Главная

Фрагмент из кейса

После того как Крис Лоу удачно выиграл на ипподроме, у него появились наличные деньги для вложения в бизнес. На тот момент наиболее многообещающими были...
Английская компания поставляет оборудование и запасные части для текстильной промышленности России и некоторых стран СНГ. Основной поставляемый продукт —...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

право

ПОСИЛАННЯ

 

Транспортне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Л. Шелухін, О. І. Антонюк, В. О. Вишнивецька та ін. ; за ред. М. Л. Шелухіна. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. - 896 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Норми транспортного права регламентують суспільні відносини, що виникають між перевізниками та споживачами транспортних послуг, а також між органами управління транспортом і перевізниками. Ці відносини відрізняються складністю й багатогранністю, тому для якісної підготовки юристів у ВНЗ виникає необхідність вивчення курсу «Транспортне право».

У підручнику викладено матеріал, який надасть студентам-правникам необхідних знань з правових основ діяльності транспортного комплексу держави в цілому і окремих видів транспорту та особливостей правового регулювання їх діяльності.

Системно викладено законодавство, що регулює доставку вантажів та перевезення пасажирів. Вперше розглянуто правове регулювання перевезення пошти. Особливу роль відведено правовій регламентації міжнародних транспортних перевезень, відповідальності за порушення транспортного законодавства, діяльності трубопровідного транспорту.

Для студентів усіх форм навчання, аспірантів, викладачів юридичних ВНЗ і факультетів, спеціалістів у галузі транспортного права та широкого кола читачів.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Дьомін Ю.М., Дьоміна С.Ю., Железняк Н.М. та ін. Митне право України.: Навч. пос. / За заг.ред Юлдашева О.Х. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 232с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Розглядаються питання історії, поняття та законодавчої реалізації митної справи, митного права України як галузі законодавства, суб'єктів та об'єктів митного права, правового регулювання мита, митно-тарифного та нетарифного регулювання, митної політики України, митного оформлення, митного декларування, митного контролю та митного режиму, порушення митних правил та контрабанди.

Видання розраховано на наукових і практичних працівників, аспірантів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації, що готують юристів, економістів, менеджерів, а також широке коло читачів, які цікавляться даною проблематикою.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Транспортне право України: Навч. посіб. / Демський Е.Ф., Гіжевський В.К., Демський С.Е., Мілашевич А.В.; За заг. ред. В.К. Гіжевського, Е.Ф. Демського — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У посібнику проаналізовано юридичні процеси правового забезпечення транспортної діяльності. Вперше зроблена спроба визначити поняття і місце транспортного права як комплексної галузі в правовій системі України. Висвітлено роль і значення державного управління транспортом, дано аналіз правопорушень на транспорті та юридична відповідальність за їх вчинення. Всі матеріали відповідають чинному законодавству України.

Розрахований на студентів, магістрів, аспірантів і викладачів нищих навчальних закладів та практичних працівників транспорту.

Подробнее...  

ССЫЛКА

 

Спирин И. В. Транспортное право: Учеб. пособие. — М.: Транспорт, 2001. — 303 с.

 

АННОТАЦИЯ

 

Рассматриваются актуальные вопросы формирования транспортного законодательства Российской Федерации. Анализируется связь транспортного законодательства с фундаментальными отраслями права. Раскрываются правовые особенности различных транспортных отношений. Приводятся основные направления развития транспортного права.

Для студентов и аспирантов транспортных специальностей, руководителей и специалистов транспортных организаций, предпринимателей-транспортников, научных и практических работников транспортного комплекса, депутатов и работников органов исполнительной власти.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

П.Р. Левковець, B.C. Марунич. Міжнародні перевезення і транспортне право: Навчальний посібник. - 2-ге видання, виправлене та доповнене. - К.: Арістей, 2004. - 280 с.

 

 

АНОТАЦІЯ

 

У посібнику розглянуті: основні тенденції розвитку автомобільних перевезень у країнах Європи та США; аналіз, теоретичні і практичні аспекти удосконалення міжнародних пасажирських перевезень та їх моделювання; логістика та правове забезпечення міжнародних перевезень; пріоритетні напрямки приєднання до міжнародних конвенцій та угод у галузі міжнародних автомобільних перевезень; мета, завдання та структура діяльності міжнародних транспортних організацій.

Фактичний матеріал, представлений у даній книзі, є результатом досліджень авторів, велика кількість якого опублікована в науковій пресі.

Навчальний посібник рекомендується для студентів спеціальностей: 7.100405 "Організація міжнародних перевезень", які вивчають курс "Міжнародні транспортні організації і транспортне право" і "Організація пасажирських автомобільних перевезень"; 7.100408 "Транспортне право" - "Організація та управління перевезеннями".

Подробнее...  

Уже были рассмотрены отношения между фрахтователем и судовладельцем, определяемые рейсовым чартером (на примере проформы чартера «Дженкон»), касающиеся выполнения фрахтователем транспортных условий, предусмотренных внешнеторговым контрактом купли-продажи.

Рассмотрим теперь эту тему с точки зрения определения правоотношений между судовладельцем и фрахтователем, излагаемом во второй половине текста чартера (опять-таки на примере проформы «Дженкон»), связанной с условиями перевозки конкретного груза в данном рейсе.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Шульженко Ф. П., Гайдулін О. О., Кундрик Р. С. Транспортне право: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 244 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми з курсу «Транспортне право», який викладається студентам юридичної спеціальності. На його сторінках висвітлені найбільш важливі аспекти правового регулювання транспортної діяльності взагалі та правовідносин в окремих підгалузях транспорту. До кожної теми додаються питання для самостійного вивчення, норма-тивно-правові акти та література, які слід опрацювати студентам. Заслуговує на увагу короткий словник термінів з транспортного права, який наведено після викладення всіх тем. Посилання на законодавство подано станом на 1 січня 2005 року.

Посібник може використовуватись при підготовці не тільки юристів, а й інших фахівців для транспортної галузі.

Подробнее...  

ССЫЛКА

 

Авраменко И. М. Международное морское право: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. — 448 с.

 

АННОТАЦИЯ

 

Международное морское право регулирует взаимоотношения и деятельность всех государств по использованию ими пространств и природных ресурсов Мирового океана.

В данном учебном пособии приводятся понятия, сущность и тенденция развития международного морского права. Подробно анализируются его основные проблемы, касающиеся внутренних вод, территориального моря, международных проливов, экономической зоны, континентального шельфа, открытого моря, международного района морского дна, охраны морской среды. Даются прецеденты по международному морскому праву. Особое внимание уделяется Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Данная работа будет ценным пособием не только для курсантов морских академий и институтов, обучающихся по специальности «морское судовождение», студентов, обучающихся по специальности «юриспруденция», но и для капитанов морских портов, капитанов рыбопромыслового, научно-исследовательского и военно-морского флота, морских частей погранвойск и органов рыбоохраны.

Автор учебного пособия — доктор наук, профессор, работал в 200-мильной зоне США, Канады, Японии.

Подробнее...  

ССЫЛКА

 

Бойцов Ф.С., Иванов Г. Г., Маковский А. Л. Морское право: Учебник для мореходных училищ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1984. - 261 с.

 

АННОТАЦИЯ

 

В учебнике приведены основные понятия, существующие в советском и международном морском праве. Рассмотрены правовые положения, регулирующие работу советского морского транспорта и портов, а также приведены необходимые сведения по международному законодательству, и судебно-арбитражной практике, имеющие практическое значение для моряков торгового флота.

Первое издание учебника вышло в 1976 г. Во втором издании учтены новейшее советское законодательство и международные соглашения по морскому транспорту, принятые в последние годы.

Предназначен для учащихся мореходных училищ.

Подробнее...  

ССЫЛКА

 

Бордунов В. Д. Международное воздушное право. Учебное пособие. — М. : НОУ ВКШ «Авиабизнес»; изд-во «Научная книга», 2006. – 464 с.

 

АННОТАЦИЯ

 

В учебном пособии проанализирована и обобщена почти столетняя история становления и развития международного воздушного права, определяются его понятие, предмет и функции, система, источники, институты, принципы, характеризуется режим международных полетов и международных воздушных сообщений, освещаются вопросы коммерческой деятельности авиапредприятий, борьбы с угоном и захватом самолетов, функции и компетенция специализированного учреждения ООН – ИКАО, впервые изложено содержание 18 Приложений к Чикагской конвенции, дан анализ форм и методов либерализации современных международных воздушных сообщений. Последняя монография по этим вопросам издавалась 25 лет назад.

В пособии приведены основные документы международного воздушного права, важные для изучения практики регулирования регулярных и нерегулярных международных воздушных сообщений.

Пособие предназначается для преподавания международного воздушного права в рамках общего курса «международное право» в вузах, включая специальные учебные заведения гражданской авиации, рекомендуется специалистам авиатранспортной отрасли в качестве практического пособия, а также студентам и аспирантам, изучающим международное право.

Подробнее...  
« ПерваяПред.12345След.Последняя »


Последние новости на сайте

Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...
Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Рассчитайте размер заказа изделий смежных производств в системе с установленной периодичностью пополнения запаса до постоянного...
В цепи поставок выполняется 11 видов деятельности, последовательность которых представлена в следующей таблице. Составьте диаграмму...

Определить выгодность применения 5-тонного автомобиля по сравнению с 4-тонным тягачом для работы на расстоянии 25 км,...
Исходные данные для расчета: расстояние груженой ездки = 15 км, первый нулевой пробег = 5 км, а второй = 10 км. На маршруте...
Компания Bannerman Industries планирует построить хранилище для обслуживания семи крупных заказчиков, расположенных в местах с...
Известна информация про товарооборот, объем перевозок, удельный показатель объема перевозок, удельный вес перевозок,...
Однако обеспечить движение полуприцепов на всех участках маршрута без простоев невозможно. Кроме того, в зависимости от грузопотока и места дислокации...
Эффективность инновационного проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его...
В табл. 12.5 приведены основные типы и характеристики автомагических складских систем, применяемых за рубежом...
Городские автобусные маршруты в зависимости от их геометрического расположения на плане города подразделяют на следующие виды (рис. 2.5): - диаметральные...
У компании Tesco в основу ее базовой стратегии положена ключевая цель — «создание ценности для потребителей, чтобы добиться их пожизненной лояльности»....
В Европе контрактная логистика уже развилась в самостоятельный бизнес. По оценкам Datamonitor, общие логистические издержки в 1999 г. составили 150 млрд...
Millicra Electronic Components — крупный поставщик запасных частей для автомобильной отрасли. До 1997 г. ее операции в основном осуществлялись в...
В 1990 г. на Пушкинской площади в Москве открылся самый крупный в мире ресторан компании McDonald's — на 700 мест. Управление им осуществляют совместно...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер