до місця споживання. Іншими словами, канал розподілу - це шлях, яким товари рухаються від виробника до споживача.

Концепція логістики - система поглядів на удосконалення господарської діяльності шляхом раціоналізації управління матеріальними потоками.

Логістика - теорія і практика управління матеріальними і пов'язаними з ними інформаційними потоками.

Логістика сервісного відгуку - процес координації логістичних операцій, необхідних для надання послуг найбільш ефективним способом з погляду витрат і задоволення запитів споживачів.

Логістична інформаційна система - певним чином організована сукупність взаємопов'язаних засобів обчислювальної техніки, різноманітних довідників і необхідних засобів програмування, яка забезпечує вирішення тих чи інших функціональних задач з управління матеріальними потоками.

Логістична операція - відособлена сукупність дій з реалізації логістичних функцій, спрямована на перетворення матеріального І/або інформаційного потоку.

Логістична система - адаптивна система зі зворотнім зв'язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції (операції), складається з підсистем і має розвинуті внутрішньосистемні зв'язки та зв'язки із зовнішнім середовищем.

Логістична система з прямими зв'язками - система, у якій матеріальний потік доводиться до споживача без участі посередників, на основі прямих господарських зв'язків.

Логістична функція - укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію мети логістичної системи.

Логістичний канал - частково впорядкована множина різних посередників, які здійснюють доведення матеріального потоку від конкретного виробника до його споживачів.

Логістичний ланцюг - лінійно впорядкована множина учасників логістичного процесу, які здійснюють логістичні операції з доведення зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої за умови виробничого споживання або до кінцевого споживача за умови особистого невиробничого споживання.

 

С.266

Логістичний сервіс - є певною сукупністю послуг, які надаються в процесі безпосереднього постачання товарів споживачам, що є завершальним етапом просування матеріального потоку логістичними ланцюгами.

Логістичні витрати - витрати, пов'язані з виконанням логістичних операцій.

Макрологістика - логістика, яка досліджує процеси, що протікають на регіональному, міжрегіональному, загальнонаціональному і міждержавному рівнях.

Макрологістична система - велика логістична система управління потоковими процесами за участю декількох і більше незалежних суб'єктів господарювання, не обмежених у територіальному розташуванні.

Матеріальний потік - це сукупність товарно-матеріальних цінностей, які розглядаються на часовому інтервалі в процесі застосування до них різних логістичних операцій.

Матеріальні запаси - це продукція виробниче—технічного призначення, яка знаходиться на різних стадіях виробництва і обігу, вироби народного споживання та інші товари, що очікують на вступ у процес виробничого або особистого споживання.

Метод ABC - спосіб нормування і контролю за станом запасів, який полягає в розбитті номенклатури N, реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три нерівнопотужних підмножин А, В і С на основі деякого формального алгоритму.

Мікрологістика - логістика, яка досліджує комплекс питань з управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками, ґрунтуючись на інтересах окремого підприємства або корпоративної групи підприємств, об'єднаних загальними цілями щодо оптимізації господарських зв'язків.

Мікрологістична система - логістична система, яка охоплює внутрішньовиробничу логістичну сферу одного підприємства або групи підприємств, об'єднаних на корпоративних засадах.

М'який логістичний сервіс - послуги, пов'язані з більш ефективною експлуатацією товару в конкретних умовах роботи споживача, а також розширенням сфери його використання.

Напруженість матеріального потоку - інтенсивність переміщення матеріальних ресурсів, напівфабрикатів і готової продукції.

Нормативний рівень запасів - розрахункова величина запасів, яка досягається під час чергової закупівлі.

Односторонні логістичні операції - операції, непов'язані з переходом права власності на продукцію і страхові ризики, виконуються всередині логістичної системи.

 

С.267

Операційний матеріальний потік - потік матеріальних ресурсів щодо конкретних логістичних операцій.

Оптимальний (економічний) розмір замовлення - показник, що виражає потужність матеріального потоку, направленого постачальником за замовленням споживача, який забезпечує для останнього мінімальне значення суми двох логістичних складових: транспортно-заготівельних витрат і витрат на формування і зберігання запасів.

Планування та управління виробництвом - підсистема підприємства, яка приймає матеріальний потік від підсистеми закупівель й управляє ним у процесі виконання різних технологічних операцій, що перетворюють предмет праці в продукт праці.

Послуга - деяка дія, що приносить користь споживачу.

Потік - це сукупність об'єктів, що сприймаються як одне ціле. Вона існує як процес на деякому часовому інтервалі і вимірюється в абсолютних одиницях за певний період часу.

Поточні (регулярні) запаси - основна частина виробничих і товарних запасів, які призначені для забезпечення неперервності процесу виробництва і збуту між двома черговими постачаннями, утворюються за умов нерівномірного і регулярного постачання через невідповідність обсягів постачання і разового споживання.

Потужність матеріального потоку - обсяги продукції, які переміщуються за одиницю часу.

Продуктовий матеріальний потік - потік, об'єктом вивчення (аналізу, планування) якого є переміщення конкретних продуктів і засобів праці.

Рівень розподілу логістичного потоку - будь-який посередник-учасник логістичної системи, який виконує розподільчі функції, трансформуючи матеріальні потоки в процесі їх просування до кінцевого пункту призначення.

Розподільча логістика - управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, які здійснюються в процесі доставки готової продукції до споживача згідно з інтересами і вимогам останнього, а також передачі, зберігання й обробки відповідної інформації.

Розподільча мережа - сукупність каналів розподілу.

Розподільчий центр - складський комплекс, який отримує товари від підприємств - виробників або від підприємств оптової торгівлі (наприклад, які знаходяться в інших регіонах країни або за кордоном) і розподіляє їх більш дрібними партіями замовникам (підприємствам дрібнооптової та роздрібної торгівлі) через свою або їх товаропровідну мережу.

 

С.268

Сезонні запаси - запаси матеріальних ресурсів і готової продукції, створювані та підтримувані за очевидних сезонних коливань попиту або характеру виробництва, транспортування.

Селективний розподіл - є "золотою серединою" між методами інтенсивного та ексклюзивного розподілу.

Сервіс - комплекс послуг, які надаються в процесі замовлення, купівлі, постачання і подальшого обслуговування продукції.

Система постачання "точно у термін" - система організації постачання, яка ґрунтується на синхронізації' процесів доставки матеріальних ресурсів у необхідних кількостях і в той час, коли ланки логістичної системи їх потребують, з метою мінімізації витрат, пов'язаних зі створенням запасів.

Система управління запасами - сукупність правил і показників, які визначають момент часу й обсяг закупівлі продукції для поповнення запасів.

Системний матеріальний потік - матеріальний потік, який циркулює в цілому у логістичній системі, його параметри визначаються шляхом додавання дільничних матеріальних потоків.

Системний підхід - методологія наукового пізнання, в основі якої лежить розгляд об'єктів як систем, що дозволяє побачити досліджуваний об'єкт як комплекс взаємопов'язаних підсистем, об'єднаних спільною метою, розкрити його інтегративні властивості, а також внутрішні та зовнішні зв'язки.

Склад - це будинок, споруда, призначена для прийняття, розміщення і зберігання товарів, які надійшли, підготовки їх до споживання і відправки споживачу.

Склад буферних запасів - склад, який призначений для забезпечення виробничого процесу.

Склад зберігання - склад, який забезпечує збереженість і захист складованих виробів.

Склад комісіонування - склад, призначений для формування замовлень відповідно до специфічних вимог клієнтів.

Склад перевалки вантажів (термінал) - склад, розташований у транспортних вузлах.

Складські запаси - запаси продукції, які знаходяться на складах різного типу і рівня певних ланок логістичної системи, як внутрішньофірмових, так і логістичних посередників.

Спекулятивні запаси - запаси, які створюються для захисту від можливого підвищення цін на матеріальні ресурси або введення протекційних квот і тарифів.

Страхові (гарантійні) запаси - запаси, які призначені для безперервного постачання за умови непередбачених обставин.

 

С.269

Сукупні матеріальні запаси - запаси, які є об'єктом оптимізації логістичного управління з погляду загальних витрат і містять у собі запаси у постачанні, виробничі запаси і товарні запаси.

Технологічна карта - форма документації, яка відображає детальну поопераційну розробку складського технологічного процесу із зазначенням технічних засобів, витрат часу на його виконання.

Технологічний графік - розклад, який передбачає виконання складських операцій у часі (протягом зміни, доби).

Товарні (збутові) запаси - запаси готової продукції, транспортні запаси, які знаходяться на складах готової продукції фірми виробника і в дистрибутивній мережі, призначені для задоволення попиту споживачів (продажу).

Точка замовлення - мінімальний (контрольний) рівень запасів продукції, за умови настання якого необхідно їх поповнення.

Транспортна логістика - логістика, яка вирішує комплекс задач, пов'язаних з організацією переміщення вантажів транспортом загального користування.

Транспортні запаси (запаси у дорозі, транзитні запаси) - запаси матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва або готової продукції, які знаходяться в процесі транспортування, від однієї ланки логістичної системи до іншої або в межах однієї ланки логістичної системи.

Транспортування - ключова комплексна активність, пов'язана з переміщен­ням матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва або готової продукції певним транспортним засобом логістичним ланцюгом, і яка, в свою чергу, складається з комплексних та елементарних активностей, включаючи експедирування, вантажопереробку, пакування, передачу прав власності на вантаж, страхування і т.п.

"Тягнуча" внутрішньовиробнича логістична система - система організації виробництва, у якій деталі і напівфабрикати подаються на наступну технологічну операцію з попередньої в міру необхідності.

Центральна розподільча система - система, у якій розподільчий центр направляє товари, виготовлені підприємством-виробником, кінцевим і проміжним споживачам у різні регіони країни (оптовим чи дрібнооптовим посередникам або безпосередньо в роздрібну торгову мережу).

"Штовхаюча" внутрішньовиробнича логістична система - система організації виробництва, у якій предмети праці, які надходять на виробничу ділянку, безпосередньо цією ділянкою в попередньої технологічної ланки не замовляються.

 

Джерело: Марунич B.C. Системний аналіз і логістика / Марунич B.C., Мельниченко О.I., Смоловик О.М. та ін.: Навчальний посібник. - К.: НТУ, 2009. - 272 с.
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Последние новости на сайте

«PrivateLabel-2019» – это Международная ежегодная практическая встреча (с 9.09.2009), которая позволяет отделам СТМ розничных сетей...
FMCG Logistics Forum 2019 – ключевое бизнес-событие, ежегодно собирающее для комплексной встречи лидеров отрасли,...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Рассчитайте необходимое количество кранов, если за сутки необходимо переработать 600 т груза, производительность крана составляет 20...
Подробности этого процесса, и особенно временные параметры меняются в очень широких пределах. На рис. 8.6 показано начало карты...

Фрагмент из задачи

Обосновать оптимальное число погрузчиков, необходимое для загрузки автомобилей, прибывающих на склад (базу) по следующим...
В цепи поставок выполняется 11 видов деятельности, последовательность которых представлена в следующей таблице. Составьте диаграмму...

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Facebook-страница

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Результаты тестов

Последние результаты
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 49.00 %
<->(Лог-М) Тема 02. Методологічний апарат логістики (22 тест.завдань) 45.45 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 61.00 %
Перейти к тестам
Проект работает
10 years, 4 months, 14 days.

Van der Perlitz Corporation управляет рядом складов в Южной Африке. За последние два года ее специалисты собрали данные по логистике,...
Автомобиль-самосвал работал на маятниковом маршруте с пробегом в обоих направлениях: = 3,5 т; = 5 км; = 5 км; = 12 мин; = 1,0; =...
С вероятностью 0,35 груз будет утерян и убытки продавца составят 130 тыс. руб. Необходимо определить абсолютную величину...
Компания Zambracci Transport должна составить график выполнения шести работ, для которых требуется специальный кран, позволяющий...
Процесс оценки конкурентоспособности продукции включает несколько этапов: 1. Постановка задачи. 2. Анализ и прогноз спроса, цен, издержек производства,...
Расценочный (конъюнктурный) лист состоит из сравнительных таблиц по расходам, связанным с доставкой продаваемого (или покупаемого) товара на каждом из...
Контейнеры классифицируются по пяти признакам: назначению; величине массы брутто; общему устройству (конструкции); оборудованию, применяемому для...
Нормальное распределение характеризует поступление грузов на станцию (рис. 22) или в порт, являющееся результатом действия большого числа различных...
Магазин «Книжный мир» (г. Саров Нижегородской области) начал свою деятельность в 1994 г., и в настоящее время его штат составляют 17 человек (в том числе...
Магазин «Книжная лавка архитектора» (КЛА) расположен рядом с метро «Кузнецкий мост» в соседнем здании с Московским архитектурным институтом (МАрхИ)....
Типография «Picket Fence» находится в Москве (Цветной бульвар, д. 24/2). Это небольшое предприятие, в нем работает 15 человек, обслуживающих две печатные...
Perman Frere — небольшой производитель, располагающийся в Брюсселе. Большую часть своей продукции экспортирует и для этого имеет склад готовой продукции...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2019. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер