Главная Профсловари (термины) Глосарій - Основи логістичного менеджменту. В. В. Смиричинський, А. В. Смиричинський (2000)

 summitbiz  

 trademaster

Фрагмент из кейса

Гленн Уильямсон, менеджер по закупкам страховой компании Lancaster Life, не смог предоставить контракт на изготовление печатной продукции одному давнему...
Компания Red Spot Markets владеет сетью бакалейных магазинов в Новой Англии. У нее есть центр распределения бакалейных товаров в Провиденсе, штат...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR

Разместить рекламу на сайтеГлосарій - Основи логістичного менеджменту. В. В. Смиричинський, А. В. Смиричинський (2000)

Font Size Larger Font Smaller Font
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Профсловари (логистика, транспорт)
28.01.2017 13:29

С.229

ABC-аналіз (ABC analysis). В управлінні запасами - розподіл товарів по групам А. В і С у відповідності з їх питомою вагою в загальній вартості запасів всіх товарів.

Асоціація вантажовідправників (Shippers' associations). Це спілка для ведення переговорів з транспортними агентствами вантажовідправників однотипних вантажів, для отримання більш вигідних тарифів на морські і інші перевезення вантажів.

Агенти - посередники, які виступають в якості представника або помічника іншої основної по відношенню до нього особи (принципала). Як правило, агент є юридичною особою і укладає угоду від імені і за рахунок принципала.

Базовий модуль - це прямокутник зі сторонами 600 х 400 мм. який повинен вмішувати кратне число разів на площі вантажної платформи транспортного засобу, на робочій поверхні складського обладнання і т.п.

Бізнес - логістика (як інтегральний інструмент менеджменту) - це менеджмент всіх видів діяльності, які сприяють руху і координації попиту і пропозиції на товари в певному місці і в заданий час.

Біржа - це організований у певному місці, регулярно діючий за встановленими правилами гуртовий ринок, на якому здійснюється гуртова торгівля біржовими товарами за зразками та стандартами або контрактами (ф'ючерсними, форвардними) на їх поставку в майбутньому, за цінами, які офіційно встановлено на основі результатів торгів.

Брокери - посередники при укладанні угод, що зводять контрагентів. Брокери не є власниками продукції, як дилери чи дистриб'ютори, і не розпоряджаються продукцією, як дистриб'ютори, комісіонери чи агенти. На відміну від агентів брокери не є у договірних відносинах із жодною стороною укладеної угоди і діють лише на основі окремих доручень.

Вантажна одиниця - піддон з вантажем або аналогічний по розміру пакетований вантаж на ковзаючому листі.

Вантажопереробка - ефективне переміщення вантажів на короткі відстані. що мають місце внутрі заводу чи складу або між переміщенням і транспортним підприємством.

 

С.230

Виробнича логістика - це управління матеріальними потоками в середині підприємств, фірм, компаній, що створюють матеріальні блага або виконують такі матеріальні послуги, як збереження, фасування, розважування, сортування, пакування, комплектування і ін.

Глобальна логістична стратегія - формування сталих торговельно-економічних зв'язків між окремими країнами або групами країн на основі міжнародного розподілу праці.

Господарський договір (як підстава виникнення господарсько-договірного зобовязання) - це ділова угода між суб' єктами господарювання про розподіл між ними кореспондентських прав та обовязків, необхідних для досягнення цілей і про ті умови, які повинні дотримуватися сторонами при виконанні взаємно прийнятих зобовязань.

Дилери - це гуртові, рідше роздрібні посередники, які ведуть операції від свого імені і за свій рахунок.

Дистрибуція - комплексна логістична активність, яка полягає в просуванні готової продукції від виробників до кінцевих (або проміжних) споживачів, організації продаж, передпродажного і післяпродажного сервісу.

Дистриб'ютори - гуртові і роздрібні посередники, які ведуть операції від імені виробника і за свій рахунок.

Доставка товарів - процес виконання, окрім чистого перевезення, цілого ряду робіт, операцій і послуг, комплекс яких забезпечить ефективний розподіл товарів.

Доставка вантажу "від дверей до дверей" - доставка вантажу в контейнерах безпосередньо від відправника до споживача.

Життєвий цикл виробу - проміжок часу від розробки виробу до зняття його з виробництва і продажу.

Закупівельна (постачальна) логістика - це управління матеріальними потоками в процесі забезпечення суб'єктів підприємництва матеріальними ресурсами на основі логістичного мікса.

Затрати на збереження товаро-матеріальних запасів - затрати, що включають складські витрати, відсотки на банківський кредит, страхування, обесцінювання і т.д.

Збутова логістика, або логістика розподілу (розподільча) - невід'ємна частина загальної логістичної системи, комерційної логістичної підсистеми зокрема, яка забезпечує найбільш ефективну організацію розподілу виробленої продукції. Вона охоплює весь ланцюг системи розподілу: маркетинг, транспортування, складування і ін.

Інтермодальна система - система доставки вантажів декількома видами транспорту по єдиному перевізному документу з передачею вантажів у пунктах перевалки з одного виду транспорту на інший без участі власника вантажу.

 

С.231

Інформаційна логістика - це система, яка організує потік даних, що супроводжують матеріальний потік, і є тою суттєвою для суб'єктів підприємництва ланкою, яка зв'язує постачання, виробництво і збут.

Інформаційний потік - сукупність циркулюючих в логістичній системі, а також між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, що необхідні для управління і контролю за логістичними операціями.

Інформаційна система - це певним чином організована сукупність взаємозв'язаних засобів вичислювальної техніки, персоналу, різних довідників і необхідних засобів програмування, що забезпечує вирішення тих чи інших функціональних задач (в логістиці - задач по управлінню матеріальними потоками).

Канбан (KANBAN - з япон. карта) система управління матеріальними ресурсами, суть якої полягає в тому, що всі виробничі підрозділи підприємства, фірми, включаючи лінії кінцевого збирання, постачаються матеріальними ресурсами тільки в тій кількості і до того строку, які необхідні для виконання заданого підрозділом-замовником замовлення.

Канали розподілу - тенденція в розвитку методів розподілу - безпосередній розподіл (від виробника до споживача), розподіл через проміжкові компанії (гуртові, торгові, посередницькі т.д.).

Канал розподілу у розподільчій логістиці - це сукупність організацій або окремих осіб, які приймають на себе або допомагають передати іншому право власності на конкретний товар чи послугу на шляху від виробника до споживача.

Картаж - місцеве перевезення вантажів.

Коефіцієнт ланковості товароруху - середнє число торгових ланок, які проходить товарна маса при русі від виробника до кінцевого споживача.

Комісіонери - це гуртові і роздрібні посередники, які ведуть операції від свого імені і за рахунок виробника.

Конкурсні торги (тендери) - розповсюджена форма пошуку потенційних постачальників.

Консолідація вантажів - поєднання різних вантажів в один для зниження затрат на транспортування. Тарифи на перевезення вантажу (фрахтові ставки) менше в розрахунку на один кілограм вантажу, при одночасному перевезенні крупних вантажів. Тому вантажовідправники намагаються згрупувати вантажі, що направляються в один регіон.

Контрактна логістика - надання логістичних послуг на основі довготривалої угоди між відправником вантажу і сторонньою фірмою.

 

С.231-232

Ланка логістичної системи - це деякий економічно і (або) функціонально відособлений об'єкт, який не підлягає подальшій декомпозиції в рамках поставленої задачі аналізу або синтезу логістичної системи, який виконує свою локальну цільову функцію, що зв'язана з певними логістичними активностями.

 

С.232

Логістика (як наука) - міждисциплінарний науковий напрямок, безпосередньо зв'язаний з пошуком нових можливостей підвищення ефективності матеріальних потоків.

Логістика (як господарська діяльність) - напрямок господарської діяльності, який полягає в управлінні матеріальними потоками у сферах виробництва і обігу, тобто процес управління рухом і збереженням сировини, компонентів і готової продукції в господарському обігу з моменту сплати грошей постачальникам до моменту отримання грошей за доставку готової продукції споживачу.

Логістика (визначення по словнику Роднікова А.Н.) - наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням і іншими матеріальними і нематеріальними операціями, що здійснюються в процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, внутрізаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача у відповідності з інтересами і вимогами останнього, а також передачі, збереження і обробки відповідної інформації.

«Логістика - це мистецтво і наука управління, техніка і технічні активності, які передбачають планування, постачання і застосування засобів переміщення для реалізації запланованих операцій з метою досягнення поставлених цілей» - визначення запропоноване Американським товариством інженерів - логістів.

З позицій бізнесу по визначенню Сергеева В.І. "Логістика - це інтегральний інструмент менеджменту, який сприяє досягненню стратегічних, тактичних або оперативних цілей організації бізнесу за рахунок ефективного з точки зору зниження загальних затрат і задоволення вимог кінцевих споживачів до якості продукції і послуг управління матеріальними і (або) сервісними потоками, а також супутніми їм потоками інформації і фінансових засобів".

Логістичні витрати - це затрати на виконання логістичних операцій (складування, транспортування, збір, збереження і передача даних про замовлення, запаси, поставки і т.д.).

Логістичний канал в інтегрованій (макро- чи мікро-) логістичній системі - це упорядкована множина ланок логістичної системи, що включає в себе всі логістичні ланцюги або їх дільниці, які проводять матеріальні потоки від постачальників матеріальних ресурсів, що необхідні для виробництва конкретного виду продукції (асортименту продукції), до її кінцевих споживачів.

 

С.232-233

Логістичний ланцюг - це ланцюг (множина ланок логістичної системи) по якому проходить товарний, інформаційний, фінансовий і сервісний потоки від постачальника до споживача, в якому можна виділити наступні основні ланки: поставка матеріалів, сировини і напівфабрикатів; збереження продукції і сировини; виробництво товарів; розподіл, включаючи відправку товарів зі складу готової продукції; споживання готової продукції; іншими словами - це лінійно впорядкована множина фізичних і/або юридичних осіб (виробників, дистриб'юторів, складів загального користування і т.п.). які здійснюють логістичні операції по доведенню зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої або до кінцевого споживача.

 

С.233

Логістична мережа - повна множина ланок логістичної системи, взаємозв'язаних між собою по матеріальним і супутнім їм інформаційним і фінансовим потокам в рамках досліджуваної логістичної системи.

Логістична місія фірми (правило "семи R-s") або логістичний мікс трактується як "забезпечення наявності потрібного продукту в потрібній кількості і заданої якості в потрібному місці в установлений час для конкретного споживача з найкращими (мінімальними) затратами".

Логістична операція (як елементарна активність) - будь-яка дія. що не підлягає подальшій декомпозиції в рамках поставленої задачі дослідження або менеджменту, яка зв'язана з виникненням, перетворенням або поглинанням матеріального і супутніх йому потоків. Іншими словами - це відособлена сукупність дій, що направлена на перетворення матеріального і/або інформаційного, та фінансового потоку.

Логістична операція (як комплексна активність - логістична функція) - це відособлена сукупність логістичних операцій, що направлені на реалізацію поставлених перед логістичною системою задач.

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками (на відміну від традиційного централізованого розподілу) полягає у виділені єдиної функції управління раніше розмежованими матеріальними (супроводжуючими їх інформаційними і фінансовими) потоками в технічній, технологічній, економічній і методологічній інтеграції окремих ланок матеріалопровідного ланцюга в єдину систему, що забезпечує ефективне управління наскрізними матеріальними потоками.

Логістичні принципи - це узагальнення, які містять в собі дещо неточні кількісні визначення.

Логістична система - адаптивна система зі зворотним зв'язком, що виконує ті або інші логістичні функції і логістичні операції, яка складається, як правило, із декількох підсистем (елементів) і яка має розвинуті зв'язки з зовнішнім середовищем, іншими словами це сукупність функціонально обмежених логістичних субсистем, функціонування яких як цілого забезпечується інформаційною логістикою на рівні її власних інформаційних субсистсм.

Логістична функція - укрупнена група логістичних операцій, що направлена на реалізацію цілей логістичної системи і яка задається значеннями показників, що є її вихідними змінними.

 

С.234

Макрологістична система (макрологістика) - система управління, яка охоплює виробничі, постачально-збутові, торговельні, транспортні підприємства і організації в регіоні. Вона вирішує питання, що пов'язані з аналізом ринку постачальників і споживачів, розробкою загальної концепції розподілу, розташування складів на полігоні обслуговування, вибором виду транспорту і транспортних засобів, організацією транспортного процесу, раціональних напрямів матеріальних потоків, пунктів поставки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, з вибором транзитної або складської схеми доставки товарів.

Маршрутизація перевезень - це найбільш досконалий спосіб організації матеріалопотоків, вантажів з підприємств гуртової торгівлі, який здійснює суттєвий вплив на прискорення обороту автомобіля при раціональному і ефективному його використанні.

Матеріальний потік - це матеріальні ресурси, незавершена і готова продукція, які знаходяться в стані руху і до яких застосовуються логістичні активності, що зв'язані з фізичним переміщенням в просторі, тобто - це продукція, яка розглядається в процесі застосування до неї різних логістичних операцій (активностей) (транспортування, складування, навантаження, розвантаження, затарювання, консолідація, розукрупнення, сортування і т. д.) і яка віднесена до часового інтервалу.

Менеджмент матеріалів - управління потоком сировини, матеріалів, деталей і комплектуючих, що надходять у виробництво.

Мікрологістична система (мікрологістика) - система управління, що охоплює внутрівиробничу логістичну діяльність фірми, зв'язану з інтеграцією підготовки і планування виробництва зі збутом, постачанням, транспортно-складськими і вантажо-розвантажувальними роботами. Вона вирішує локальні в рамках окремих ланок і елементів логістики питання.

Моделювання в логістиці - імітація логістичної системи, як правило, з допомогою математичних рівнянь, для виявлення взаємозалежностей між її компонентами.

Нормування - це процес встановлення планової, технологічно-обгрунтованої міри виробничого споживання матеріальних ресурсів.

Норма витрат - це максимально допустима кількість сировини, матеріалів, палива і енергії на виробництво одиниці продукції, виконання роботи чи надання послуги встановленої якості в конкретних організаційно-технічних умовах виробництва.

Норма (стандарт) обслуговування клієнтів - рівень обслуговування клієнта, якого намагається досягнути або гарантує виконати фірма-постачальник.

Одиниця обліку запасів - найменший неподільний елемент матеріального запасу, облікований окремо при збережені на складі.

 

С.235

Оптимальний розмір замовлення - обсяг партії поставки товарів, що відвантажуються постачальником по замовленню споживача і який забезпечує для споживача мінімальне значення суми двох складових - транспортно-заготівельних витрат і витрат на формування і збереження запасів

Оферта (тверда або вільна) - пропозиція продавця продати товар. Тверда оферта - робиться тільки одному покупцю. Вільна (ініціативна) оферта не включає в себе ніяких зобов'язань по відношенню до покупця.

Пакетування - це операція формування на піддоні вантажної одиниці і послідуюче зв'язування вантажів і піддону в єдине ціле.

Планування матеріальних потреб - визначення технологічної потреби під виробничу програму та використання комп'ютерних технологій для управління виробничими матеріальними запасами.

Реверсивна логістика - процес повернення товаро-матеріальних цінностей (вилучені товари, упаковка і відходи, що підлягають вторинній переробці і рециклінгу) від споживача до виробника.

Резервний запас - додатковий до основного запас товарів або матеріалів. який призначений для задоволення непередбаченого попиту або покриття потреби в надзвичайних (форс-мажорних) обставинах.

Система виштовхування запасу. При виштовхуючій системі покупцю здається, що продукт виштовхують у його напрямку, і він вимушений приймати заходи, щоб зупинити або уповільнити потік товарів.

Система витягування запасу. В цій системі товари рухаються у відповідності з попитом споживачів і покупець здійснює певні дії. щоб прискорити потік товарів у своєму напрямку.

Система складського штабелювання і пошуку - система, що використовується на автоматизованих складах для укладання і збереження товарів, а також для пошуку і переміщення їх по мірі необхідності.

Склади - це будівлі, споруди і різноманітні пристрої, що призначені для приймання, розміщення і зберігання товарів, які поступили до них. підготовки їх до споживання і відпуску споживачу. Основне призначення складів (складської логістики) - концентрація запасів, їх збереження і забезпечення безперебійного і ритмічного постачання замовлень споживачів.

Складування продукції необхідне у зв'язку з наявним коливанням циклів виробництва, транспортувань і її споживання.

Стратегічна логістика. Використання компетенції в області логістики і встановлення партнерських відносин у всіх каналах для досягнення конкурентної переваги при створені і розвитку довготривалих логістичних союзів з клієнтами і постачальниками матеріалів і послуг.

Теорія запасів - розділ дослідження операцій, що вивчає закономірності утворення витрачання запасів, який виробляє рекомендації по оптимальному управлінню ними.

 

С.236

"Точно вчасно" ("Just-in-time" - JIT) - це сучасна концепція побудови логістичної системну виробництві (операційному менеджменті), постачанні і дистрибуції, що базується на синхронізації процесів доставки MP, НВ, ГП в необхідних кількостях, до того часу, голи ланки логістичної системи в них мають потребу, з метою мінімізації витрат, які зв'язані з запасами.

Транспортування - тенденції в розвитку систем перевезень, моделі для прогнозування перспектив для різних видів транспорту, використання вагонів, контейнерів, вантажних авто і ін.

Транспортно-експедиційне забезпечення розподілу товарів - діяльність експедиторів по плануванню, організації і виконанню доставки товарів від місць їх виробництва аж до місць споживання і додаткових послуг по підготовці партій відправок до перевезень.

Управління запасами - це вид виробничої діяльності, який систематизує роботу, що зв'язана з запасами.

Управління ланцюгом поставок - сталий (постійний) контроль і координація діяльності постачальників.

Утиліта - поняття корисності, яке використовується в закордонній літературі по логістиці для розмежування сфер і опису взаємодій між виробництвом, маркетингом і логістикою. Там вважається, що ці сфери господарської діяльності додають певні корисності до вихідних матеріальних ресурсів, утворюючи загальну корисність готової продукції для споживачів.

Фізичний розподіл - це комплексна логістична активність, що є складовою частиною процесу дистрибуції, і яка включає в себе всі логістичні операції, що зв'язані з фізичним переміщенням і збереженням готової продукції в товаропровідних структурах виробників і (або) логістичних посередників.

Економічний (оптимальний) розмір замовлення - розмір замовлення, при якому сумарні затрати на розміщення замовлення і збереження запасу мінімальні.

Електронний обмін даними - система прямого комп'ютерного зв'язку між постачальниками і споживачами, яка призначена для безпосереднього оформлення замовлення і обміну іншою стандартною інформацією.

Ефективність логістичної системи - показник (система показників), що характеризують якість роботи логістичної системи при заданому рівні логістичних витрат.

Юнімодальна система - система доставки вантажів одним видом транспорту, як правило, автомобільним "від дверей до дверей.

Якість послуг визначається як "сукупність властивостей і характеристик послуги, які надають їй здатність задовольнити обумовлені або передбачені потреби".

 

Джерело: В. В. Смиричинський, А. В. Смиричинський. Основи логістичного менеджменту. Навчальний посібник. -Тернопіль: «Економічна думка», 2000. - 240 с.
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Последние новости на сайте

6 листопада 2019 року лідери галузі транспортної та складської логістики, професіонали і практики, національні та міжнародні експерти, оператори ринку,...
Ремонт турбин, по словам многих механиков, очень востребован среди владельцев легкового и грузового транспорта. Лучше предотвратить...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

За период с 1998 по 2004 г. известен динамический ряд товарооборота регионального склада (табл. 1.3). Сделайте прогноз товарооборота...
Определить экономичный размер заказа, если расходы на поставку единицы материалов составляют 8,33 денежной единицы/единицу,...

Фрагмент из задачи

Ян Брюс доставляет товары в восемь городов, данные по размещению которых и по спросу показаны на рис. 5.12. Он хочет отыскать место...
Автомобиль грузоподъемностью 5 т совершил три ездки: за первую он перевез 5 т на 20 км, за вторую - 4 т на расстояние 25 км, и за третью...

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Facebook-страница

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Результаты тестов

Последние результаты
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 61.00 %
<->(УЦП) Тема 01. Логистические системы (24 тест.заданий) 25.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 78.00 %
Перейти к тестам
Проект работает
10 years, 7 months, 14 days.

Рассчитайте общую площадь склада поковок, если полезная площадь составляет 4500 м2, служебная площадь - 50 м2, вспомогательная...
Рассчитайте необходимое количество кранов, если за сутки необходимо переработать 600 т груза, производительность крана составляет 20...
Определить среднее расстояние перевозки на основании следующих данных: = 20 тыс. т; = 40 тыс. т; = 30 тыс. т; = 10 тыс. т; = 10 км; =...
Рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами. Потребность в материале...
Перечень норм и нормативов расхода материальных ресурсов, применяемых в промышленном производстве, достаточно разнообразен и классифицируется по ряду...
Основные этапы любой транспортно-технологической схемы следующие: Этап I — подготовка продукции к передаче на транспорт. Начинается с момента выпуска...
Алгоритм определения оптимальных технико-технологических параметров контейнерного терминала (КТ) как элемента логистической транспортной цепи (ЛТЦ). 1....
Особое значение имеют операции, выполняемые в начальном и конечном звеньях логистической цепи (рис. 2.18): - при подготовке товара к доставке; - при...
Ellis and Everard — крупный дистрибьютор химических продуктов. Его оборот составляет свыше 600 млн ф. ст., на территории США и Европы у него 70 офисов и...
Tesco pic — крупнейшая в Великобритании сеть супермаркетов, имеющая 700 магазинов; на нее приходится 16% всего рынка розничных продаж продуктов питания....
Типография «Picket Fence» находится в Москве (Цветной бульвар, д. 24/2). Это небольшое предприятие, в нем работает 15 человек, обслуживающих две печатные...
В 2001 г. группа, специализирующаяся на операционном менеджменте в бизнес-школе Warwick Business School, провела исследование, чтобы выявить, какие...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2019. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер