Главная

 summitbiz  

Фрагмент из кейса

Логистический центр поставщика управляет информационной системой на основе Интернет-коммуникаций, предоставляющей всем заинтересованным сторонам...
С Ире Поллаком трудно работать. Обязанный самому себе своим миллионным состоянием, он платил чрезвычайно высокие оклады, но и многого требовал от своих...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

основи

ПОСИЛАННЯ

 

Заборська Н. К. Основи логістики: навчальний посібник / Н. К. Заборська, Л. Е. Жуковська. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 215 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Логістика – це нова методологія управління економічною діяльністю, що використовується фахівцями з управління в різноманітних областях. Основний принцип логістики – подання всієї виробничо-збутової діяльності підприємства як єдиного цілого, що утворюється потоками матеріальних ресурсів, фінансів, інформації та сервісу. Це дозволяє за рахунок організаційно-управлінських рішень, які не потребують великих капіталовкладень, значно підвищити економічну ефективність діяльності підприємства.

У навчальному посібнику розглянуті основні поняття і визначення логістики, її цілі та задачі. Висвітлено етапи її розвитку, логістичні системи, їх види і характеристики, а також функціональні області логістики. Все це дозволяє при вивченні цієї дисципліни отримати з даного підручника необхідні базові знання. Викладення супроводжується конкретними прикладами, контрольними питаннями, термінологічним словником.

Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями «Економіка підприємства» та «Менеджмент організацій», а також може бути корисним для студентів усіх спеціальностей і форм навчання.

Подробнее...  

С.4

Консультант - це фізична або юридична особа, що надає консультаційні послуги, як правило, на комерційній основі.

Клієнт - фізична або юридична особа, що звернулася задля вирішення проблеми до консультанта, надала йому мінімально-необхідну інформацію про суть проблеми і уклала договір з надання консультаційних послуг.

Крім того, сьогодні під „клієнтом" розуміється не тільки зовнішній споживач (покупець) продукції підприємства. У якості клієнта можуть бути працівники самого підприємства, які споживають „внутрішній продукт", вироблюваний іншими працівниками (службами, підрозділами, філіями тощо), а також бізнес-процеси, в ході яких відбувається підготовка і створення продукту для зовнішнього клієнта.

Подробнее...  

С.143

АБЦ-аналіз (ABC-analysis) - це спосіб нормування і контролю за станом запасів, який полягає в розділенні номенклатури (N) товарно-матеріальних цінностей, які підпадають під реалізацію, на три нерівномірних підмножини А, В, С на основі деякого формального алгоритму.

Агент — посередник, який працює від чужого імені і за чужий рахунок

Брокер - посередник, який діє за чужий рахунок і від чужого імені

Вантажний потік — кількість вантажів, перевезених окремими видами транспорту в певному напрямку від пункту відправлення до пункту призначення за певний період

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Шавдрівська О. Є. Логістичний менеджмент. Теоретичні основи : навч.-метод. посібник / О. Є. Шавдрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей; за ред. Є. В. Крикавського. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 196 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Висвітлено теоретичні засада логістичного менеджменту: його сутність та значення, етапи розвитку, методи та функції. Значну увагу приділено методологічним засадам логістичного менеджменту та системі логістичного управління діяльністю підприємства; проблемам управління розвитком логістичної системи підприємства, особливостям управління стратегічним розвитком логістичного потенціалу підприємства, питанням організаіційно-структурного розвитку підприємств та чинників впливу на нього на логістичних засадах в умовах глобалізованого середовища. Висвітлені питання, пов'язані із формуванням логістичних стратегій, їх структурою за ознакою виділення ієрархічних рівнів та класифікацією.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Логістика", слухачів системи перекваліфікації та перепідготовки кадрів, працівників служб логістики, усіх, хто цікавиться логістикою.

Подробнее...  

С.229

ABC-аналіз (ABC analysis). В управлінні запасами - розподіл товарів по групам А. В і С у відповідності з їх питомою вагою в загальній вартості запасів всіх товарів.

Асоціація вантажовідправників (Shippers' associations). Це спілка для ведення переговорів з транспортними агентствами вантажовідправників однотипних вантажів, для отримання більш вигідних тарифів на морські і інші перевезення вантажів.

Агенти - посередники, які виступають в якості представника або помічника іншої основної по відношенню до нього особи (принципала). Як правило, агент є юридичною особою і укладає угоду від імені і за рахунок принципала.

Базовий модуль - це прямокутник зі сторонами 600 х 400 мм. який повинен вмішувати кратне число разів на площі вантажної платформи транспортного засобу, на робочій поверхні складського обладнання і т.п.

Бізнес - логістика (як інтегральний інструмент менеджменту) - це менеджмент всіх видів діяльності, які сприяють руху і координації попиту і пропозиції на товари в певному місці і в заданий час.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Шраменко Н.Ю. Основи наукових досліджень (методи, задачі, приклади) / Н.Ю. Шраменко, О.В. Павленко, B.C. Наумов та О.В. Потапенко: навч. посібник. -X.: ХНАДУ, 2015. -156 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Викладено основи використання імітаційного моделювання при вирішенні наукових задач: наведене загальне поняття про імітаційне моделювання, показані методи визначення числових характеристик випадкових величин, у тому числі - із використанням статистичних функції MS Excel, представлені прийоми моделювання випадкових величин за відомими параметрами. Також наведені приклади: використання імітаційних моделей при вирішенні деяких науково-прикладних задач в області транспорту, обробки експериментальних даних та аналізу результатів експериментів при дослідженні транспортних систем та процесів.

Призначено для студентів, аспірантів за напрямом підготовки транспортні технології, наукових співробітників та фахівців в сфері автомобільного транспорту.

Подробнее...  

Описание материала:

Горяїнов, О.М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Основи логістичного консультування» (для студентів напряму підготовки 0520 (6.030601) «Менеджмент» спеціальності 8.050208, 7.050208 «Логістика») [Текст] / О.М. Горяїнов. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 36с.

Матеріали практичних занять містять алгоритм вирішення управлінських проблем, методики розробки організаційної структури підприємства, стимулювання колективу, визначення рівня емоційного інтелекту.

 

Подробнее...  


Последние новости на сайте

Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...
Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

В настоящее время в компании на каждые 3 единицы упаковочного оборудования выделяется один оператор. Цикл работы этого...
Под заявкой понимаем партию груза, поступающую на склад. Обслуживание заключается в хранении груза на складе. Аппарат обслуживания...

Дженет Лонг (Janet Long) — сотрудник по закупкам в Overton Travel Group. Она зарабатывает 16000 ф. ст. в год; другие затраты...
Какой автомобиль выгоднее применять (бортовой или самосвал), если расстояние груженой ездки — 20 км, грузоподъемность бортового...
Выбрать тип транспортного средства для организации перевозок по критерию «приведенные...
Объем перевозимых грузов, грузоподъемность автомобиля, расстояние перевозки, время погрузки и разгрузки приведены в табл....
Важнейший элемент в политике закупок — анализ цены приобретаемых товаров. Для анализа цены закупок, так же как и анализа стоимости собственного...
Модели организации непосредственно связаны с организационной структурой предприятия и подразделяются на ряд типов, различающихся по степени...
Логистические активности классифицируются на -элементарные логистические активности: -- погрузка/разгрузка, -- экспедирование грузов, -- перевозка,...
Следует исходить из принципа, при котором объемы запасов на складе не должны достигать нулевой отметки. Поэтому для определения момента формирования...
Petro-Canada — это крупнейшая нефтяная компания Канады, имеющая 4500 сотрудников и объем продаж, превышающий 6 млрд долл. Она владеет запасами нефти в 750...
Perman Frere — небольшой производитель, располагающийся в Брюсселе. Большую часть своей продукции экспортирует и для этого имеет склад готовой продукции...
В 1996 г. Rexam Pharmaceutical Packaging и Grafica Zannini создали совместное предприятие, которое назвали GZ Rexam. Его основная цель — поставлять...
В 1988 г. отдел, занимающийся счетами к оплате в Ford of America, имел 500 сотрудников, работающих на основе обычных стандартов бухгалтерского учета. Для...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер