Главная Содержание книг Транспортні технології і логістика. Книга 2. Теорія і практика дисципліни «Логістика». Горяїнов О.М. (2013, 432с.)

Фрагмент из кейса

Санди Нукерк — операционный аналитик фирмы Mannix Model Markets (сеть бакалейно-гастрономических магазинов с административным центром в Омахе, штат...
Структура логистической деятельности на предприятии ОАО «Боец» Московский компрессорный завод «Боец» относится к группе традиционных организаций, где...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR
 

Разместить рекламу на сайте

 

 


Транспортні технології і логістика. Книга 2. Теорія і практика дисципліни «Логістика». Горяїнов О.М. (2013, 432с.)

Font Size Larger Font Smaller Font
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание книг (логистика, транспорт и др.)
08.02.2021 22:23

ПОСИЛАННЯ

 

Горяїнов О.М. Транспортні технології і логістика. Книга 2. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для транспортних технологів): Підручник. – Харків: ХНТУСГ ім.П.Василенка, 2013. – 432 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У підручнику викладено матеріали з теорії і практики логістики: розглянуто основні поняття логістики, структура і характеристики логістичних систем; розкрито функціональні особливості управління закупівлями, запасами, розподілом товарів, сервісом; представлені особливості складської і транспортної підсистем; наведено блок практичних занять і курсова робота за окремими логістичними завданнями.

Призначений для студентів, які навчаються за напрямом підготовки “Транспортні технології”. Матеріал підготовлено в відповідності до стандарту освіти. Буде корисним для аспірантів, викладачів управлінських спеціальностей вузів і шкіл бізнесу, підприємцям, менеджерам з логістики, державним службовцям та всім іншим працівникам, які цікавляться питаннями логістики.

Книгу можно скачать по ссылкам ниже

https://drive.google.com/file/d/1k-ZQ_spFy_yYeVCAd5OySPDQ5t2TNO5y/

http://bit.ly/Book-t06b-2013-Goryainov

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

6

ЧАСТИНА 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЛОГІСТИКИ Й ВИМОГИ ДО ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

8

Тема 1. Логістичні системи

8

1.1 Виникнення і розвиток логістики

8

1.2 Характеристика логістичної системи

13

1.3 Логістична мережа

17

1.4 Організаційна структура логістичної системи

20

1.5 Корпоративна інформаційна система

25

Питання для перевірки знань.

29

Тема 2. Управління якістю

31

2.1 Поняття якості

31

2.2 Система якості

35

2.3 Сертифікація систем якості

40

Питання для перевірки знань

44

ЧАСТИНА 2. УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ФУНКЦІЯМИ ЛОГІСТИКИ

46

Тема 3. Управління закупівлями

46

3.1 Маркетингове дослідження ринку

46

3.2 Планування випуску товарів. Дослідження товарів

50

3.3 Дослідження ринку постачальників. Аналіз постачальників. Вибір постачальників

58

3.4 Визначення оптимального розміру партії товарів. Строки поставок, план закупівель

66

Питання для перевірки знань

75

Тема 4. Управління запасами

78

4.1 Види запасів. Розрахунок потреби в запасах

78

4.2 Приймання товарів. Система контролю запасів. Система інформаційного обміну

84

4.3 Стратегії управління запасами

91

Питання для перевірки знань

98

Тема 5. Управління розподілом товарів

100

5.1 Основні положення розподільчої логістики. Схеми каналів розподілу

100

5.2 Планування і оптимізація розподілу. Вибір схеми каналів розподілу

108

Питання для перевірки знань

114

Тема 6. Управління сервісом

116

6.1 Логістичний сервіс

116

6.2 Оцінка рівня логістичного сервісу

122

Питання для перевірки знань.

129

ЧАСТИНА 3. СКЛАДСЬКА І ТРАНСПОРТНА ПІДСИСТЕМИ

130

Тема 7. Організація системи складів

130

7.1 Складська мережа

130

7.2 Вибір місця для складу

136

7.3 Визначення розміру складу

144

Питання для перевірки знань

153

Тема 8. Вимоги до процесу перевезень у логістичній системі

155

8.1 Вимоги до технологічного процесу перевезень у логістичній системі

155

8.2 Забезпечення функціонування логістичної системи

165

Питання для перевірки знань

173

ЧАСТИНА 4. ПРАКТИКУМ

176

Розділ 1. Практичні заняття

176

Практичне заняття №1. Логістика як наука і сфера професійної діяльності

176

Практичне заняття №2. Інформаційні потоки на складі підприємства оптової торгівлі

187

Практичне заняття №3. Оцінка якості транспортного обслуговування

192

Практичне заняття №4. Вибір територіально віддаленого постачальника на основі аналізу повної вартості

201

Практичне заняття №5. Контроль у сфері закупівельної діяльності й ухвалення рішення щодо розміщення замовлень

207

Практичне заняття №6. Управління запасами із застосуванням аналізу ABC і XYZ

214

Практичне заняття №7. Розміщення товарів на складі

222

Практичне заняття №8. Ухвалення рішення про користування послугами найманого складу

227

Практичне заняття №9. Розрахунок точки беззбитковості діяльності складу

231

Практичне заняття №10. Визначення розмірів технологічних зон складу

235

Практичне заняття №11. Розрахунок величини сумарного матеріального потоку і вартості вантажопереробки на складі

242

Практичне заняття №12. Розрахунок параметрів системи управління запасами

251

Практичне заняття №13. Вибір стратегії управління запасами

257

Практичне заняття №14. Визначення оптимального терміну заміни транспортного засобу

263

Практичне заняття №15. Розрахунок доцільності придбання промисловим підприємством власного транспорту

267

Практичне заняття №16. Розрахунок оптимального числа терміналів і відстаней перевезень

271

Практичне заняття №17. Вибір перевізника за методом вартісної оцінки і методом абстрактного перевізника

276

Практичне заняття №18. Організація транспортного обслуговування виробничого процесу

279

Розділ 2. Курсове проектування

283

1. Загальні положення

283

2. Вибір місця розташування розподільчого центру

284

3. Вибір транспортного перевізника

291

4. Організація функціонування транспортно-складської підсистеми

296

5. Організація транспортного обслуговування учасників логістичної системи

304

6. Вимоги до оформлення і захисту курсової роботи

309

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

310

ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

312

СКОРОЧЕННЯ

324

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

325

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

332

Додаток А. Довідкові дані до практичного заняття №1 (до тесту №1)

336

Додаток Б. Дані до практичного заняття №1 (до тесту №2)

341

Додаток В. Довідкові дані до практичного заняття №2

342

Додаток Г. Довідкові дані до практичного заняття №3 (характеристика параметрів якості доставки вантажів)

345

Додаток Д. Приклад завдання на курсову роботу

350

Додаток Е. Розрахунок координат розподільчого центру

353

Додаток Ж. Вихідні дані для розрахунку найкоротших відстаней

354

Додаток З. Результати розрахунку найкоротших відстаней

355

Додаток К. Графіки зберігання товарів

358

Додаток Л. Результати визначення маршрутів руху

361

Додаток М. Приклад титульного листа

369

Додаток Н. Приклад презентації курсової роботи

370

Додаток О. Приклад доповіді

386

Додаток П. Стандартні вимоги до дисципліни

388

Додаток Р. Приклади документів дисципліни

393

Програма навчальної дисципліни (ХНАМГ, 2006)

393

Робоча програма навчальної дисципліни (ХНАМГ, 2007)

399

Робоча програма навчальної дисципліни (ХНТУСГ, 2012)

406

Додаток С. Приклад розподілу самостійної роботи студента

422

Додаток Т. Приклад тестових завдань з дисципліни

425

Додаток У. Приклад слайдів для викладання лекційного матеріалу з використанням мультимедійного обладнання

430

Додаток Х. Дані про автора

432

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Альбеков А.У., Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. - Ростов-на-Дону:Феникс, 2001. – 512с.

2. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2005. – 432с.

3. Багиев Г.Л., Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности. Уч. пособие/ Под общ. ред. проф. Г.Л.Багиева. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. - 231 с.

4. Бауэрсокс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2001. - 640 с.

5. Биктимиров Р., Гречишников В., Дырин С., Гумеров А. и др. Управление качеством, персоналом и логистика в машиностроении: Уч. пособие. 2-е изд. – СПб.:Питер, 2005. – 256с.

6. Волгин В.В. Кладовщик: Устройство складов. Складские операции. Управление складом. Нормативные документы. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:Ось-89, 2005. – 336с.

7. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – М.:ИВЦ «Маркетинг», 1998- 228с.

8. Гаджинский А.М. Современный склад. Организация, технология, управление и логистика: учебно-практическое пособие. – М.:ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2005. – 176с.

9. Горяїнов О.М. Практика вантажних перевезень і логістики: Навчальний посбіник. – Харків:Вид-во «Кортес-2001», 2008. – 323с.

10. Грузовые автомобильные перевозки / Воркут А. И.— 2-е изд., перераб. и доп.— К.: Вища шк., 1986.— 447 с.

11. Дыбская В.В. Управление складом в логистической системе. - М.:КИА центр, 2008. – 110с.

12. Зеваков А.М. Логистика материальных запасов и финансовых активов. – СПб.:Питер, 2005. – 352с.

13. Костоглодов Д.Д., Саввиди И.И., Стаханов В. Н. Маркетинг и логистика фирмы. - М.: Изд-о «ПРИОР», 2000. - 128 с.

14. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг: Підручник. – 2-ге вид. – Львів:Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 472с.

15. Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров. Учебно-практическое пособие. – М.:Книжный мир. 2005. – 432с.

16. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах: Учеб.пособие / Под ред.д-ра техн.наук, проф. Л.Б.Миротина. – М.:Юристь, 2002. – 414с.

17. Логистика: Уч.пособие / Под ред.проф.Б.А.Аникина. – М.:ИНФРА-М, 2002. – 220с.

18. Лукинский В.С. Логистика автомобильного транспорт: концепция, методы, модели / В.С. Лукинский, В.И. Бережной, Е.В. Бережная и др.- М.: Финансы и статистика, 2002. – 280с.

19. Манжай И.С. Логистика: Коспект лекций. – М.:Приор-издат, 2005. – 144с.

20. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 495с.

21. Николайчук В.Е. Логистика в сфере распределения. – СПб:Питер, 2001. – 160с.

22. Николайчук В.Е. Логистика. – СПб.:Питер, 2001. – 160с.

23. Родионов В.Н., Туровец О.Г., Федоркова Н.В. Логистика: Конспект лекций. – М.:ИНФРА-М, 2002. – 160с.

24. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.:ИНФРА-М, 2001. – 608с.

25. Степанов В.И. Логистика: учеб. – М.:ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2006. – 488с.

26. Стерлигова А.Н. Прогнозирование запасов // Логистик&Система. - №10. – 2006. - с. 72-78.

27. Федюкин В.К. Управление качеством процессов. – СПб.:Питер, 2004. – 208с.

28. Фомичев С.К. и др. Основы управления качеством: Уч. пособие / С.К.Фомичев, А.А.Старостина, Н.И.Скрябина. – 2-е изд., стереотип. – К.:МАУП, 2002. – 192с.

29. Чеботаев А. А. Логистика. Логистические технологии: Уч. пособие. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2002. — 172 с.

30. Чудаков А.Д. Логистика: Учебник. – М.:Изд-во РДЛ, 2001. – 480с.

31. http://education.kulichki.net/ - сайт бесплатного образования

 
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Последние новости на сайте

В программе конференции будет представлен лучший украинский и мировой опыт. Среди опросов: Европейские кейсы почтово-логистических решений для бизнеса и...
Всеукраинский День Логиста традиционно соберет более 300 собственников и управленцев логистических компаний, чтобы обменяться опытом...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Спрос на продукт постоянен и равен 20 единицам в неделю, затраты на повторное размещение заказа составляют 125 ф. ст., а затраты на...
Исходные данные для расчета: расстояние груженой ездки = 15 км, первый нулевой пробег = 5 км, а второй = 10 км. На маршруте...

Facebook-страница

 Your-task  

Фрагмент из задачи

Обосновать оптимальное число погрузчиков, необходимое для загрузки автомобилей, прибывающих на склад (базу) по следующим...
Спрос на продукт постоянен и равен 20 единицам в неделю, затраты на повторное размещение заказа составляют 125 ф. ст., а затраты на...

 

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

 

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

 

Результаты тестов

Последние результаты
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 73.00 %
<->(ПП) Тема 03. Обследов. и оптимиз. пассажиропот. (21 тест.заданий) 76.19 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 50.00 %
Перейти к тестам
Проект работает
12 years, 8 months, 24 days.

Выберите более эффективный вариант системы складирования на основе показателя общих затрат при следующих...
Определить оптимальное место расположения распределительного центра при следующих...
Обосновать оптимальное число погрузчиков, необходимое для загрузки автомобилей, прибывающих на склад (базу) по следующим...
Рассчитать интервал времени между заказами, если потребность в ДВП составляет 3000 м2, а оптимальный размер заказа - 110 м2....
Определяя размер заказа, нужно соотнести расходы на содержание запасов и расходы на размещение заказов. Средний объем запасов равен половине размера...
Классификация продуктов (рынков). Цель классификации продуктов/рынков — повысить эффективность управления запасами за счет более целесообразного и...
Метод промежуточного уравновешивания является модификацией метода наименьших общих затрат и включает в себя корректирующий прием, получивший образное...
Логистический и маркетинговый менеджмент в существенной степени зависят от так называемого жизненного цикла товара, в котором выделяют определенные...
Московский книжный магазин ООО «Адонис» находится недалеко от станции метро «Филевский парк». Можно сказать, что это небольшой районный магазин....
В 1990 г. на Пушкинской площади в Москве открылся самый крупный в мире ресторан компании McDonald's — на 700 мест. Управление им осуществляют совместно...
Торговый дом книги (ТДК) «Москва» — один из крупнейших книжных магазинов столицы. Коротко сформулируем его основные особенности, влияющие на формирование...
ВАА управляет семью аэропортами в Великобритании, в том числе тремя лондонскими аэропортами: в Хитроу, Гетуике и Станстеде. К апрелю 2000 г. ВАА за год...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2021. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер