Главная

Фрагмент из кейса

Компания Donelly Melal Stamping расположена в Ист-Сент-Луисе, штат Иллинойс, где она и была основана в 1887 году. Это старое и относительно небольшое...
Джанет Хэйвард, менеджер по закупке упаковочных материалов завода корпорации Silver-Thorne Inc., расположенного в штате Небраска, работала над решением...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

організація

ССЫЛКА

 

Н.Т.Кунда. Організація міжнародних автомобільних перевезень. Навчальний посібник для студентів напряму "Транспортні технології" вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2010. - 464 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Викладено основні питання організації міжнародних автомобільних перевезень вантажів. Проведено аналіз діяльності міжнародних транспортних організацій. Викладено суть міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод у галузі автомобільного транспорту та участь у них України. Описано функціонування систем митного транзиту. Розглянуто особливості організації міжнародного дорожнього руху, організації праці водіїв, вимоги до автомобілів, що здійснюють міжнародні перевезені вантажів, принципи створення міжнародних транспортних коридорів. Розкриті загальні положення та особливості здійснення митного контролю за переміщенням вантажів автомобільним транспортом. Наведено характеристики основних документів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень вантажів. Висвітлено питання транспортного страхування. Як фактор підвищення ефективності міжнародних перевезень представлено застосування систем зв'язку та навігації на транспорті логістичних та інформаційних систем транспортного обслуговування.

Навчальний посібник підготовлено на основі конспекту лекцій, які автор протягом багатьох років читає для студентів спеціальності "Організація перевезень і управління на транспорті" в Національному транспортному університеті (НТУ). Зміст посібника відповідає навчальним програмам напряму "Транспортні технології".

Призначено для студентів, які навчаються за напрямом "Транспортні технології".

Подробнее...  

14.1 Організаційні аспекти логістики

(організаційна структура ЛС, еволюція організаційних структур управління, інтегральний менеджер, склад і функції персоналу логістичного менеджменту, матрична організаційна структура ЛС та інше)

 

Функції логістичного менеджменту фірми реалізуються в певній організаційній структурі ЛС.

Під організаційною структурою ЛС розуміється якісно визначений, відносно стійкий порядок функціональних зв'язків між її ланками.

У процесі розвитку теорії управління виробництвом і різними аспектами менеджменту відносно сучасного рівня ринкових стосунків виділилися наступні основні організаційні структури (форми) управління: лінійна, функціональна, лінійно-функціональна (штабна), лінійно-штабна.

 

Подробнее...  

ССЫЛКА

 

Донченко О.О. Організація міжнародних перевезень: Навч. посіб. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 307 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У навчальному посібнику висвітлено специфіку транспортних операцій, що виконуються під час зовнішньоторговельних перевезень на окремих магістральних видах транспорту - морському, залізничному, автомобільному, повітряному, річному, трубопровідному. Розглянуто економічні та правові аспекти транспортних операцій - організації перевезень, їх правове регулювання, документарне оформлення перевезень, митні операції, принципи формування тарифів, страхування.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, наукових, практичних працівників, перевізників, страховиків та ін.

 

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

В.М. Герзель, М.М. Марчук, М.А. Фабрицький, О.П. Рижий Організація автомобільних перевезень, дорожні умови та безпека руху. Навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 2008. - 200 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Навчальний посібник складається із трьох розділів, в яких розглянуто теорію організації та виконання автомобільних перевезень. Наведено відомості про єдину транспортну мережу, автомобільні транспортні засоби, вантажі, вантажо- та пасажирооберт, транспортний процес, продуктивність вантажного та пасажирського автомобільного рухомого складу, методику його вибору, технологію перевезень вантажів, організацію руху автомобілів. Розглянуто питання впливу конструктивних властивостей та технічного стану автомобілів, дорожніх умов, психіки водія та техніки водіння на безпеку руху.

Посібник відповідає затвердженій робочій програмі дисципліни „Організація автомобільних перевезень, дорожні умови та безпека руху" та призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.090258 „Автомобілі та автомобільне господарство".

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін. Організація та проектування логістичних систем: Підручник / за ред. проф. М. П. Денисенка, проф. П. Р. Левковця, проф. Л. І. Михайлової. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 336 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Висвітлено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо управління матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками підприємств на основі застосування сучасних методів проектування логістичних систем. Викладання матеріалу супроводжується графіками, таблицями, рисунками, контрольними запитаннями, котрі дають змогу повною мірою врахувати доцільність використання підприємствами логістичних механізмів в процесі забезпечення оптимального вирішення завдань заготівельної, виробничої та розподільчої логістики.

Підручник призначено для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, менеджерів всіх рівнів управління, підприємців, а також усіх хто займається або цікавиться проблемами логістичної діяльності.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Нагорний Є.В., Рибанов Г.Л., Черниш Н.Ю. Основи транспортно-експедиційного обслуговування підприємств, організацій та населення: Навчальний посібник. - Харків: Видавництво ХНАДУ, 2002. - 106 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Викладено основні етапи розвитку транспортно-експедиційного обслуговування (ТЕО) підприємств і організацій на Україні та за рубежем. Дано аналіз різних форм ТЕО, показано тенденцію розвитку, принципи створення, структуру і функції транспортно-експедиційних підприємств і відділень. Представлено технологічний процес комплексного еталонного ТЕО, методики вибору раціональної форми організації ТЕО і визначення доцільності використання залізничного і автомобільного видів транспорту. Показано особливості ТЕО в умовах ринку і досвід роботи експедиторських фірм та їх роль в організації логістичних систем. Розглянуто питання ТЕО населення.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Северин О.О. Вантажні роботи на автомобільному транспорті: організація і технологія: Підручник. - Харків: ХНАДУ, 2007. - 384с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Підручник містить комплекс основних відомостей з організації, технології, механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт при перевезенні вантажів автомобільним транспортом. У ньому вперше акцентовано увагу на виробничому процесі складів постійно діючих пунктів навантаження (розвантаження) і логістичному підходу до вивчення їх функціонування. Також запропоновано методику вибору ефективних засобів механізації на основі інвестиційного проекту і варіант реалізації автоматичного способу обробки контейнерів у терміналах.

Структура підручника відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці та освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра за напрямком 1004 «Транспортні технології».

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів і може бути корисним фахівцям з організації перевезення вантажів.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Методичний посібник для керівників та фахівців, відповідальних за організацію, безпеку перевезень, технічний стан транспортних засобів та охорону праці на автомобільному транспорті. - К.: Основа, 2012. - 212 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Методичний посібник призначений для керівного складу, фахівців підприємств та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту та які використовують автомобільний транспорт для потреб виробництва та надання послуг.

У посібнику надана інформація щодо основних законодавчих та нормативно-правових документів, витяги з найбільш актуальних питань організації та безпеки перевезень пасажирів та вантажів, охорони праці, пожежної безпеки, наведені типові програми, інструкції, рекомендації, необхідні для організації роботи у відповідальності до вимог чинного законодавства.

При змінах законодавства України та нормативно-правової бази в сфері автомобільного транспорту ВГО ГКТБ буде вносити їх до методичного посібника.

 

Подробнее...  

ССЫЛКА

 

Рудяк Ю., Піроженко О., Маханько О. Усе про облік та організацію транспортно-експедиторської діяльності. — 3-тє вид., перероб і доп. — X.: Фактор, 2007. — 416 с.

 

АННОТАЦИЯ

 

Ця книга є унікальним збірником аналітичних матеріалів у сфері транспортно-експедиторської діяльності. Вона станс у пригоді суб'єктам господарювання, які надають експедиторські послуги на території України, є замовниками таких послуг або здійснюють транзитні перевезення вантажів.

У цьому виданні читач ознайомиться з тим, як правильно укласти договір експедирування, яка діяльність підлягає ліцензуванню, як заповнити товарно-транспортну документацію при здійсненні перевезень територією України та при міжнародних перевезеннях.

Особливу увагу приділено питанням документального оформлення претензійно-позовної роботи. Розглянуто нюанси податкового та бухгалтерського обліку експедиторської діяльності. Матеріал у книзі проілюстровано рисунками і таблицями, що допомагають найкращому його сприйняттю.

Для бухгалтерів, керівників, приватних підприємців, студентів та громадян — фізичних осіб.

Подробнее...  

Вперше задача організації поведінки автомата сформульована як визначення такої дії автомата, при якій математичне сподівання кількості штрафів, що відповідають цим діям, є мінімальним.

Подробнее...  
« ПерваяПред.1234След.Последняя »


Последние новости на сайте

Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...
Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

На стеллаже небольшого склада в пятилитровых банках хранится краска девяти цветов. В торце стеллажа располагается прилавок, где...
Дженет Лонг (Janet Long) — сотрудник по закупкам в Overton Travel Group. Она зарабатывает 16000 ф. ст. в год; другие затраты...

Определить выгодность применения 5-тонного автомобиля по сравнению с 4-тонным тягачом для работы на расстоянии 25 км,...
Известна информация про товарооборот, объем перевозок, удельный показатель объема перевозок, удельный вес перевозок,...
Обосновать оптимальное число погрузчиков, необходимое для загрузки автомобилей, прибывающих на склад (базу) по следующим...
Warwick Supplies планирует расширить свою деятельность и начать работать в Европе. Компания рассматривает ряд вариантов, каждый из...
В этом случае зависимость себестоимости перевозок от грузоподъемности складывается из трех слагаемых — постоянного aq?, обратно пропорционального q?cт и...
Оскільки логістичні послуги є базою логістичного продукту, то очевидно, їх ціна формує ціну логістичного продукту. Тому таким важливим є процес...
Технологический процесс обработки информации на автомобильной транспортно-экспедиционной станции (АТЭС) Мосавтотранса по прибытию и вывозу крупнотоннажных...
Еще одним элементом «Lean»-производства является принцип «Pull systems» — «тянущих систем», частично рассмотренный нами выше. Для концепции «Lean...
Каждый книжный магазин имеет структуру (или, по крайней мере, должностное лицо), организующую логистический процесс закупок. В Торговом доме (ТД)...
Логистика как наука, позволяющая рационализировать, направлять и ускорять материальные и иные экономические потоки, находит все большее применение в...
Petro-Canada — это крупнейшая нефтяная компания Канады, имеющая 4500 сотрудников и объем продаж, превышающий 6 млрд долл. Она владеет запасами нефти в 750...
Для многих видов продуктов в качестве предварительного показателя спроса на него мы можем использовать численность населения в регионе. Так, численность...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер