Главная Профсловари (термины) Термінологічний словник - Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни Логістика (для менеджерів) (2009)

Продающие страницы, повышение конверсии

Фрагмент из кейса

Организация логистической деятельности на ОАО «Томский завод медицинского оборудования и инструментов» (ТЗМОИ) Общая информация ТЗМОИ осуществляет...
Салли Ньютон была единственным менед­жером по закупкам в Goodlife, оздоровитель­ном клубе с 19 центрами по всему Техасу. В феврале она думала о том, как...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR

Разместить рекламу на сайтеТермінологічний словник - Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни Логістика (для менеджерів) (2009)

Font Size Larger Font Smaller Font
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Профсловари (логистика, транспорт)

Метки (тэги, tags):

А


Аналіз - у широкому сенсі розуміється розкладання (декомпозиція) досліджуваного об'єкта або процесу на частини (елементи) з метою економічного, фінансового, технічного і т.ін. досліджень цих частин. 

 

В


Вантажний термінал - спеціальний комплекс споруд, персоналу, технічних і технологічних устроїв, організаційно взаємопов'язаних і призначених для виконання логістичних операцій, пов'язаних з прийомом, навантаженням-розвантаженням, зберіганням, сортуванням, вантажопереробкою різних партій вантажів, а також комерційно-інформаційним обслуговуванням вантажоодержувачів, перевізників та інших логістичних посередників у мульти-, інтермодальних та інших перевезеннях.

Взаєморозуміння з покупцем - щирий інтерес до покупця, можливість для контактного персоналу звикнути до ролі покупця і знати його потреби (вимоги).

Виробничі запаси - це запаси МР і НВ, призначені для забезпечення виконання виробничого розкладу в межах виробничо-технологічних підрозділів фірми.

 

Відповідальність - бажання допомогти покупцю, гарантії виконання сервісу.

Відчутність - те фізичне середовище, у якому представлений сервіс, зручності, оргтехніка, устаткування, вид персоналу і т.п.

 

Г


Гомоморфні моделі - це моделі, в основі яких лежить неповна часткова подібність моделі досліджуваному об'єкту.

 

Д


Дефініція - коротке визначення.

Дистрибутивна мережа - повна множина дистрибутивних каналів.

Дистрибутивний канал - впорядкована множина ЛЛС, що включає в себе всі логістичні ланцюги і їхні ділянки, що проводять матеріальні потоки ГП одного найменування (або асортиментів), а також супутній сервіс від фірми-виробника до кінцевих або проміжних споживачів.

Дистрибуція - це комплексна логістична активність (логістична функція), що полягає в просуванні ГП від виробників до кінцевих (або проміжних) споживачів, організації продажів, передпродажного й післяпродажного сервісу.

Диференціація - позиціювання на ринку збуту продукції (послуг), де фірма встановлює себе, як єдину у своєму роді перед наявними і потенційними покупцями.

Дослідження операцій є застосування різних наукових методів, засобів і інструментів до проблем, що виникають при виконанні операцій системою, щоб забезпечити оптимальне рішення цих проблем при управлінні системою.

Доступність - легкість установлення контактів з постачальниками сервісу, зручний для покупця час надання послуг.

 

Е


Економічна система - складна динамічна система, що частково або повністю охоплює процеси виробництва, обміну, розподілу, споживання матеріальних благ.

 

З


Закінченість - володіння необхідними навичками й компетентністю, знаннями для виконання сервісу.

Закон Парето (правило «80-20») - в переважній більшості випадків обмежене число елементів (20%) явища на 80% обумовлює його виникнення.

Залежний попит - попит на певний виріб впливає на попит на інший виріб.

Запаси в постачанні - це МР, що перебувають у логістичних каналах (ланцюгах) від постачальників до складів МР товаровиробника, призначені для забезпечення виробництва ГП.

Застарілі (неліквідні) запаси - морально застарілі товари, що не знаходять збуту (утворюються, коли логістичні цикли у виробництві й дистрибуції не збігаються з життєвим циклом товару).

Збутові (товарні) запаси - це запаси ГП, що перебувають на складах ГП фірми-виробника й у дистрибутивній мережі та призначені для задоволення попиту споживачів (продажу).

 

І


Ізоморфні моделі - це моделі, що включають усі характеристики об'єкта - оригіналу, здатні, власне кажучи, замінити його.

Інформаційний потік - це потік повідомлень у мовній, документарній (паперовій й електронній) і іншій формі, що генерується вихідним матеріальним потоком у розглянутій ЛС, між ЛЛС або ЛС і зовнішнім середовищем, і призначений для реалізації керуючих функцій.

Інформаційний потік відповідає матеріальному потоку і розгля­дається як сукупність повідомлень, необхідних для управління та конт­ролю за логістичними операціями, які циркулюють в логістичних систе­мах, між ними та у відносинах із зовнішнім середовищем.

 

К


Кастомізація - процес сортування й групування продуктів в унікальні комбінації, які задовольняють специфічні запити споживачів.

Кібернетичний підхід полягає в тому, що всяке цілеспрямоване поводження розглядається як керування.

Комунікабельність - здатність розмовляти мовою, що зрозуміла покупцю.

Консолідація - вид логістичної операції з групування декількох дрібних відправлень, що відвантажуються в одне місце призначення, відповідно вантажопідйомності транспортних засобів.

Контейнеризація - застосування контейнерів у фізичному розподілі.

Концентрація (або консолідація) - збір великих кількостей одного продукту або декількох різних продуктів таким чином, щоб вони негайно могли бути продані (розподілені) групою.

 

Л


Ланка логістичної системи (ЛЛС) - деякий економічний і (або) функціонально відокремлений об'єкт, що не підлягає подальшої декомпозиції в рамках поставленого завдання аналізу або побудови ЛС (виконуючий свою локальну мету, пов'язану з певною логістичною функцією (ЛФ) (інша назва - комплексна активність) і логістичною операцією (ЛО) (інша назва - елементарна активність)).

Логістика - це наука про управління матеріальними потоками і супутніми потоками (інформаційними, фінансовими, сервісними та іншими) у логістичній системі.

Логістикоспроможність - здатність системи до впровадження та використання теорії логістичного управління підприємством.

Логістична інформаційна система (ЛІС) - інтерактивна структура, що складається з персоналу, устаткування й процедур (технологій), об'єднаних зв'язаною інформацією, використаної логістичним менеджментом для планування, регулювання, контролю і аналізу функціонування ЛС

Логістична модель - будь-який образ, абстрактний або матеріальний, логістичного процесу або логістичної системи, використаний у якості їхнього замісника.

Логістична операція () - відособлена сукупність дій, скерована на перетворення матеріального та (чи) інформаційного потоку (складування, транспорту­вання, комплектація, навантаження, розвантаження, внутрішні переміщення сирови­ни, матеріалів, напівфабрикатів у виробничому процесі, а також збір, збереження та обробка даних інформаційного потоку тощо).

Логістична синергія - ефект взаємного підсилення зв'язків однієї логістичної системи з іншими.

Логістична система - адаптивна система зі зворотним зв'язком, що виконує ті або інші логістичні функції і операції, складається, переважно, з декількох підсистем і має досить розвинуті зв'язки із зовнішнім середовищем (промислове підприємство, тор­говельне підприємство, підприємство послуг, об'єднання підприємств, інфра­структуру міста, регіону, економіки окремої країни чи групи країн).

Логістична функція (комплексна активність) - укрупнена група логістичних операцій, спря­мована на реалізацію цілей системи (транспортування, складування, управ­ління замовленнями, пакування, управління запасами тощо).

Логістичний канал (як канал розподілу, збуту, руху товару) є частково впорядкованою сукупністю посередників (дилерів, фірм транспортно-експедиційного обслуговування тощо) для доведення матеріального потоку від конкретного виробника до його споживачів.

Логістичний ланцюг - це лінійно зінтегрована сукупність фізичних і юридичних осіб (постачальників, виробників, дистриб'юторів, транспорт­но-експедиційних організацій, складів загального користування тощо), які здійснюють логістичні операції з єдиною метою - щоб довести матеріа­льний потік від однієї логістичної системи до іншої (стосовно продукції виробничо-технічного призначення) чи до кінцевого споживача.

Логістичний продукт - комплекс побажань і очікувань споживачів, що практично означає переміщення і складування вантажу у логістичному ланцюзі поряд із іншими додатковими функціями, такими як пакування, страхування, кредитування поставок, ремонт і зберігання, кожна з яких відособлено може трактуватися як засіб надання відповідної логістичної послуги.

Логістичний сервіс нерозривно пов'язаний із процесом розподілу і являє собою комплекс послуг, що надаються у процесі поставки товарів.

Логістичний центр - це одна юридична особа, яка бере на себе виконання значної частини логістичних операцій (транспортування, складування, пакування, комісування, комплектацію тощо).

Логістичний цикл - час з моменту оформлення замовлення на постачання продукції до її доставляння на склади споживача.

Логістичні потоки - матеріальні, фінансові, інформаційні, а також людські потоки.

Логістичні процеси - процеси реалізації логістичних потоків у формі трансформації (трансферу, трансакції, циркуляції) параметрів простору, часу, форми, властивостей.

 

М


Математичне моделювання - процес установлення відповідності даному реальному об'єкту деякого математичного об'єкта, що називається математичною моделлю.

Матеріальний потік - об'єкт логістичних операцій та логістичних функ­цій - являє собою сукупність сировини, матеріалів, складових частин, напівфабрикатів, готових виробів, що рухаються від постачальників через виробничі та/чи дистрибуційні організації (підрозділи) до споживачів.

Матеріальні запаси (inventory) - продукція виробничо-технічного призначення, що перебуває на різних стадіях виробництва, вироби народного споживання та інші товари, що очікують вступу в процес внутрішнього споживання або споживання виробничого.

Матеріальні моделі відтворюють основні геометричні, фізичні, динамічні й функціональні характеристики досліджуваного явища або об'єкта.

Матриця - це наочна форма подання даних, форма, що розкриває внутрішні зв'язки між елементами, що допомагає з'ясувати і проаналізувати неспостережувані частини структури.

Машинозчитуємий штриховий код (bar-code) - це певна комбінація темних і світлих смуг (штрихів або пробілів), що дає можливість кодувати, зчитувати й розшифровувати інформацію стосовно товару (продукції) з використанням комп'ютерної техніки.

Мета логістики у фірмі - забезпечення загального менеджменту матеріальних і сервісних потоків, як основи для досягнення довгострокового успіху в бізнесі.

Мета моделювання - прогноз поведінки процесу або системи.

Метод - це шлях пізнання, що спирається на деяку сукупність раніше отриманих загальних знань (принципів).

Метод ABC - вся номенклатура МР (ГП) розташовується в порядку убування сумарної вартості всіх позицій номенклатури одного найменування на складі.

Місія - це той вихідний фундамент, що визначає всі подальші стратегічні й тактичні цілі й завдання фірми і прийняті на їхній основі рішення.

Мовні моделі - це словесні моделі в основі яких лежить набір слів (словник), очищених від неоднозначності. Цей словник зветься "тезаурус".

 

Н


Надійність - послідовність виконання «точно в строк», тобто, наприклад, у фізичному розподілі доставка потрібного товару в потрібний час у необхідне місце. Також надійність інформаційних і фінансових процедур, що супроводжують фізичний розподіл.

 

О


Об'єкт логістичного сервісу - це, з одного боку, сам товар у його фізичній формі, а з іншого - різні споживачі матеріального потоку.

Організаційна структура ЛС - якісно визначений, відносно стійкий порядок функціональних зв'язків між її ланками.

 

П


Палетизація - застосування палетів (піддонів) для перевезень ГП.

Підготовчий запас (частина запасу) - частина виробничого (збутового) запасу, призначена для підготовки МР (ГП) до виробничого або особистого споживання.

Плануванням потреби в матеріалах, деталях і вузлах (MRP) - використання методів залежного попиту в промисловій сфері (на виробництві).

Послуга, у загальному розумінні цього терміну, означає чиюсь дію, що приносить користь, допомогу іншому.

Поточний запас (частина запасу) - основна частина виробничого (збутового) запасу, призначена для забезпечення безперервності процесу виробництва (збуту) між двома суміжними поставками.

Предмет логістичного сервісу - це певний комплекс (набір) відповідних послуг.

Прогностика - це наукова дисципліна, що вивчає загальні принципи і методи прогнозування розвитку об'єктів будь-якої природи, закономірності процесу розробки прогнозів.

Продуктивна гармонізація - домовленість (угода) про характеристики і раціоналізацію й стандартизацію ОДО в усіх логістичних активностях.

Процес контролю - постійне або періодичне порівняння заданих (базових) характеристик і параметрів до поточних значень цих параметрів.

 

Р


Розсіювання (dispersion) - відправлення унікальних асортиментних груп ГП споживачам у заданий час і місце.

 

С


Сезонні запаси - це запаси МР і ГП, створювані й підтримувані при явно виражених сезонних коливаннях попиту або характеру виробництва.

Сервіс - робота з надання послуг, тобто із задоволення чиїх-небудь потреб.

Сервісні потоки - потоки послуг, що генеруються логістичною системою в цілому або її підсистемі (ланкою, елементом) з метою задоволення зовнішніх або внутрішніх споживачів організації бізнесу.

Синергічні зв'язки - зв'язки кооперації (інтеграції), що спричинюють появу додаткового ефекту, і цей ефект набирає форми логістичної синергії.

Системний підхід - це комплексне вивчення економіки як єдиного ці­лого з позиції системного аналізу.

Системотехніка - наука, що досліджує завдання реального створення складних систем управління.

Складські запаси - це запаси продукції, що перебувають на складах різного типу й рівня певних ЛЛС як внутріфірмових, так і логістичних посередників.

Спекулятивні запаси - створюються фірмами для МР (компонентів, напівфабрикатів) з метою захисту від можливого підвищення цін на них або введення протекціоністських квот або тарифів.

Специфікація (або відомість складу виробу) являє собою перелік певних кількостей компонентів, інгредієнтів і матеріалів, необхідних, щоб виготовити виріб.

Стратегічний фокус - прагнення фірми досягти конкурентної переваги в одному або декількох сегментах ринку за рахунок концентрації зусиль (фокусуванні) на певних стратегічних напрямках.

Стратегія (модель) управління запасами - сукупність правил, по яких приймаються рішення про планування, контроль і регулювання набору параметрів, пов'язаних із запасами.

Страховий або гарантійний запас (частина запасу) призначений для елімінування (виключення) логістичних і фінансових ризиків, пов'язаних з непередбаченими коливаннями попиту на ГП, невиконанням договірних зобов'язань із постачання МР (порушенням строків, обсягів поставок, якості що поставляють МР і т.ін.), збоями у виробничо-технологічних циклах та інших непередбачених обставинах.

Сучасний великий склад - це складна технічна споруда, що складається із численних взаємозалежних елементів, має певну структуру і виконує ряд функції по перетворенню матеріальних потоків, а також накопиченню, переробці й розподілу вантажів між споживачами.

 

Т


Транспортна логістика - оптимізація транспортних систем, вибір виду й типу транспортних засобів; визначення різноканальних маршрутів доставки; забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу.

Транспортні запаси (запаси в дорозі, транзитні запаси) - це запаси МР, НП або ГП, що перебувають у процесі транспортування від однієї ЛЛС до іншої або в межах однієї ЛЛС.

 

У


Увічливість - поводження постачальника сервісу, коректність, люб'язність контактного персоналу.

Унітізація - об'єднання невеликих партій вантажів для декількох клієнтів до повного завантаження транспортного засобу (дозволяє скоротити транспортні витрати).

 

Ф


Фізичний розподіл - всі операції, пов'язані з перетворенням безпосередньо матеріального потоку в ЛЛС дистрибутивної мережі.

 

Ц


Центр консолідації - центр, товари якого згруповані або розділені на частині, або в якому виконуються операції як групування, так і розділення.

 

JIТ (just-in-time) - це сучасна концепція побудови ЛС у виробництві (операційному менеджменті), постачанні й дистрибуції, заснована на синхронізації процесів доставки МР, НВ, ГП у необхідних кількостях на той час, коли ЛЛС у них потребують, з метою мінімізації витрат, пов'язаних із запасами.

"trade off" - коли одна складова витрат має тенденцію до пропорційного зростання, а інша складова - тенденцію до гіперболічного убування при збільшенні величини оптимізованого параметра.

 

Джерело: Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2009. – С. 280-288 (522 с.)

Скачать книгу можно по адресу – Логистика


Метки (тэги, tags):Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 26.01.2017 13:14
 

Последние новости на сайте

Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...
Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Warwick Supplies планирует расширить свою деятельность и начать работать в Европе. Компания рассматривает ряд вариантов, каждый из...
Associated Kitchen Furnishings управляет розничным магазином, где продаются самые разные кухонные гарнитуры. Спрос на гарнитуры имеет...

Facebook-страница

Фрагмент из задачи

Определить количество автомобилей для перевозки 500 т груза первого класса, если известно, что для перевозки используется автомобиль...
Из хранилища, расположенного в месте с координатами 120, 90, автомобиль должен доставить продукцию 12 заказчикам, координаты...

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группы на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Результаты тестов

Последние результаты
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 76.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 61.00 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 52.00 %
Перейти к тестам
Проект работает
11 years, 3 months, 29 days.

Предприятие торгует запасными частями к автомобилям определенной марки. Общий список запасных частей для автомобилей данной марки...
Компания ежемесячно приобретала определенный продукт. В июле у нее в запасе было восемь единиц этого продукта. Какова стоимость...
Определить целесообразность применения тягача или автомобиля, если грузоподъемность каждого из них — 5 т, техническая скорость...
Компания J. Mitchell в настоящее время имеет объем продаж 10 млн. ф. ст. в год, а уровень ее запасов составляет 25% объема продаж....
Пример вариантов направления одностороннего движения в микрорайоне показан на рис. 5.4. Здесь застройка, определяющая тяготение пешеходов, расположена...
Розничные торговые предприятия (классификация): - универмаги; - универсальные магазины; - магазины продукции повседневного...
Техническая группа включает в себя ряд критериев (рис. 3.10). Производственная мощность поставщика — возможность предприятия производить определенное...
Наиболее наглядным и удобным для анализа является представление многовариантного транспортно-технологического маршрута в виде ориентированного...
Логистика как наука, позволяющая рационализировать, направлять и ускорять материальные и иные экономические потоки, находит все большее применение в...
Московский книжный магазин ООО «Адонис» находится недалеко от станции метро «Филевский парк». Можно сказать, что это небольшой районный магазин....
Группа The Schenker Group была создана в Германии более чем 125 лет назад и с тех пор работает на международной арене. Потребителей из 1000 точек...
ВАА управляет семью аэропортами в Великобритании, в том числе тремя лондонскими аэропортами: в Хитроу, Гетуике и Станстеде. К апрелю 2000 г. ВАА за год...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер