Главная Профсловари (термины) Термінологічний словник - Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни Логістика (для менеджерів) (2009)

Результаты тестов

Последние результаты
<->(Лог-М) Тема 01. Основні поняття логістики (27 тест.завдань) 29.63 %
<-->Стоит ли Вам выбирать профессию менеджера по логистике? 65.00 %
<->(УЦП) Тема 08. Требования к организации финансовой поддержки (11 тест.заданий) 18.18 %
Перейти к тестам

Интересный факт

Власти столицы Китая рассматривают возможность введения платы для водителей автомобилей с целью улучшения ситуации с пробками на дорогах. Плата будет...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR
Термінологічний словник - Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни Логістика (для менеджерів) (2009)
Font Size Larger Font Smaller Font

А


Аналіз - у широкому сенсі розуміється розкладання (декомпозиція) досліджуваного об'єкта або процесу на частини (елементи) з метою економічного, фінансового, технічного і т.ін. досліджень цих частин. 

 

В


Вантажний термінал - спеціальний комплекс споруд, персоналу, технічних і технологічних устроїв, організаційно взаємопов'язаних і призначених для виконання логістичних операцій, пов'язаних з прийомом, навантаженням-розвантаженням, зберіганням, сортуванням, вантажопереробкою різних партій вантажів, а також комерційно-інформаційним обслуговуванням вантажоодержувачів, перевізників та інших логістичних посередників у мульти-, інтермодальних та інших перевезеннях.

Взаєморозуміння з покупцем - щирий інтерес до покупця, можливість для контактного персоналу звикнути до ролі покупця і знати його потреби (вимоги).

Виробничі запаси - це запаси МР і НВ, призначені для забезпечення виконання виробничого розкладу в межах виробничо-технологічних підрозділів фірми.

 

Відповідальність - бажання допомогти покупцю, гарантії виконання сервісу.

Відчутність - те фізичне середовище, у якому представлений сервіс, зручності, оргтехніка, устаткування, вид персоналу і т.п.

 

Г


Гомоморфні моделі - це моделі, в основі яких лежить неповна часткова подібність моделі досліджуваному об'єкту.

 

Д


Дефініція - коротке визначення.

Дистрибутивна мережа - повна множина дистрибутивних каналів.

Дистрибутивний канал - впорядкована множина ЛЛС, що включає в себе всі логістичні ланцюги і їхні ділянки, що проводять матеріальні потоки ГП одного найменування (або асортиментів), а також супутній сервіс від фірми-виробника до кінцевих або проміжних споживачів.

Дистрибуція - це комплексна логістична активність (логістична функція), що полягає в просуванні ГП від виробників до кінцевих (або проміжних) споживачів, організації продажів, передпродажного й післяпродажного сервісу.

Диференціація - позиціювання на ринку збуту продукції (послуг), де фірма встановлює себе, як єдину у своєму роді перед наявними і потенційними покупцями.

Дослідження операцій є застосування різних наукових методів, засобів і інструментів до проблем, що виникають при виконанні операцій системою, щоб забезпечити оптимальне рішення цих проблем при управлінні системою.

Доступність - легкість установлення контактів з постачальниками сервісу, зручний для покупця час надання послуг.

 

Е


Економічна система - складна динамічна система, що частково або повністю охоплює процеси виробництва, обміну, розподілу, споживання матеріальних благ.

 

З


Закінченість - володіння необхідними навичками й компетентністю, знаннями для виконання сервісу.

Закон Парето (правило «80-20») - в переважній більшості випадків обмежене число елементів (20%) явища на 80% обумовлює його виникнення.

Залежний попит - попит на певний виріб впливає на попит на інший виріб.

Запаси в постачанні - це МР, що перебувають у логістичних каналах (ланцюгах) від постачальників до складів МР товаровиробника, призначені для забезпечення виробництва ГП.

Застарілі (неліквідні) запаси - морально застарілі товари, що не знаходять збуту (утворюються, коли логістичні цикли у виробництві й дистрибуції не збігаються з життєвим циклом товару).

Збутові (товарні) запаси - це запаси ГП, що перебувають на складах ГП фірми-виробника й у дистрибутивній мережі та призначені для задоволення попиту споживачів (продажу).

 

І


Ізоморфні моделі - це моделі, що включають усі характеристики об'єкта - оригіналу, здатні, власне кажучи, замінити його.

Інформаційний потік - це потік повідомлень у мовній, документарній (паперовій й електронній) і іншій формі, що генерується вихідним матеріальним потоком у розглянутій ЛС, між ЛЛС або ЛС і зовнішнім середовищем, і призначений для реалізації керуючих функцій.

Інформаційний потік відповідає матеріальному потоку і розгля­дається як сукупність повідомлень, необхідних для управління та конт­ролю за логістичними операціями, які циркулюють в логістичних систе­мах, між ними та у відносинах із зовнішнім середовищем.

 

К


Кастомізація - процес сортування й групування продуктів в унікальні комбінації, які задовольняють специфічні запити споживачів.

Кібернетичний підхід полягає в тому, що всяке цілеспрямоване поводження розглядається як керування.

Комунікабельність - здатність розмовляти мовою, що зрозуміла покупцю.

Консолідація - вид логістичної операції з групування декількох дрібних відправлень, що відвантажуються в одне місце призначення, відповідно вантажопідйомності транспортних засобів.

Контейнеризація - застосування контейнерів у фізичному розподілі.

Концентрація (або консолідація) - збір великих кількостей одного продукту або декількох різних продуктів таким чином, щоб вони негайно могли бути продані (розподілені) групою.

 

Л


Ланка логістичної системи (ЛЛС) - деякий економічний і (або) функціонально відокремлений об'єкт, що не підлягає подальшої декомпозиції в рамках поставленого завдання аналізу або побудови ЛС (виконуючий свою локальну мету, пов'язану з певною логістичною функцією (ЛФ) (інша назва - комплексна активність) і логістичною операцією (ЛО) (інша назва - елементарна активність)).

Логістика - це наука про управління матеріальними потоками і супутніми потоками (інформаційними, фінансовими, сервісними та іншими) у логістичній системі.

Логістикоспроможність - здатність системи до впровадження та використання теорії логістичного управління підприємством.

Логістична інформаційна система (ЛІС) - інтерактивна структура, що складається з персоналу, устаткування й процедур (технологій), об'єднаних зв'язаною інформацією, використаної логістичним менеджментом для планування, регулювання, контролю і аналізу функціонування ЛС

Логістична модель - будь-який образ, абстрактний або матеріальний, логістичного процесу або логістичної системи, використаний у якості їхнього замісника.

Логістична операція () - відособлена сукупність дій, скерована на перетворення матеріального та (чи) інформаційного потоку (складування, транспорту­вання, комплектація, навантаження, розвантаження, внутрішні переміщення сирови­ни, матеріалів, напівфабрикатів у виробничому процесі, а також збір, збереження та обробка даних інформаційного потоку тощо).

Логістична синергія - ефект взаємного підсилення зв'язків однієї логістичної системи з іншими.

Логістична система - адаптивна система зі зворотним зв'язком, що виконує ті або інші логістичні функції і операції, складається, переважно, з декількох підсистем і має досить розвинуті зв'язки із зовнішнім середовищем (промислове підприємство, тор­говельне підприємство, підприємство послуг, об'єднання підприємств, інфра­структуру міста, регіону, економіки окремої країни чи групи країн).

Логістична функція (комплексна активність) - укрупнена група логістичних операцій, спря­мована на реалізацію цілей системи (транспортування, складування, управ­ління замовленнями, пакування, управління запасами тощо).

Логістичний канал (як канал розподілу, збуту, руху товару) є частково впорядкованою сукупністю посередників (дилерів, фірм транспортно-експедиційного обслуговування тощо) для доведення матеріального потоку від конкретного виробника до його споживачів.

Логістичний ланцюг - це лінійно зінтегрована сукупність фізичних і юридичних осіб (постачальників, виробників, дистриб'юторів, транспорт­но-експедиційних організацій, складів загального користування тощо), які здійснюють логістичні операції з єдиною метою - щоб довести матеріа­льний потік від однієї логістичної системи до іншої (стосовно продукції виробничо-технічного призначення) чи до кінцевого споживача.

Логістичний продукт - комплекс побажань і очікувань споживачів, що практично означає переміщення і складування вантажу у логістичному ланцюзі поряд із іншими додатковими функціями, такими як пакування, страхування, кредитування поставок, ремонт і зберігання, кожна з яких відособлено може трактуватися як засіб надання відповідної логістичної послуги.

Логістичний сервіс нерозривно пов'язаний із процесом розподілу і являє собою комплекс послуг, що надаються у процесі поставки товарів.

Логістичний центр - це одна юридична особа, яка бере на себе виконання значної частини логістичних операцій (транспортування, складування, пакування, комісування, комплектацію тощо).

Логістичний цикл - час з моменту оформлення замовлення на постачання продукції до її доставляння на склади споживача.

Логістичні потоки - матеріальні, фінансові, інформаційні, а також людські потоки.

Логістичні процеси - процеси реалізації логістичних потоків у формі трансформації (трансферу, трансакції, циркуляції) параметрів простору, часу, форми, властивостей.

 

М


Математичне моделювання - процес установлення відповідності даному реальному об'єкту деякого математичного об'єкта, що називається математичною моделлю.

Матеріальний потік - об'єкт логістичних операцій та логістичних функ­цій - являє собою сукупність сировини, матеріалів, складових частин, напівфабрикатів, готових виробів, що рухаються від постачальників через виробничі та/чи дистрибуційні організації (підрозділи) до споживачів.

Матеріальні запаси (inventory) - продукція виробничо-технічного призначення, що перебуває на різних стадіях виробництва, вироби народного споживання та інші товари, що очікують вступу в процес внутрішнього споживання або споживання виробничого.

Матеріальні моделі відтворюють основні геометричні, фізичні, динамічні й функціональні характеристики досліджуваного явища або об'єкта.

Матриця - це наочна форма подання даних, форма, що розкриває внутрішні зв'язки між елементами, що допомагає з'ясувати і проаналізувати неспостережувані частини структури.

Машинозчитуємий штриховий код (bar-code) - це певна комбінація темних і світлих смуг (штрихів або пробілів), що дає можливість кодувати, зчитувати й розшифровувати інформацію стосовно товару (продукції) з використанням комп'ютерної техніки.

Мета логістики у фірмі - забезпечення загального менеджменту матеріальних і сервісних потоків, як основи для досягнення довгострокового успіху в бізнесі.

Мета моделювання - прогноз поведінки процесу або системи.

Метод - це шлях пізнання, що спирається на деяку сукупність раніше отриманих загальних знань (принципів).

Метод ABC - вся номенклатура МР (ГП) розташовується в порядку убування сумарної вартості всіх позицій номенклатури одного найменування на складі.

Місія - це той вихідний фундамент, що визначає всі подальші стратегічні й тактичні цілі й завдання фірми і прийняті на їхній основі рішення.

Мовні моделі - це словесні моделі в основі яких лежить набір слів (словник), очищених від неоднозначності. Цей словник зветься "тезаурус".

 

Н


Надійність - послідовність виконання «точно в строк», тобто, наприклад, у фізичному розподілі доставка потрібного товару в потрібний час у необхідне місце. Також надійність інформаційних і фінансових процедур, що супроводжують фізичний розподіл.

 

О


Об'єкт логістичного сервісу - це, з одного боку, сам товар у його фізичній формі, а з іншого - різні споживачі матеріального потоку.

Організаційна структура ЛС - якісно визначений, відносно стійкий порядок функціональних зв'язків між її ланками.

 

П


Палетизація - застосування палетів (піддонів) для перевезень ГП.

Підготовчий запас (частина запасу) - частина виробничого (збутового) запасу, призначена для підготовки МР (ГП) до виробничого або особистого споживання.

Плануванням потреби в матеріалах, деталях і вузлах (MRP) - використання методів залежного попиту в промисловій сфері (на виробництві).

Послуга, у загальному розумінні цього терміну, означає чиюсь дію, що приносить користь, допомогу іншому.

Поточний запас (частина запасу) - основна частина виробничого (збутового) запасу, призначена для забезпечення безперервності процесу виробництва (збуту) між двома суміжними поставками.

Предмет логістичного сервісу - це певний комплекс (набір) відповідних послуг.

Прогностика - це наукова дисципліна, що вивчає загальні принципи і методи прогнозування розвитку об'єктів будь-якої природи, закономірності процесу розробки прогнозів.

Продуктивна гармонізація - домовленість (угода) про характеристики і раціоналізацію й стандартизацію ОДО в усіх логістичних активностях.

Процес контролю - постійне або періодичне порівняння заданих (базових) характеристик і параметрів до поточних значень цих параметрів.

 

Р


Розсіювання (dispersion) - відправлення унікальних асортиментних груп ГП споживачам у заданий час і місце.

 

С


Сезонні запаси - це запаси МР і ГП, створювані й підтримувані при явно виражених сезонних коливаннях попиту або характеру виробництва.

Сервіс - робота з надання послуг, тобто із задоволення чиїх-небудь потреб.

Сервісні потоки - потоки послуг, що генеруються логістичною системою в цілому або її підсистемі (ланкою, елементом) з метою задоволення зовнішніх або внутрішніх споживачів організації бізнесу.

Синергічні зв'язки - зв'язки кооперації (інтеграції), що спричинюють появу додаткового ефекту, і цей ефект набирає форми логістичної синергії.

Системний підхід - це комплексне вивчення економіки як єдиного ці­лого з позиції системного аналізу.

Системотехніка - наука, що досліджує завдання реального створення складних систем управління.

Складські запаси - це запаси продукції, що перебувають на складах різного типу й рівня певних ЛЛС як внутріфірмових, так і логістичних посередників.

Спекулятивні запаси - створюються фірмами для МР (компонентів, напівфабрикатів) з метою захисту від можливого підвищення цін на них або введення протекціоністських квот або тарифів.

Специфікація (або відомість складу виробу) являє собою перелік певних кількостей компонентів, інгредієнтів і матеріалів, необхідних, щоб виготовити виріб.

Стратегічний фокус - прагнення фірми досягти конкурентної переваги в одному або декількох сегментах ринку за рахунок концентрації зусиль (фокусуванні) на певних стратегічних напрямках.

Стратегія (модель) управління запасами - сукупність правил, по яких приймаються рішення про планування, контроль і регулювання набору параметрів, пов'язаних із запасами.

Страховий або гарантійний запас (частина запасу) призначений для елімінування (виключення) логістичних і фінансових ризиків, пов'язаних з непередбаченими коливаннями попиту на ГП, невиконанням договірних зобов'язань із постачання МР (порушенням строків, обсягів поставок, якості що поставляють МР і т.ін.), збоями у виробничо-технологічних циклах та інших непередбачених обставинах.

Сучасний великий склад - це складна технічна споруда, що складається із численних взаємозалежних елементів, має певну структуру і виконує ряд функції по перетворенню матеріальних потоків, а також накопиченню, переробці й розподілу вантажів між споживачами.

 

Т


Транспортна логістика - оптимізація транспортних систем, вибір виду й типу транспортних засобів; визначення різноканальних маршрутів доставки; забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу.

Транспортні запаси (запаси в дорозі, транзитні запаси) - це запаси МР, НП або ГП, що перебувають у процесі транспортування від однієї ЛЛС до іншої або в межах однієї ЛЛС.

 

У


Увічливість - поводження постачальника сервісу, коректність, люб'язність контактного персоналу.

Унітізація - об'єднання невеликих партій вантажів для декількох клієнтів до повного завантаження транспортного засобу (дозволяє скоротити транспортні витрати).

 

Ф


Фізичний розподіл - всі операції, пов'язані з перетворенням безпосередньо матеріального потоку в ЛЛС дистрибутивної мережі.

 

Ц


Центр консолідації - центр, товари якого згруповані або розділені на частині, або в якому виконуються операції як групування, так і розділення.

 

JIТ (just-in-time) - це сучасна концепція побудови ЛС у виробництві (операційному менеджменті), постачанні й дистрибуції, заснована на синхронізації процесів доставки МР, НВ, ГП у необхідних кількостях на той час, коли ЛЛС у них потребують, з метою мінімізації витрат, пов'язаних із запасами.

"trade off" - коли одна складова витрат має тенденцію до пропорційного зростання, а інша складова - тенденцію до гіперболічного убування при збільшенні величини оптимізованого параметра.

 

Джерело: Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2009. – С. 280-288 (522 с.)

Скачать книгу можно по адресу – Логистика


Метки (тэги, tags):


Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 26.01.2017 13:14
 

Последние новости на сайте

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Последние статьи из раздела "Теория и практика"

 

Подписка на RSS-ленту

RSS лента с сайта Logistics-GR 

Группа на Linkedin

(более 4000 участников)

Группа на Facebook

Кафедра транспортных технологий и логистики (группа на facebook)

Сайт кафедры  Кафедра ТТЛ

Сайт университета  ХНТУСХ

Справочные данные

Подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед выездом на линию и после возвращения с линии, а при междугородных перевозках — в пунктах...

Фрагмент из теории

Помимо технологических карт рекомендуется ежедневно составлять суточные графики работы склада, которые регулируют выполнение складских операций во времени...

Узнать о проекте Logistics-GR

 youtube-канал  

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер