Главная

Продающие страницы, повышение конверсии

Фрагмент из кейса

Йоханн Классен (Johann Klassen) занимает должность управляющего директора в компании Friedland Timbers asa, выпускающей деревянные изделия для...
В начале сентября Крис Хилл, управляющий отделом транспортных услуг компании Honeywell Limited в Северном Йорке, Онтарио, просматривал предложение о...

Подписаться

Рассылки Subscribe.Ru
RSS лента с сайта Logistics-GR


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

транспортне право

ПОСИЛАННЯ

 

Транспортне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Л. Шелухін, О. І. Антонюк, В. О. Вишнивецька та ін. ; за ред. М. Л. Шелухіна. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. - 896 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Норми транспортного права регламентують суспільні відносини, що виникають між перевізниками та споживачами транспортних послуг, а також між органами управління транспортом і перевізниками. Ці відносини відрізняються складністю й багатогранністю, тому для якісної підготовки юристів у ВНЗ виникає необхідність вивчення курсу «Транспортне право».

У підручнику викладено матеріал, який надасть студентам-правникам необхідних знань з правових основ діяльності транспортного комплексу держави в цілому і окремих видів транспорту та особливостей правового регулювання їх діяльності.

Системно викладено законодавство, що регулює доставку вантажів та перевезення пасажирів. Вперше розглянуто правове регулювання перевезення пошти. Особливу роль відведено правовій регламентації міжнародних транспортних перевезень, відповідальності за порушення транспортного законодавства, діяльності трубопровідного транспорту.

Для студентів усіх форм навчання, аспірантів, викладачів юридичних ВНЗ і факультетів, спеціалістів у галузі транспортного права та широкого кола читачів.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Транспортне право України: Навч. посіб. / Демський Е.Ф., Гіжевський В.К., Демський С.Е., Мілашевич А.В.; За заг. ред. В.К. Гіжевського, Е.Ф. Демського — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У посібнику проаналізовано юридичні процеси правового забезпечення транспортної діяльності. Вперше зроблена спроба визначити поняття і місце транспортного права як комплексної галузі в правовій системі України. Висвітлено роль і значення державного управління транспортом, дано аналіз правопорушень на транспорті та юридична відповідальність за їх вчинення. Всі матеріали відповідають чинному законодавству України.

Розрахований на студентів, магістрів, аспірантів і викладачів нищих навчальних закладів та практичних працівників транспорту.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

П.Р. Левковець, B.C. Марунич. Міжнародні перевезення і транспортне право: Навчальний посібник. - 2-ге видання, виправлене та доповнене. - К.: Арістей, 2004. - 280 с.

 

 

АНОТАЦІЯ

 

У посібнику розглянуті: основні тенденції розвитку автомобільних перевезень у країнах Європи та США; аналіз, теоретичні і практичні аспекти удосконалення міжнародних пасажирських перевезень та їх моделювання; логістика та правове забезпечення міжнародних перевезень; пріоритетні напрямки приєднання до міжнародних конвенцій та угод у галузі міжнародних автомобільних перевезень; мета, завдання та структура діяльності міжнародних транспортних організацій.

Фактичний матеріал, представлений у даній книзі, є результатом досліджень авторів, велика кількість якого опублікована в науковій пресі.

Навчальний посібник рекомендується для студентів спеціальностей: 7.100405 "Організація міжнародних перевезень", які вивчають курс "Міжнародні транспортні організації і транспортне право" і "Організація пасажирських автомобільних перевезень"; 7.100408 "Транспортне право" - "Організація та управління перевезеннями".

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Шульженко Ф. П., Гайдулін О. О., Кундрик Р. С. Транспортне право: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 244 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми з курсу «Транспортне право», який викладається студентам юридичної спеціальності. На його сторінках висвітлені найбільш важливі аспекти правового регулювання транспортної діяльності взагалі та правовідносин в окремих підгалузях транспорту. До кожної теми додаються питання для самостійного вивчення, норма-тивно-правові акти та література, які слід опрацювати студентам. Заслуговує на увагу короткий словник термінів з транспортного права, який наведено після викладення всіх тем. Посилання на законодавство подано станом на 1 січня 2005 року.

Посібник може використовуватись при підготовці не тільки юристів, а й інших фахівців для транспортної галузі.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Левковець П.Р., Чеп'юк Л.М. Інвестування процесів перевезень в логістичних системах: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. трансп. спрямування. — К.: НТУ, 2005. — 276 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У посібнику теоретично узагальнені і розроблені прикладні аспекти вирішення проблеми вдосконалення процесів міжнародних перевезень вантажів за рахунок інвестування виробничо-господарської діяльності автотранспортного підприємства в логістичних системах, також отримали подальший розвиток методи, моделі і стратегії формування інвестиційного капіталу, представлений аналіз, теоретичні і практичні напрямки удосконалення міжнародних перевезень та їх моделювання, логістика та правове забезпечення міжнародних перевезень, мета та завдання діяльності міжнародних транспортних організацій.

Подробнее...  

ПОСИЛАННЯ

 

Транспортне право. Хрестоматія з курсу : [навч. пос] / уклад. Б. В. Бабін; Одеська національна морська академія. — Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2013. — 332 с.

 

АНОТАЦІЯ

 

У хрестоматії містяться витяги з текстів міжнародних угод, законів та окремих підзаконних актів України, присвячених питанням регулювання транспортних та суміжних з ними правовідносин, взяті з офіційних джерел станом на 1 січня 2013 р. Авторське скорочення текстів дозволяє використовувати корисний у навчальному процесі матеріал у форматі, максимально зручному для користувачів. Хрестоматію у якості навчального посібника призначено для студентів, курсантів, аспірантів та викладачів, юристів-практиків.

Подробнее...  


Последние новости на сайте

Logistics Innovation Forum 2020 – ключовий щорічний професійний бізнес-форум лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської...
Первый этап этой технологии – MagRail. Он предусмотрен для уже существующих коридоров. Затем на втором этапе мы планируем усовершенствовать эту...

Авторский сайт в сфере логистики Logistics-GR

Пример материалов из категории "Задачи по логистике"

Удельные затраты потребителя на содержание запасов соответственно равны 0.4; 0.32; 0.28 денежных единиц. Годовое потребление...
Чэн Тау Ханг (Cheng Tau Hang) заметил, что спрос на продукт, поставляемый его компанией, постоянен и составляет 500 единиц в месяц....

Компания J. Mitchell в настоящее время имеет объем продаж 10 млн. ф. ст. в год, а уровень ее запасов составляет 25% объема продаж....
Спрос на продукт постоянен и равен 20 единицам в неделю, затраты на повторное размещение заказа составляют 125 ф. ст., а затраты на...
Небольшой магазин имеет 10 категорий продуктов; затраты и годовой спрос на них показаны в таблице. Проведите ABC-анализ этой...
Чэн Тау Ханг (Cheng Tau Hang) заметил, что спрос на продукт, поставляемый его компанией, постоянен и составляет 500 единиц в месяц....
Принципиальная схема полноценного кругового движения показана на рис. 5.5 на примере 4-лучевой развязки с симметричным расположением входящих дорог. Такая...
Согласно Приказу МВД России от 18.06.1996 № 328 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 29.06.1995 № 647» ДТП...
По мере развития машинной индустрии возрастает необходимость в транспортно-складских операциях, причем не только в сфере производства, но и распределения...
Перечень опасных веществ перевозимых автомобильным транспортом уже составляет около 3 тыс. наименований и постоянно увеличивается. В России ежегодно...
Hotpoint — крупный поставщик бытовых электроприборов из Великобритании, принадлежащий General Electric. В 1988 г. компания действовала как независимая,...
International Business Systems — самый крупный международный продавец программного обеспечения, применяемого для управления цепями поставок. Ее акции...
У компании Tesco в основу ее базовой стратегии положена ключевая цель — «создание ценности для потребителей, чтобы добиться их пожизненной лояльности»....
Торговый дом книги (ТДК) «Москва» — один из крупнейших книжных магазинов столицы. Коротко сформулируем его основные особенности, влияющие на формирование...

Logistics-GR - теория и практика логистики и транспорта

Copyright © 2009 - 2020. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved. По всем вопросам обращаться - email

Рассылка 'RSS лента с сайта Logistics-GR' Баннер