Главная Содержание книг Математичні методи оптимізації транспортних процесів. Навчальний посібник. О.В. Павленко, Н.Ю. Шраменко та ін. (2008, 204с.)

Результаты тестов

Последние результаты
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 66.00 %
<->(ГП) Тема 01. Транспортные характеристики грузов (26 тест.заданий) 65.38 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 64.00 %
Перейти к тестам

Интересный факт

На Международном молодежном промышленном форуме "Инженеры будущего-2011" была представлена "ГАЗель", которая самостоятельно, без участия водителя,...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR

Разместить рекламу на сайте


Математичні методи оптимізації транспортних процесів. Навчальний посібник. О.В. Павленко, Н.Ю. Шраменко та ін. (2008, 204с.)
Font Size Larger Font Smaller Font
31.05.2018 17:32

ПОСИЛАННЯ

 

О.В. Павленко, Н.Ю. Шраменко, О.О. Северин, П.Ф. Горбачов, О.П. Калініченко. Математичні методи оптимізації транспортних процесів: Навчальний посібник. - Харків: Видавництво ХНАДУ, 2008.-204 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Викладено основні принципи теоретичних досліджень та методи оптимізації для побудови моделей вибору раціональних параметрів та прийняття рішень в транспортній галузі. Представлена практична реалізація методів оптимізації транспортних процесів, на основі чого можливе створення нових моделей при вирішенні науково-технічних проблем транспортно-технологічних систем та перспектив розвитку транспорту.

Призначений для студентів спеціальності 8.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами)». Зміст відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці та освітньо-професійній програмі за цією спеціальністю.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

3

1. Теоретичні дослідження. Методологія теоретичних досліджень. Моделі досліджень. Методи досліджень

4

1.1. Математичне моделювання

4

1.2. Лінійне програмування

10

1.3. Нелінійне програмування

12

1.4. Цілочислове програмування

14

1.5. Динамічне програмування

17

1.6. Теорія масового обслуговування

22

1.7. Теорія ігор

29

1.8. Статистичне моделювання

33

1.9. Імітаційне моделювання

34

1.10. Моделювання на основі теорії нечітких множин

41

2. Практичне використання математичних методів оптимізації транспортних процесів

45

2.1. Моделювання поведінки пасажирів в міській транспортній системі

45

2.1.1. Наукова постановка задачі

45

2.1.1.1. Аналіз методів моделювання міських пасажирських перевезень

46

2.1.1.2. Аналіз методів проведення обстежень

54

2.1.2. Математична постановка завдання

56

2.1.3. Модель розрахунку імовірності вибору пасажиром шляху пересування

62

2.1.4. Результати розрахунку імовірності вибору пасажиром шляху пересування

68

2.2. Координація спільної роботи вантажних автомобілів та вантажних пунктів

74

2.2.1. Математична постановка завдань дослідження

79

2.2.2. Алгоритм виконання розрахунків, щодо координації спільної роботи вантажних автомобілів та вантажних пунктів

82

2.2.3. Програмна реалізація розробленого алгоритму

85

2.2.4. Приклад розрахунку

90

2.3. Оптимізація параметрів каналів вантажопотоків доставки дрібнопартіонних вантажів автомобільним транспортом

94

2.3.1. Загальна постановка задачі

94

2.3.2. Математична постановка задачі

105

2.3.3. Математична модель функціонування каналів вантажопотоків доставки дрібнопартіонних вантажів автомобільним транспортом

109

2.3.4. Програма оптимізації параметрів каналів вантажопотоків доставки дрібнопартіонних вантажів автомобільним транспортом

113

2.3.5. Результати моделювання функціонування каналів вантажопотоків доставки дрібнопартіонних вантажів автомобільним транспортом

114

2.4. Методика вибору раціонального способу виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на автотранспорті

119

2.4.1. Математична постановка задачі

119

2.4.2. Аналіз методів вибору засобів механізації виконання НРР

121

2.4.3. Математична модель вибору оптимального варіанту виконання НРР

130

2.4.4. Приклад розрахунку

138

2.5. Розробка моделі функціонування логістичних ланцюгів транспортного вузла

141

2.5.1. Математична постановка задачі опису системного механізму функціонування транспортного вузла

141

2.5.2. Розробка математичних моделей функціонування логістичних ланцюгів і модулів

150

2.5.2.1. Загальні положення

150

2.5.2.2. Розробка моделі функціонування підсистеми «Вхідні транспортні потоки»

154

2.5.2.3. Розробка моделі функціонування сортувальної станції

159

2.5.2.4. Розробка моделі взаємодії автотранспорту з підрозділами залізничного транспорту

162

2.5.3. Моделі функціонування логістичних ланцюгів транспортного вузла

165

2.5.4. Результати моделювання та аналіз результатів розрахунків

166

Предметний покажчик

168

Література

170

Додаток А

183

Додаток Б

186

Додаток В

190

Додаток Г

197

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Акулиничев В.М., Кудрявцев В.А., Шульженко П.А. Применение математических методов и вычислительной техники в эксплуатации железных дорог. - М.: Транспорт, 1973. - 208 с.

2. Карлин С.А. Математические игры в теории игр, программировании и экономике. - М.: Мир, 1971. - 838 с.

3. Кутковецький. Дослідження операцій: Навчальний посібник. -Київ: "Професіонал", 2004. - 350 с

4. Зайченко Ю.П., Шумилова С.А. Исследование операций. -К.: Вища школа, 1984. - 224 с.

5. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. - М.: Наука, 1988. - 208 с.

6. Галушко В.Г. Вероятностно-статистические методы на автотранспорте. - К.: Вища школа, 1976. - 232 с.

7. Лещинский Е. Имитационное моделирование на железнодорожном транспорте. - М.: Транспорт, 1977. - 176 с. '

8. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств. - М., 1982.-432 с.

9. Беллман Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях // Вопросы анализа и процедуры принятия решений. - М.: Мир, 1976.-С. 172-215.

10. Тэрано Т., Асаи К., Сугено М. Прикладные нечеткие системы. - М.: Мир, 1993. - 368 с.

11. Ануфриев И., Смирнов А., Смирнова Е. MATLAB 7. -СПб.: БХВ-Петербург, 2005. - 104 с.

12. Дьяконов В.П. Matlab 6/6.1/6.5+Simulink 4/5. Основы программирования: Руководство пользователя. - М.: Солон-Пресс, 2002. - 768 с.

13. Чен К, Джиблин П., Ирвинг A. MATLAB в математических исследованиях. - М.: Мир, 2001. - 346 с.

14. Ефремов И.С., Кобозев В.М., Юдин В.А. Теория городских пассажирских перевозок. - М.: Высшая школа, 1980. - 535 с.

15. Брейдо Т.Е. Математическое моделирование транспортных сетей и оптимизация параметров их функционирования. Авто-реф. дис. канд. техн. наук. - Горький, 1978. - 24 с.

16. Булычева Н.В., Федоров В.П. Расчет пассажиропотоков и оптимизация параметров маршрутных схем. - В кн.: Математические методы в управлении городскими транспортными системами. Институт социально-экономических проблем. - Л.: Наука, 1979.-65-90 с.

17. Вейцман В.М. Разработка рациональных схем городских автобусных маршрутов: Автореф. дис. канд. техн. наук. - М., 1987. -20 с.

18. Джаваршейшвили Т.М., Ломинадзе Н.Н., Цомая Г.Г., Цулукидзе Т.В. Моделирование пассажирской транспортной системы города с применением методов эвристического программирования. - В кн.: Проблемы и перспективы развития автомобильного транспорта крупных городов. - М., 1981. - С. 227 - 229.

19. Джумаев Д. Исследование вопросов составления маршрутных схем автобусного транспорта в городах. Дис. канд. техн. наук. -М., 1966.-229 с.

20. Коцюк А.Я. Совершенствование автобусных маршрутных систем в крупных и крупнейших городах: Автореф. дис. канд. техн. наук. - Киев, 1990. - 20 с.

21. Ольховский СЮ. Исследование и разработка методов совершенствования пассажирской транспортной системы города. Дис. канд. техн. наук. - М., 1982. - 289 с.

22. Рогова Г.Л. Моделирование выбора путей передвижения пассажиров в транспортных системах городов: Автореф. дис. канд. техн. наук. -М., 1987. - 19 с.

23. Тузовский А.Ф. Вопросы оптимизации оперативного управления движения пассажирского транспорта на маршрутах. Дис. канд. техн. наук. - Томск, 1980. - 182 с.

24. Хрущев М.В. Совершенствование методов организации перевозок пассажиров автобусами в городах. Дис. канд. эконом, наук.-М., 1970.-203 с.

25. Яворский В.В. Модели и алгоритмы проектирования маршрутных сетей городского пассажирского транспорта: Дис. канд. техн. наук. - Томск, 1976. - 195 с.

26. Брайловский Н.О., Грановский Б.И. Моделирование транспортных систем. - М.: Транспорт, 1978. - 125 с.

27. Брайловский Н.О. Проблемы повышения эффективности функционирования транспортных сетей городов. Дис. док. техн. наук.-М., 1981.-327 с.

28. Самойлов Д.С Исследование методов расчета пассажиропотоков на городском транспорте. - В кн.: Инженерные проблемы градостроительства и прикладная геометрия в архитектурно-строительном проектировании:. Сб. трудов МИСИ, -г М., 1977. - с. 3-12.

29. Сафронов Э.А. Исследование вопросов по уточнению методики расчетов пассажиропотоков в городах: Автореф. дис. доктора техн. наук. - М., 1972. -16с.

30. Демирчян С.К. Разработка и исследование моделей транспортных, систем с ограниченной пропускной, способностью. Дис. канд. техн. наук. - М., 1985. — 129 с.

31. Лившиц В.В. Системная концепция города и математическое моделирование адаптационного поведения городского населения. - В кн.: Использование прикладного системного анализа в проектировании и управлении развитием городов. - М.: Стройиздат, 1974. -С. 120-147.

32. Федоров В.П. Математическая модель расчета пассажиропотоков в маршрутной сети города. - В кн.: Город и пассажир. Градостроительные проблемы развития пассажирского транспорта: Тезисы докладов к III Ленинградской научной конференции. - Л.: Стройиздат, 1975, С. 63-70.

33. Грановский Б.И. Моделирование пассажирских потоков в транспортных системах // Автомобильный и городской транспорт (Итоги науки и техники ), т. 11. - М.: ВИНИТИ, 1986, с. 67 - 105.

34. Брановицкая СВ. Экономико-математические модели прогнозирования пассажиропотоков в городах: Дис. канд. эконом, наук. -Киев, 1971. - 176 с.

35. Васильев В.М. Исследование некоторых закономерностей формирования пассажиропотоков на городской маршрутной сети транспорта общего пользования: Дис. канд. эконом, наук. - Саратов, .1978. - 182 с.

36. Заблоцкий Г.А. Исследование закономерностей распределения пассажиропотоков на сетях городского пассажирского транспорта: Дис. канд. техн. наук. - Киев, 1969. -192 с.

37. Заблоцкий Г.А., Транспорт в городе. - Киев: Будивельник, 1986. 96с.

38. Кривошеев Д.ҐІ. Методы распределения пассажиропотоков в транспортных расчетах (обзор). - М.: ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре, 1974. - 44 с.

39. Кривошеев Д.П., Стрельников A.M., Шнуров М .Е. Распределение пассажиропотоков по сети города. - В сб.: В помощь пректировщику. Вып. 3. - Киев, 1969, С. 33 - 39.

40. Лопатин А.П. Моделирование перевозочного процесса на городском пассажирском транспорте. - М.: Транспорт, 1985. -143 с.

41. Пальчиков Н.С. Методика распределения пассажиропотоков на сети городского пассажирского транспорта. - В кн.: Город и пассажир. Градостроительные проблемы развития пассажирского транспорта: Тезисы докладов к I Ленинградской научной конференции. - Л.: Стройиздат, 1969. -175 - 183 с.

42. Питтель Б.Г., Федоров В.П. Математическая модель прогноза пассажиропотоков в городской транспортной среде // Экономика и математические методы. 1969. - Т.5, С. 744-757.

43. Расчет нагрузки сетей пассажирского транспорта в городах. Под ред. к.т.н. А.Е. Роговина. - Минск: изд. БГУ, 1975. - 103 с.

44. Рикберг Г.С. К методике моделирования внутригородских трудовых связей. - В кн.: Город и пассажир. - Л.: Стройиздат, 1975. -48-51 с.

45. Соймина Е.Я. Разработка динамических моделей пассажиропотоков и их применение для управления нагрузками на сети общественного транспорта: Дис. канд. техн. наук. - Алма-ата, 1988.-182 с.

46. Стрельников А.И. Программное обеспечение технического расчета системы городских путей сообщения представленной в сетевой форме (ЭВМ-«МИНСК-22»). - Вып. 2. - М.: Стройиздат, 1976.-135 с.

47. Фаянс О.Г. Математические модели формирования пассажирских транспортных потоков. - В кн.: Математические методы в управлении городскими транспортными системами. Институт социально-экономических проблем. - Л.: Наука, 1979. -6-21 с.

48. Шапошников СВ. Методика расчета пассажиропотоков в городах. Дис. канд. эконом, наук. - М., 1969. - 179 с.

49. Яковлев Л.А. Программное обеспечение технического расчета системы городских путей сообщения представленной в сетевой форме (ЭВМ-«МИНСК-22»). - Вып. 1. - М.: Стройиздат, 1976.-135 с.

Та ін.
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Фрагмент из теории

Совокупный эффект влияния этих факторов показан на рис. 2.5. Минимально эффективный объем выпуска из расчета производственных затрат соответствует объему...

Facebook-страница

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер