Главная Содержание книг Основи наукових досліджень (методи, задачі, приклади). Навчальний посібник. Н.Ю. Шраменко та ін. (2015, 156с.)

Результаты тестов

Последние результаты
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 66.00 %
<->(ГП) Тема 01. Транспортные характеристики грузов (26 тест.заданий) 65.38 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 64.00 %
Перейти к тестам

Интересный факт

Корпорация Google решила создать «заряженную» версию своего беспилотного автомобиля, который теперь  сможет ездить на более высокой скорости, и даже...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR

Разместить рекламу на сайте


Основи наукових досліджень (методи, задачі, приклади). Навчальний посібник. Н.Ю. Шраменко та ін. (2015, 156с.)
Font Size Larger Font Smaller Font
31.05.2018 17:29

ПОСИЛАННЯ

 

Шраменко Н.Ю. Основи наукових досліджень (методи, задачі, приклади) / Н.Ю. Шраменко, О.В. Павленко, B.C. Наумов та О.В. Потапенко: навч. посібник. -X.: ХНАДУ, 2015. -156 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Викладено основи використання імітаційного моделювання при вирішенні наукових задач: наведене загальне поняття про імітаційне моделювання, показані методи визначення числових характеристик випадкових величин, у тому числі - із використанням статистичних функції MS Excel, представлені прийоми моделювання випадкових величин за відомими параметрами. Також наведені приклади: використання імітаційних моделей при вирішенні деяких науково-прикладних задач в області транспорту, обробки експериментальних даних та аналізу результатів експериментів при дослідженні транспортних систем та процесів.

Призначено для студентів, аспірантів за напрямом підготовки транспортні технології, наукових співробітників та фахівців в сфері автомобільного транспорту.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Передмова

3

1. Організація наукових досліджень

5

1.1 Визначення і основні елементи науки

5

1.2 Вибір теми і постановка задач наукових досліджень

10

1.3 Етапи наукових досліджень і пізнання об'єкту дослідження

14

1.4 Методи наукових досліджень

20

1.4.1 Метод і методика

20

1.4.2 Методологічні принципи наукових досліджень

24

1.4.3 Методи досліджень на теоретичному та емпіричному рівнях

26

1.4.4 Методи системного підходу і системного аналізу

28

1.4.5 Морфологічний аналіз

32

1.4.6 Метод дерева цілей

34

1.4.7 Методи моделювання в наукових дослідженнях

38

1.5 Експериментальні дослідження

45

1.5.1 Види експериментальних досліджень

45

1.5.2 Планування експерименту

46

1.5.3 Послідовність проведення експерименту

50

1.5.4 Оцінка вимірювальних величин

54

1.5.5 Статистична обробка результатів вимірювань

58

1.5.6 Обґрунтування і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій

60

Контрольні запитання

65

2. Використання імітаційного моделювання при вирішенні наукових задач

66

2.1 Загальне поняття про імітаційне моделювання

66

2.2 Параметрі випадкових величин і їх оцінка

67

2.3 Визначення закону розподілу випадкових величин

70

2.4 Розрахунок числових характеристик випадкових величин

73

2.5 Статистичні функції MS Excel

75

2.6 Моделювання випадкових величин за відомими параметрами

79

2.7 Використання імітаційних моделей на прикладі деяких науково-прикладних задач

81

2.7.1 Моделювання в MS Excel

81

2.7.2 Моделювання в VBA

84

2.7.3 Використання імітаційного моделювання при оцінці раціональної структури парку вантажних автомобілів

89

2.7.3.1 Генерація потоку заявок на перевезення: теорія і практика

90

2.7.3.2 Алгоритм формування раціональної структури автопарку

93

2.7.3.3 Практична реалізація алгоритму

96

Контрольні питання

99

3. Планування експериментів та обробка їх результатів

101

3.1 Відбір факторів експертним методом

101

3.2 Встановлення зв'язку між факторами за результатами попереднього експерименту

106

3.3 Визначення мінімально необхідної кількості спостережень

113

3.4 Планування повного факторного експерименту

122

3.5 Перевірка відтворюваності дослідів

129

3.6 Побудова емпіричних рядів регресії

132

3.7 Рівняння і коефіцієнти регресії

136

3.8 Коефіцієнт детермінації та кореляційне відношення

145

Контрольні питання

150

Перелік посилань

151

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Волков В.П. Методологія наукових досліджень (на прикладах автомобільного транспорту): навч. посібник / В.П. Волков, М.А. Подригало, В.М. Міщенко, О.П. Кравченко, І.А. Мармут. -Харків, Кременчук: ХНАДУ, 2008. - 400 с

2. Дороніна М.С. Технологія наукових досліджень (схеми та приклади): Навчальний посібник. - X.: ВД «ІНЖЕК», 2005. - 64 с

3. Мигаль В.Д. Організація, методи та викладання результатів наукових досліджень / В.Д. Мигаль. - X.: ХНАДУ, 2009. - 276 с

4. Мигаль В.Д. Технологія наукових досліджень: методи системного підходу й моделювання: Навчально-методичний посібник / В.Д. Мигаль. - X.: ХНАДУ, 2009. - 200 с

5. Пушкарь А.И. Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности. Учебное пособие / А.И. Пушкарь, Л .В. Потрашева. - X.: ИД «ИНЖЕК», 2006. - 280с.

6. Мигаль В.Д. Теорія і методи наукової творчості. Навчальний посібник / В.Д. Мигаль. - X.: ВД «ІНЖЕК», 2007. - 424с.

7. Петрук В.Г. Основи науково-дослідної роботи. Навчальний посібник / В.Г. Петрук, Є.Т. Володарський, В.Б. Мокін. - Вінниця: Універсам, 2005. - 144 с

8. Павленко О.В. Математичні методи оптимізації транспортних процесів. Навчальний посібник / О.В. Павленко, Н.Ю. Шраменко, П.Ф. Горбачов, О.О. Северин, О.П. Калініченко. - X. : ХНАДУ, 2008.-190 с

9. Хастингс Н. Справочник по статистическим распределениям: Пер. с англ. / Н. Хастингс, Дж. Пикок. - М.: Статистика, 1980. -95 с.

10. МинькоА.А. Статистический анализ в MS Excel / А.А. Минько. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2004. - 448 с.

11. Наумов B.C. Расчёт рациональной структуры автопарка для выполнения разовых заявок / B.C. Наумов // Вестн. Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-та: Сб. науч. тр. - 2005. - Вып. 28. - С. 63-66.

12. Лупан 1.В. Комп'ютерні статистичні пакети: навчально-методичний посібник / 1.В. Лупан, О.В. Авраменко. - Кіровоград, 2010.-218 с

13. Лащених О.А. Імовірнісні і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних систем: навчальний посібник / О.А. Ла-щених, О.Ф. Кузькін, С.В Грицай. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. -420 с.

14. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский -Москва, 1976.-279 с.

15. Шраменко Н.Ю. Вплив вантажності автомобіля на техніко-експлуатаційні показники роботи на розвізних маршрутах/ Шраменко Н.Ю.// Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. - Харків: ХНАДУ, 2009. - Вип. 24 - С 103-108

16. Шраменко Н.Ю. Дослідження впливу часу митного оформлення на час доставки вантажів в міжнародному сполученні / Шраменко Н.Ю. / Вісник Академії митної служби України. - Дніпропетровськ: 2012. -№ 1 (47)-С.69-75

17. Нагорний Є.В. Формування технології обробки вантажопотоку на терміналі в умовах невизначеності / Є.В. Нагорний, Н.Ю. Шраменко, О.М. Шептура // Восточноевропейский журнал передовых технологий: сб. науч. тр. - 2012. - Вып. 2/3(56). - С. 21 - 23.

18. Шраменко Н.Ю. Формування стратегії функціонування автотранспортного підприємства при обслуговуванні вантажовласників / Н.Ю. Шраменко, О.Ю. Бекетова/ Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. - Харків: ХНАДУ, 2013. - Вип. 32 - С. 90-94.

19. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. - 2-е видання, перероблене і доп. / В.В.Ковальчук, Л.М. Моїсєєв. -К.: ВД «Професіонал», 2004.-216 с
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Фрагмент из теории

В табл. 5.2 дан список параметров оценки качества доставки, а также методов и источников информации для их...

Facebook-страница

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер