Главная Содержание книг Транспортні технології і логістика. Книга 3. Теорія і практика дисципліни «Управління ланцюгом постачань». Горяїнов О.М. (2013, 301с.)

Продающие страницы, повышение конверсии

Фрагмент из кейса

Рэнди Коулман, закупщик товаров для ремонта и содержания компании Powdered Metal Products (РМР), был озадачен поиском второго источника специального...
Один из крупнейших производителей автомобилей в мире продает миллионы единиц своей продукции в год коммерческим заказчикам, имеющим парки автомобилей в...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR
 

Разместить рекламу на сайте

 

 


Транспортні технології і логістика. Книга 3. Теорія і практика дисципліни «Управління ланцюгом постачань». Горяїнов О.М. (2013, 301с.)

Font Size Larger Font Smaller Font
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание книг (логистика, транспорт и др.)
08.02.2021 22:40

ПОСИЛАННЯ

 

Горяїнов О.М. Транспортні технології і логістика. Книга 3. Теорія і практика дисципліни «Управління ланцюгом постачань» (для транспортних технологів): Навчальний посібник. – Харків: ХНТУСГ ім.П.Василенка, 2013. – 301 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У навчальному посібнику викладено матеріали з теорії і практики логістики в умовах поширення концепції управління ланцюгом постачань: розглянуто характеристики логістичних систем, підходи і методи щодо оцінки й вибору логістичних систем та інформаційної підсистеми; наведено вимоги до процесу перевезень, інформаційної підтримки та організації фінансових потоків; представлено практичні заняття, курсова і розрахунково-графічна роботи.

Призначений для студентів, які навчаються за напрямом підготовки “Транспортні технології”. Матеріал підготовлено в відповідності до стандарту освіти. Буде корисним для аспірантів, викладачів управлінських спеціальностей вузів і шкіл бізнесу, підприємцям, менеджерам з логістики, державним службовцям та всім іншим працівникам, які цікавляться питаннями логістики.

Книгу можно скачать по ссылкам ниже

https://drive.google.com/file/d/1rd5uUEKe7T0JlSrbnOYo59u0aI20vq9h/

http://bit.ly/Book-t06c-2013-Goryainov

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

6

ЧАСТИНА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

8

Тема 1. Логістичні системи

8

1.1 Інтегроване планування ланцюгів постачань. Цілі управління ланцюгами постачань

8

1.2 Структура і сутність проектування матеріальних потоків макрологістичних систем

10

1.3 Bullwhip-ефект і ефективність SCM. Практичні приклади концепції SCM

16

Питання для перевірки знань

21

Тема 2. Критерії і обмеження в логістичних системах

24

2.1 Критерій безпеки в управлінні ланцюгом постачань

24

2.2 Принципи «абсолютного» й «прийнятного» ризику. Перешкоди для глобальної логістики

28

2.3 Постановка завдання планування і оперативного управління логістичним ланцюгом. Фактори невизначеності

34

Питання для перевірки знань

38

ЧАСТИНА 2. ОЦІНКА І ВИБІР ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

40

Тема 3. Оцінка варіантів системи

40

3.1 Логіка аналізу ризику в ланцюгу постачань

40

3.2 Основні показники ефективності функціонування логістичних систем

42

3.3 Показники, що характеризують структуру й розмір техніко-технологічних елементів системи (на прикладі контейнерного парку)

47

Питання для перевірки знань

51

Тема 4. Вибір логістичної системи

53

4.1 Методи вирішення завдань планування і управління логістичними ланцюгами

53

4.2 Методологія комплексного моделювання логістичних ланцюгів

57

Питання для перевірки знань

62

Тема 5. Вибір інформаційної підсистеми

64

5.1 Інформаційні технології для SCM

64

5.2 Система оцінки інформаційних ресурсів

68

5.3 Методика аналізу і проектування складу й руху інформаційних потоків у логістичній системі

70

Питання для перевірки знань

74

ЧАСТИНА 3. ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

76

Тема 6. Вимоги до процесу перевезень

76

6.1 Техніко-технологічне нормування транспортно-логістичного комплексу

76

6.2 Можливі варіанти роботи автомобілів з обслуговування контейнерного терміналу

81

Питання для перевірки знань

85

Тема 7. Вимоги до системи інформаційної підтримки

87

7.1 Вимоги до інформаційних ресурсів

87

7.2 Системні вимоги й структура інформаційних ресурсів

92

7.3 Створення інформаційної прозорості в ланцюгу постачань

94

Питання для перевірки знань

100

Тема 8. Вимоги до організації фінансових потоків

102

8.1 Формування ефективних ланцюгів цінностей і скорочення зв'язаності капіталу

102

8.2 Інтеграція фінансових і фізичних ланцюгів постачань

110

Питання для перевірки знань

113

ЧАСТИНА 4. ПРАКТИКУМ

115

Розділ 1. Практичні заняття

115

Практичне заняття №1. Алгоритм вирішення управлінських проблем

115

Практичне заняття №2. Оцінка ефективності функціонування інтегрованих логістичних систем

119

Практичне заняття №3. Раціоналізація руху товарів спиртних напоїв

129

Практичне заняття №4. Визначення характеристик постачання підприємств

136

Практичне заняття №5. Організація роботи підприємств у рамках єдиної економічної системи

142

Практичне заняття №6. Стимулювання колективу

148

Практичне заняття №7. Розробка організаційної структури підприємства

163

Розділ 2. Курсове проектування

168

1. Загальні положення

168

2. Визначення характеристик районів реалізації товарів

169

3. Вибір критерію ефективності

172

4. Розрахунок обсягу продаж і доходів від реалізації товарів

174

5. Розрахунок транспортних витрат

176

6. Розрахунок витрат на зберігання, переробку вантажів і реализацію товарів

179

7. Вибір схеми функціонування логістичної системи.

183

8. Вимоги до оформлення і захисту курсової роботи

188

Розділ 3. Розрахунково-графічна робота

189

1. Загальні положення

189

2. Розрахунок транспортних витрат

190

3. Розрахунок витрат на зберігання, переробку вантажів і реализацію товарів

195

4. Вибір схеми функціонування логістичної системи

202

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

204

ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

206

СКОРОЧЕННЯ

215

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

217

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

222

Додаток А. Приклад завдання на курсову роботу

225

Додаток Б. Інструкція по роботі із статистичним пакетом STATISTICA

229

Додаток В. Результати обробки даних у статистичному пакеті STATISTICA

233

Додаток Г. Приклад презентації курсової роботи

234

Додаток Д. Приклад завдання на розрахунково-графічну роботу

245

Додаток Е. Стандартні вимоги до дисципліни

248

Додаток Ж. Приклади документів дисципліни

251

Програма навчальної дисципліни (ХНАМГ, 2007)

251

Робоча програма навчальної дисципліни (ХНАМГ, 2008)

256

Робоча програма навчальної дисципліни (ХНТУСГ, 2012)

263

Додаток З. Приклад розподілу самостійної роботи студента

278

Додаток К. Приклад тестових завдань з дисципліни

281

Додаток Л. Приклад слайдів для викладання лекційного матеріалу з використанням мультимедійного обладнання

299

Додаток М. Дані про автора

301

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: Учебник. – М.: Изд-во «Проспект», 2005. – 432с.

2. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера. Навч. Посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 304с.

3. Баркалов С.А., Бабкин В.Ф., Щепкин А.В. Деловые имитационные игры в организации и управлении: Уч. пособие. - М.: Изд-во АСВ, 2003. - 200 с.

4. Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2001. - 640 с.

5. Боровиков В. STATISTICA: Искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов. – СПб.:Питер, 2001. – 656с.

6. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – 2-е изд., перераб и доп. – М.:Изд.-книготорговый центр «Маркетинг», 2001. – 180с.

7. Джонсон Д. и др. Современная логистика, 7-е изд.: Пер.с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. – 624с.

8. Долгов А.П., Козлов В.К., Уваров С.А. Логистический менеджмент фирмы: концепция, методы и модели: Уч. пособие. – СПб.:Изд.дом “Бизнес-пресса”, 2005. – 384с.

9. Иванов Д.А. Логистика. Стратегическая кооперация. – М.:Вершина, 2006. – 176с.

10. Интегрированная логистика накопительно-распределительных комплексов (склады, транспортные узлы, терминалы): Учебник / Под общ ред Л.Б.Миротина. – М.:Изд-во «Экзамен», 2003. – 448с.

11. Логистические транспортно-грузовые системы: Учебник / В.И.Апатцев, С.Б.Левин, В.М.Николашин и др.; Под ред. В.М.Николашина. – М.:Изд. центр «Академия», 2003. – 304с.

12. Логистические цепи сложно технологических производств: Уч. пособие Л.Б. Миротин, В.А.Корчагин, С.А.Ляпин, А.Г.Некрасов. – М.:Изд-во «Экзамен», 2005. – 288с.

13. Маликов О.Б. Деловая логистика. – СПб.: Политехника, 2003. – 223с.

14. Методы исследований и организация экспериментов / Под ред.проф. К.П.Власова. – Харьков.:Изд-во «Гуманитарный центр», 2002. – 256с.

15. Миротин Л.Б. Эффективная логистика. / Л.Б.Миротин, Ы.Э.Ташбаев, О.Г.Порошина. – М.:Изд-во «Экзамен», 2003. – 160с.

16. Миротин Л.Б., Некрасов А.Г. Логистика интегрированных цепочек поставок: Учебник. – М.:Изд-во «Экзамен», 2003. – 256с.

17. Нагловский С.Н. Логистика проектирования и менеджмента производственно-коммерческих систем. – Калуга:Манускрипт, 2002. – 336с.

18. Невесенко В. И. и др. Моделирование хозяйственного механизма. Де­ловые игры: Учеб. пособие/В. И. Невесенко, Н. М. Макеева, Л. С. Шляхова.— К.: Выща шк , 1991.—141 с.

19. Николайчук В. Е. Логистика. — СПб: Питер, 2001. — 160с.

20. Практикум по экономике организации (предприятия): Уч.пособие / Под ред.проф.П.В.Тальминой и проф.Е.В.Чернецовой. – М.:Финансы и статистика, 2003. – 464с.

21. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління ланцюгом постачань» (для студентів денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 100400 (070101) – «Транспортні технології», спеціальностей 7.100402, 8.100402, 7.100403, 8.100403) / Укл.: О.М.Горяїнов. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 36с.

22. Роберт Б.Хэндфилд, Эрнест Л.Николс. Реорганизация цепей поставок. Создание интегрированных систем формирования ценности. М.:Изд. дом «Вильямс», 2003. – 416с.

23. Родкина Т.А. Информационная логистика. – М.:Экзамен, 2001. – 288с.

24. Сборник деловых игр, конкретных ситуаций и практических задач: Метод.пособие В.И.Матирко, В.В.Поляков, И.М.Стариков, Ю.А.Ткаченко; Под ред В.И.Матирко. – М.:Высш.шк., 1991. – 255с.

25. Системы и моделирование. Д.Н.Хорафас. Под ред. И.Н.Коваленко. -М.: Мир, 1967. – 420с.

26. Сковронек Чеслав, Сариуш-Вольський Здзислав. Логистика на предприятии. – М.:Финансы и статистика, 2004. – 400с.

27. Управление продажами в условиях конкуренции: (от маркетинга к логистике) / Н.К.Моисеева, А.И.Клевлин, И.А.Быков; под ред. Н.К.Моисеевой. – М.:Изд-во «Омега-Л, 2006». – 358с.

28. Шапиро Дж. Моделирование цепи поставок / Пер с англ. под ред. В.С.Лукинского – СПб.:Питер, 2006. – 720с.

29. Штерн, Льюис, В., Эль-Ансари, Адель, И., Кофлан, Энн, Т. Маркетинговые каналы, 5-е изд.: Пер с англ. – М.:Изд. дом «Вильямс», 2002. – 624с.

30. Эффективность логистического управления: Учебник для вузов / Под общ.ред. д.т.н., проф.. Л.Б.Миротина. – М.:Изд-во “Экзамен”, 2004. – 448с.

 
Более поздние похожие материалы:

 

Последние новости на сайте

Пусть вас не прельщает цена машины на аукционе. Это наименьшая из всех трат. На оплату услуг посредников, транспортировки и таможенного...
Представлены наиболее интересные посты за январь 2021 года (34 поста). Посты размещаются в группе на Фейсбук «Теория и практика логистики и...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Затраты на поставку единицы продукции = 15 денежных единиц, годовые потребления = 1200 единиц, годовые затраты на...
Warwick Supplies планирует расширить свою деятельность и начать работать в Европе. Компания рассматривает ряд вариантов, каждый из...

Facebook-страница

Фрагмент из задачи

Средний спрос на продукт составляет 200 единиц в неделю со среднеквадратическим отклонением 40 единиц. Запас проверяется каждые 4...
Определить целесообразность применения тягача или автомобиля, если грузоподъемность каждого из них — 5 т, техническая скорость...

 

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

 

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

 

Результаты тестов

Последние результаты
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 59.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 66.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 76.00 %
Перейти к тестам
Проект работает
12 years, 0 months, 3 days.

Определить экономичный размер заказа, если расходы на поставку единицы материалов составляют 8,33 денежной единицы/единицу,...
Определить оптимальное место расположения распределительного центра при следующих...
Компания Semple-Brown собирает кухонные столы, закупая для этого ножки (4 шт. на стол) и столешницы. Время выполнения заказов на...
Компания Zambracci Transport должна составить график выполнения шести работ, для которых требуется специальный кран, позволяющий...
Вероятности остатков Рi(t) различного количества i контейнеров, определяемые из системы уравнений (3.54), представлены на рис....
Організація логістики на підприємствах, в логістичних системах, логістичних ланцюгах поставок становить істотний чинник як організаційне забезпечення...
Как уже было сказано, автомобильный транспорт является универсальным, и вследствие этого он используется во многих областях экономики. Грузовые перевозки...
Основываясь на логических заключениях, легко перечислить множество преимуществ транзитной рекламы перед другими ее видами. Однако при освоении...
В 1990 г. на Пушкинской площади в Москве открылся самый крупный в мире ресторан компании McDonald's — на 700 мест. Управление им осуществляют совместно...
ТОО «Книги» — книжный магазин универсального типа, ведущий свою торговую деятельность в г. Реутове Московской области. Он был открыт в 1994 г. и до сих...
Millicra Electronic Components — крупный поставщик запасных частей для автомобильной отрасли. До 1997 г. ее операции в основном осуществлялись в...
Московский книжный магазин ООО «Адонис» находится недалеко от станции метро «Филевский парк». Можно сказать, что это небольшой районный магазин....

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2021. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер