Главная Профсловари (термины) Глосарій - Основи логістичного менеджменту. В. В. Смиричинський, А. В. Смиричинський (2000)

 summitbiz  

Фрагмент из кейса

Один из крупнейших производителей автомобилей в мире продает миллионы единиц своей продукции в год коммерческим заказчикам, имеющим парки автомобилей в...
Джим Бэллинджер был президентом средней фирмы, выпускавшей "мини-дома на колесах" (жилые автофургоны) в Каламазу, штат Мичиган. Постепенно с местного...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR

Разместить рекламу на сайтеГлосарій - Основи логістичного менеджменту. В. В. Смиричинський, А. В. Смиричинський (2000)

Font Size Larger Font Smaller Font
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Профсловари (логистика, транспорт)
28.01.2017 13:29

С.229

ABC-аналіз (ABC analysis). В управлінні запасами - розподіл товарів по групам А. В і С у відповідності з їх питомою вагою в загальній вартості запасів всіх товарів.

Асоціація вантажовідправників (Shippers' associations). Це спілка для ведення переговорів з транспортними агентствами вантажовідправників однотипних вантажів, для отримання більш вигідних тарифів на морські і інші перевезення вантажів.

Агенти - посередники, які виступають в якості представника або помічника іншої основної по відношенню до нього особи (принципала). Як правило, агент є юридичною особою і укладає угоду від імені і за рахунок принципала.

Базовий модуль - це прямокутник зі сторонами 600 х 400 мм. який повинен вмішувати кратне число разів на площі вантажної платформи транспортного засобу, на робочій поверхні складського обладнання і т.п.

Бізнес - логістика (як інтегральний інструмент менеджменту) - це менеджмент всіх видів діяльності, які сприяють руху і координації попиту і пропозиції на товари в певному місці і в заданий час.

Біржа - це організований у певному місці, регулярно діючий за встановленими правилами гуртовий ринок, на якому здійснюється гуртова торгівля біржовими товарами за зразками та стандартами або контрактами (ф'ючерсними, форвардними) на їх поставку в майбутньому, за цінами, які офіційно встановлено на основі результатів торгів.

Брокери - посередники при укладанні угод, що зводять контрагентів. Брокери не є власниками продукції, як дилери чи дистриб'ютори, і не розпоряджаються продукцією, як дистриб'ютори, комісіонери чи агенти. На відміну від агентів брокери не є у договірних відносинах із жодною стороною укладеної угоди і діють лише на основі окремих доручень.

Вантажна одиниця - піддон з вантажем або аналогічний по розміру пакетований вантаж на ковзаючому листі.

Вантажопереробка - ефективне переміщення вантажів на короткі відстані. що мають місце внутрі заводу чи складу або між переміщенням і транспортним підприємством.

 

С.230

Виробнича логістика - це управління матеріальними потоками в середині підприємств, фірм, компаній, що створюють матеріальні блага або виконують такі матеріальні послуги, як збереження, фасування, розважування, сортування, пакування, комплектування і ін.

Глобальна логістична стратегія - формування сталих торговельно-економічних зв'язків між окремими країнами або групами країн на основі міжнародного розподілу праці.

Господарський договір (як підстава виникнення господарсько-договірного зобовязання) - це ділова угода між суб' єктами господарювання про розподіл між ними кореспондентських прав та обовязків, необхідних для досягнення цілей і про ті умови, які повинні дотримуватися сторонами при виконанні взаємно прийнятих зобовязань.

Дилери - це гуртові, рідше роздрібні посередники, які ведуть операції від свого імені і за свій рахунок.

Дистрибуція - комплексна логістична активність, яка полягає в просуванні готової продукції від виробників до кінцевих (або проміжних) споживачів, організації продаж, передпродажного і післяпродажного сервісу.

Дистриб'ютори - гуртові і роздрібні посередники, які ведуть операції від імені виробника і за свій рахунок.

Доставка товарів - процес виконання, окрім чистого перевезення, цілого ряду робіт, операцій і послуг, комплекс яких забезпечить ефективний розподіл товарів.

Доставка вантажу "від дверей до дверей" - доставка вантажу в контейнерах безпосередньо від відправника до споживача.

Життєвий цикл виробу - проміжок часу від розробки виробу до зняття його з виробництва і продажу.

Закупівельна (постачальна) логістика - це управління матеріальними потоками в процесі забезпечення суб'єктів підприємництва матеріальними ресурсами на основі логістичного мікса.

Затрати на збереження товаро-матеріальних запасів - затрати, що включають складські витрати, відсотки на банківський кредит, страхування, обесцінювання і т.д.

Збутова логістика, або логістика розподілу (розподільча) - невід'ємна частина загальної логістичної системи, комерційної логістичної підсистеми зокрема, яка забезпечує найбільш ефективну організацію розподілу виробленої продукції. Вона охоплює весь ланцюг системи розподілу: маркетинг, транспортування, складування і ін.

Інтермодальна система - система доставки вантажів декількома видами транспорту по єдиному перевізному документу з передачею вантажів у пунктах перевалки з одного виду транспорту на інший без участі власника вантажу.

 

С.231

Інформаційна логістика - це система, яка організує потік даних, що супроводжують матеріальний потік, і є тою суттєвою для суб'єктів підприємництва ланкою, яка зв'язує постачання, виробництво і збут.

Інформаційний потік - сукупність циркулюючих в логістичній системі, а також між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, що необхідні для управління і контролю за логістичними операціями.

Інформаційна система - це певним чином організована сукупність взаємозв'язаних засобів вичислювальної техніки, персоналу, різних довідників і необхідних засобів програмування, що забезпечує вирішення тих чи інших функціональних задач (в логістиці - задач по управлінню матеріальними потоками).

Канбан (KANBAN - з япон. карта) система управління матеріальними ресурсами, суть якої полягає в тому, що всі виробничі підрозділи підприємства, фірми, включаючи лінії кінцевого збирання, постачаються матеріальними ресурсами тільки в тій кількості і до того строку, які необхідні для виконання заданого підрозділом-замовником замовлення.

Канали розподілу - тенденція в розвитку методів розподілу - безпосередній розподіл (від виробника до споживача), розподіл через проміжкові компанії (гуртові, торгові, посередницькі т.д.).

Канал розподілу у розподільчій логістиці - це сукупність організацій або окремих осіб, які приймають на себе або допомагають передати іншому право власності на конкретний товар чи послугу на шляху від виробника до споживача.

Картаж - місцеве перевезення вантажів.

Коефіцієнт ланковості товароруху - середнє число торгових ланок, які проходить товарна маса при русі від виробника до кінцевого споживача.

Комісіонери - це гуртові і роздрібні посередники, які ведуть операції від свого імені і за рахунок виробника.

Конкурсні торги (тендери) - розповсюджена форма пошуку потенційних постачальників.

Консолідація вантажів - поєднання різних вантажів в один для зниження затрат на транспортування. Тарифи на перевезення вантажу (фрахтові ставки) менше в розрахунку на один кілограм вантажу, при одночасному перевезенні крупних вантажів. Тому вантажовідправники намагаються згрупувати вантажі, що направляються в один регіон.

Контрактна логістика - надання логістичних послуг на основі довготривалої угоди між відправником вантажу і сторонньою фірмою.

 

С.231-232

Ланка логістичної системи - це деякий економічно і (або) функціонально відособлений об'єкт, який не підлягає подальшій декомпозиції в рамках поставленої задачі аналізу або синтезу логістичної системи, який виконує свою локальну цільову функцію, що зв'язана з певними логістичними активностями.

 

С.232

Логістика (як наука) - міждисциплінарний науковий напрямок, безпосередньо зв'язаний з пошуком нових можливостей підвищення ефективності матеріальних потоків.

Логістика (як господарська діяльність) - напрямок господарської діяльності, який полягає в управлінні матеріальними потоками у сферах виробництва і обігу, тобто процес управління рухом і збереженням сировини, компонентів і готової продукції в господарському обігу з моменту сплати грошей постачальникам до моменту отримання грошей за доставку готової продукції споживачу.

Логістика (визначення по словнику Роднікова А.Н.) - наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням і іншими матеріальними і нематеріальними операціями, що здійснюються в процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, внутрізаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача у відповідності з інтересами і вимогами останнього, а також передачі, збереження і обробки відповідної інформації.

«Логістика - це мистецтво і наука управління, техніка і технічні активності, які передбачають планування, постачання і застосування засобів переміщення для реалізації запланованих операцій з метою досягнення поставлених цілей» - визначення запропоноване Американським товариством інженерів - логістів.

З позицій бізнесу по визначенню Сергеева В.І. "Логістика - це інтегральний інструмент менеджменту, який сприяє досягненню стратегічних, тактичних або оперативних цілей організації бізнесу за рахунок ефективного з точки зору зниження загальних затрат і задоволення вимог кінцевих споживачів до якості продукції і послуг управління матеріальними і (або) сервісними потоками, а також супутніми їм потоками інформації і фінансових засобів".

Логістичні витрати - це затрати на виконання логістичних операцій (складування, транспортування, збір, збереження і передача даних про замовлення, запаси, поставки і т.д.).

Логістичний канал в інтегрованій (макро- чи мікро-) логістичній системі - це упорядкована множина ланок логістичної системи, що включає в себе всі логістичні ланцюги або їх дільниці, які проводять матеріальні потоки від постачальників матеріальних ресурсів, що необхідні для виробництва конкретного виду продукції (асортименту продукції), до її кінцевих споживачів.

 

С.232-233

Логістичний ланцюг - це ланцюг (множина ланок логістичної системи) по якому проходить товарний, інформаційний, фінансовий і сервісний потоки від постачальника до споживача, в якому можна виділити наступні основні ланки: поставка матеріалів, сировини і напівфабрикатів; збереження продукції і сировини; виробництво товарів; розподіл, включаючи відправку товарів зі складу готової продукції; споживання готової продукції; іншими словами - це лінійно впорядкована множина фізичних і/або юридичних осіб (виробників, дистриб'юторів, складів загального користування і т.п.). які здійснюють логістичні операції по доведенню зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої або до кінцевого споживача.

 

С.233

Логістична мережа - повна множина ланок логістичної системи, взаємозв'язаних між собою по матеріальним і супутнім їм інформаційним і фінансовим потокам в рамках досліджуваної логістичної системи.

Логістична місія фірми (правило "семи R-s") або логістичний мікс трактується як "забезпечення наявності потрібного продукту в потрібній кількості і заданої якості в потрібному місці в установлений час для конкретного споживача з найкращими (мінімальними) затратами".

Логістична операція (як елементарна активність) - будь-яка дія. що не підлягає подальшій декомпозиції в рамках поставленої задачі дослідження або менеджменту, яка зв'язана з виникненням, перетворенням або поглинанням матеріального і супутніх йому потоків. Іншими словами - це відособлена сукупність дій, що направлена на перетворення матеріального і/або інформаційного, та фінансового потоку.

Логістична операція (як комплексна активність - логістична функція) - це відособлена сукупність логістичних операцій, що направлені на реалізацію поставлених перед логістичною системою задач.

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками (на відміну від традиційного централізованого розподілу) полягає у виділені єдиної функції управління раніше розмежованими матеріальними (супроводжуючими їх інформаційними і фінансовими) потоками в технічній, технологічній, економічній і методологічній інтеграції окремих ланок матеріалопровідного ланцюга в єдину систему, що забезпечує ефективне управління наскрізними матеріальними потоками.

Логістичні принципи - це узагальнення, які містять в собі дещо неточні кількісні визначення.

Логістична система - адаптивна система зі зворотним зв'язком, що виконує ті або інші логістичні функції і логістичні операції, яка складається, як правило, із декількох підсистем (елементів) і яка має розвинуті зв'язки з зовнішнім середовищем, іншими словами це сукупність функціонально обмежених логістичних субсистем, функціонування яких як цілого забезпечується інформаційною логістикою на рівні її власних інформаційних субсистсм.

Логістична функція - укрупнена група логістичних операцій, що направлена на реалізацію цілей логістичної системи і яка задається значеннями показників, що є її вихідними змінними.

 

С.234

Макрологістична система (макрологістика) - система управління, яка охоплює виробничі, постачально-збутові, торговельні, транспортні підприємства і організації в регіоні. Вона вирішує питання, що пов'язані з аналізом ринку постачальників і споживачів, розробкою загальної концепції розподілу, розташування складів на полігоні обслуговування, вибором виду транспорту і транспортних засобів, організацією транспортного процесу, раціональних напрямів матеріальних потоків, пунктів поставки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, з вибором транзитної або складської схеми доставки товарів.

Маршрутизація перевезень - це найбільш досконалий спосіб організації матеріалопотоків, вантажів з підприємств гуртової торгівлі, який здійснює суттєвий вплив на прискорення обороту автомобіля при раціональному і ефективному його використанні.

Матеріальний потік - це матеріальні ресурси, незавершена і готова продукція, які знаходяться в стані руху і до яких застосовуються логістичні активності, що зв'язані з фізичним переміщенням в просторі, тобто - це продукція, яка розглядається в процесі застосування до неї різних логістичних операцій (активностей) (транспортування, складування, навантаження, розвантаження, затарювання, консолідація, розукрупнення, сортування і т. д.) і яка віднесена до часового інтервалу.

Менеджмент матеріалів - управління потоком сировини, матеріалів, деталей і комплектуючих, що надходять у виробництво.

Мікрологістична система (мікрологістика) - система управління, що охоплює внутрівиробничу логістичну діяльність фірми, зв'язану з інтеграцією підготовки і планування виробництва зі збутом, постачанням, транспортно-складськими і вантажо-розвантажувальними роботами. Вона вирішує локальні в рамках окремих ланок і елементів логістики питання.

Моделювання в логістиці - імітація логістичної системи, як правило, з допомогою математичних рівнянь, для виявлення взаємозалежностей між її компонентами.

Нормування - це процес встановлення планової, технологічно-обгрунтованої міри виробничого споживання матеріальних ресурсів.

Норма витрат - це максимально допустима кількість сировини, матеріалів, палива і енергії на виробництво одиниці продукції, виконання роботи чи надання послуги встановленої якості в конкретних організаційно-технічних умовах виробництва.

Норма (стандарт) обслуговування клієнтів - рівень обслуговування клієнта, якого намагається досягнути або гарантує виконати фірма-постачальник.

Одиниця обліку запасів - найменший неподільний елемент матеріального запасу, облікований окремо при збережені на складі.

 

С.235

Оптимальний розмір замовлення - обсяг партії поставки товарів, що відвантажуються постачальником по замовленню споживача і який забезпечує для споживача мінімальне значення суми двох складових - транспортно-заготівельних витрат і витрат на формування і збереження запасів

Оферта (тверда або вільна) - пропозиція продавця продати товар. Тверда оферта - робиться тільки одному покупцю. Вільна (ініціативна) оферта не включає в себе ніяких зобов'язань по відношенню до покупця.

Пакетування - це операція формування на піддоні вантажної одиниці і послідуюче зв'язування вантажів і піддону в єдине ціле.

Планування матеріальних потреб - визначення технологічної потреби під виробничу програму та використання комп'ютерних технологій для управління виробничими матеріальними запасами.

Реверсивна логістика - процес повернення товаро-матеріальних цінностей (вилучені товари, упаковка і відходи, що підлягають вторинній переробці і рециклінгу) від споживача до виробника.

Резервний запас - додатковий до основного запас товарів або матеріалів. який призначений для задоволення непередбаченого попиту або покриття потреби в надзвичайних (форс-мажорних) обставинах.

Система виштовхування запасу. При виштовхуючій системі покупцю здається, що продукт виштовхують у його напрямку, і він вимушений приймати заходи, щоб зупинити або уповільнити потік товарів.

Система витягування запасу. В цій системі товари рухаються у відповідності з попитом споживачів і покупець здійснює певні дії. щоб прискорити потік товарів у своєму напрямку.

Система складського штабелювання і пошуку - система, що використовується на автоматизованих складах для укладання і збереження товарів, а також для пошуку і переміщення їх по мірі необхідності.

Склади - це будівлі, споруди і різноманітні пристрої, що призначені для приймання, розміщення і зберігання товарів, які поступили до них. підготовки їх до споживання і відпуску споживачу. Основне призначення складів (складської логістики) - концентрація запасів, їх збереження і забезпечення безперебійного і ритмічного постачання замовлень споживачів.

Складування продукції необхідне у зв'язку з наявним коливанням циклів виробництва, транспортувань і її споживання.

Стратегічна логістика. Використання компетенції в області логістики і встановлення партнерських відносин у всіх каналах для досягнення конкурентної переваги при створені і розвитку довготривалих логістичних союзів з клієнтами і постачальниками матеріалів і послуг.

Теорія запасів - розділ дослідження операцій, що вивчає закономірності утворення витрачання запасів, який виробляє рекомендації по оптимальному управлінню ними.

 

С.236

"Точно вчасно" ("Just-in-time" - JIT) - це сучасна концепція побудови логістичної системну виробництві (операційному менеджменті), постачанні і дистрибуції, що базується на синхронізації процесів доставки MP, НВ, ГП в необхідних кількостях, до того часу, голи ланки логістичної системи в них мають потребу, з метою мінімізації витрат, які зв'язані з запасами.

Транспортування - тенденції в розвитку систем перевезень, моделі для прогнозування перспектив для різних видів транспорту, використання вагонів, контейнерів, вантажних авто і ін.

Транспортно-експедиційне забезпечення розподілу товарів - діяльність експедиторів по плануванню, організації і виконанню доставки товарів від місць їх виробництва аж до місць споживання і додаткових послуг по підготовці партій відправок до перевезень.

Управління запасами - це вид виробничої діяльності, який систематизує роботу, що зв'язана з запасами.

Управління ланцюгом поставок - сталий (постійний) контроль і координація діяльності постачальників.

Утиліта - поняття корисності, яке використовується в закордонній літературі по логістиці для розмежування сфер і опису взаємодій між виробництвом, маркетингом і логістикою. Там вважається, що ці сфери господарської діяльності додають певні корисності до вихідних матеріальних ресурсів, утворюючи загальну корисність готової продукції для споживачів.

Фізичний розподіл - це комплексна логістична активність, що є складовою частиною процесу дистрибуції, і яка включає в себе всі логістичні операції, що зв'язані з фізичним переміщенням і збереженням готової продукції в товаропровідних структурах виробників і (або) логістичних посередників.

Економічний (оптимальний) розмір замовлення - розмір замовлення, при якому сумарні затрати на розміщення замовлення і збереження запасу мінімальні.

Електронний обмін даними - система прямого комп'ютерного зв'язку між постачальниками і споживачами, яка призначена для безпосереднього оформлення замовлення і обміну іншою стандартною інформацією.

Ефективність логістичної системи - показник (система показників), що характеризують якість роботи логістичної системи при заданому рівні логістичних витрат.

Юнімодальна система - система доставки вантажів одним видом транспорту, як правило, автомобільним "від дверей до дверей.

Якість послуг визначається як "сукупність властивостей і характеристик послуги, які надають їй здатність задовольнити обумовлені або передбачені потреби".

 

Джерело: В. В. Смиричинський, А. В. Смиричинський. Основи логістичного менеджменту. Навчальний посібник. -Тернопіль: «Економічна думка», 2000. - 240 с.
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Последние новости на сайте

Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...
Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами. Потребность в материале...
Хуанита Принсепио учитывает затраты на использование автоматически управляемой тележки (АУТ), перемещающей материалы по...

Facebook-страница

Фрагмент из задачи

Компания Semple-Brown собирает кухонные столы, закупая для этого ножки (4 шт. на стол) и столешницы. Время выполнения заказов на...
Изучение метода определения срока (точки) замены транспортного средства, основанного на точном учете затрат на ремонт в...

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Результаты тестов

Последние результаты
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 59.00 %
<->(Лог-М) Тема 01. Основні поняття логістики (27 тест.завдань) 29.63 %
<->(УЦП) Тема 08. Требования к организации финансовой поддержки (11 тест.заданий) 63.64 %
Перейти к тестам
Проект работает
10 years, 11 months, 21 days.

Средний спрос на продукт составляет 200 единиц в неделю со среднеквадратическим отклонением 40 единиц. Запас проверяется каждые 4...
Компания JL Francisco & Partners занимается оптовым бизнесом с фруктами в регионах, через которые протекает река Рио-дель-Плато. В...
Определить выгодность применения автомобиля грузоподъемностью 5,0 т по сравнению с автомобилем 4,0 т при следующих условиях:...
Предприятие торгует запасными частями к автомобилям определенной марки. Общий список запасных частей для автомобилей данной марки...
Этапы планирования: - формулирование целей; - постановка логистических...
При анализе и планировании логистических затрат предприятиями применяются следующие показатели: • абсолютная сумма затрат, используемая при оценке...
Однако система «директ-кост» служит эффективным методом текущего регулирования постоянных и переменных затрат, цен, порога рентабельности и позволяет...
Под качеством транспортного обслуживания клиентуры по грузовым перевозкам обычно подразумевают полноту, скорость, своевременность или равномерность...
Perman Frere — небольшой производитель, располагающийся в Брюсселе. Большую часть своей продукции экспортирует и для этого имеет склад готовой продукции...
Группа The Schenker Group была создана в Германии более чем 125 лет назад и с тех пор работает на международной арене. Потребителей из 1000 точек...
Deloitte & Touche Fantus разработала список факторов, которые отрасли высоких технологий учитывают при принятии решений о местах размещения своих...
Типография «Picket Fence» находится в Москве (Цветной бульвар, д. 24/2). Это небольшое предприятие, в нем работает 15 человек, обслуживающих две печатные...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер